ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص استعلامات سازمان صنعت معدن و تجارت از مدیریت امور اراضی مقرر گردید آن مدیریت در زمان معین به استعلامات پاسخ دهند . ضمنا با توجه به حساسیت موضوع استعلام های  صنایع روستایی ، مدیریت امور اراضی پاسخ استعلامات روستایی را با قید فوریت و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت اعلام نماید. با توجه به مصوب هیئت محترم وزیران که امور اراضی موظف در مدت یک ماه استعلام پاسخ دهد ، که جوابیه نامه ها را اعلام نکرده بنابراین با توجه به اشاره یک ماهه ظرف مدت ده روز اعلام نماید.