ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست شرکت تهویه از تامین اجتماعی مقرر گردید شرکت تهویه مدارک کامل قراردادها را به اداره کل تامین اجتماعی ارائه نماید و موضوع درخواست شرکت قبل از بررسی در مرحله بدوی در جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان صنعت معدن و تجارت ، آن اداره کل ، نمایندگان اتاق بازرگانی و خانه صنعت و متقاضی بررسی و راهکار مناسب برای برون رفت ارائه گردد .