ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص شرکت بنیان پوشش کاسپین ، کارگروه استان با تقسیط بدهی بصورت ۵ ساله بدون پیش پرداخت و با اعمال یکسال تنفس موافق نمود و با توجه به اینکه بانک عامل در تهران می باشد مقرر گردید ضمن اعلام بانک استان به شعبه مربوطه جهت مساعدت ممکن ، موافقت استان به کارگروه ملی جهت بررسی و تایید نهایی ارجاع گردد.