ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص مشکلات شرکت کیمیا خوشه حصار با اداره کل تامین اجتماعی استان و پیرو مصوبات قبلی کارگروه در سال ۱۳۹۴ ، مقرر گردید اداره کل تامین اجتماعی استان حداکثر ظرف مدت یکهفته نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را در جلسه بعدی کارگروه اعلام نماید.