ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست شرکت البرز میکرو سیستم از اداره کل امور مالیاتی ،با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر گردید تا زمان ابلاغ بخشنامه اجرایی مبنی بر نحوه تهاتر بدهی های شرکتهای تولیدی دارای مطالبات دولتی ، اداره کل امور مالیاتی استان به میزان بدهی تا زمان ابلاغ بخشنامه مساعدت نمایند .