ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مصوبات کمیته بررسی هفته گذشته دربخشهای صنعت وکشاورزی بشرح پیوست موردتاییدوتصویب کارگروه تسهیل استان قرارگرفت