ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۱ ام اسفند, ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۰

مصوبات

دستور

۱. ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲. ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳. بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۱ ام اسفند, ۱۳۹۷, ساعت ۱۳:۰۰
سالن جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید ،در ابتدای جلسه گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید وبازسازی توسط دبیرخانه کارگروه  آقای مهندس پرزحمت ارائه شد.

 بر این اساس تعداد ۱۹۶ مورد تسهیلات به مبلغ  ۲۶۶۵ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی در بخش رونق تولید و در بازسازی و نوسازی ۲۴ فقره به مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال پرداخت شده است .

همچنین ایشان از شروع ثبت نام تسهیلات موضوع  بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ و ابلاغ به استانداران و بانکها خبر داد که براساس آن ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پیش بینی شده و ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی و ۱۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی تامین میشودوفرایند آن از طریق کمیته  بررسی و نظارت، اجرا خواهد شداین تسهیلات درمناطق محروم ۱۲% و درمناطق برخوردار ۱۴% سود پیش بینی شده است  و در سامانه بهین یاب فرآیند ثبت نام تعبیه شده است و متقاضیان می توانند ثبت نام کنند.

سپس دکتر حبیبی در ابتدا از عملکرد سیستم بانکی در شتاب پرداخت در هفته گذشته تشکرکرده همچنین  از بانک انصار و صنعت و معدن به دلیل پرداخت تسهیلات به قطعه سازان ، تقدیر کرده وبانک آینده نیز دربین بانکهای خصوصی نقش بسیار خوبی در حمایت واحدهای تولیدی داشته و از این بانک نیز تقدیر گردید. همچنین با توجه بخش مطالبات قطعه سازان از خودرو سازان و پیگیری وزارت صمت ۴۰۰۰ میلیارد ریال به قطعه سازان پرداخت شده و در استان پرداخت تسهیلات  به ۲۰۰ واحد تعلق گرفته و این امرنیز منجر به کمک قابل توجهی در امر اشتغال و رونق تولید داشته است .

پس از ارائه گزارش و ذکر مواردی از طرف اعضا ء با دعوت از تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی که دارای مشکلاتی بودند ، ضمن بیان مشکلات توسط آنها و ارائه توضیحات توسط دستگاه اجرایی مربوطه ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید .