ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۶ ام مرداد, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰

دستور

شهرستانی

البرز

زمان مکان

شنبه - ۱۶ ام مرداد, ۱۳۹۵, ساعت ۱۰:۳۰
سالن جلسات فرمانداري شهرستان البرز

اعضا

درابتدا جناب آقاي عسگري فرماندارمحترم شهرستان ورئيس ستاداقتصادمقاومتي شهرستان البرز  ضمن سلام وادب احترام ايام دهه کرامت را به مدعوين وکسبه محترم شهرستان تبريک عرض نمودندويادوخاطره شهداءاصناف دفاع مقدس را که کسب کارخودرارها نمودندوبه جبهه ها رفتند وتعدادي نيزصنوف ،نقش پشتيباني جهت تامين ارزاق درجبهه ها وجامعه رابه عهده داشتندگرامي داشتندودرادامه فرمودند باتوجه به شرايط ويژه اي که درحال حاضردرسطح دنيا وجوددارد ودرحال گذراست مشارکت وهمياري مردمي الزامي است و پيروفرمايشات مقام معظم رهبري که سال نو را سال اقتصادمقاومتي واقدام عمل نام گذاري نمودند، با ايجادبسترگفتمان في مابين مديران وکارشناسان ومسئولين کشوري شاهدبه ظهوررساندن فرمايشات رهبري مي باشيم  ونيزشاهد اقدام وعمل خواهيم بود .

درادامه اظهارداشتند اقتصادمقاومتي يعني تغيير الگومصرف درجامعه واستفاده کردن ازداشته هامان بطور صحيح  ،ايجادفراينددرست درمنابع توليد،استفاده بهينه ازمصارف انرژي برنامه ريزي واستفاده ازظرفيتها موجود،انتظارات ونقش اصناف دراقتصادمقاومتي تااقدام و عمل و رويکرد مهم دولت دراين راستاکه باايجادشرايط لازم ومناسب ،به دنبال عمران آباداني کشوروتوليد بهينه واستفاده درست ازپسا ماندها وتبديل به شکل صحيح اقتصادي واستفاده درست از پساآبهاي شرکتها، بانگاه زيست محيطي ، مطالب مبسوطي ارائه نمودند-درپايان اظهارداشتنددراقتصادمقاومتي حذف هزينه هاغير معقول درخانوادها واصناف وسازمانها وخواستارحمايت از ارگانها حمايتي دولتي که ازخانوادها محروم وشناخته شده حمايت مي نمايندشدند وخواستار تشکيل کارگروه اقتصادي بازاريان  توسط اتاق اصناف واتحاديه وکسبه شدند.

آقای حسيني رئيس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی شهرستان البرزضمن سلام ،از فرماندارمحترم شهرستان که اين وقت را دراختيار اداره صنعت معدن وتجارت وسازمانهاي صنفي اين شهرستان گذاشته تقديروتشکر

 

 نمودند ودرادامه اظهارداشتندمي توان باگفتمان وبررسي راهکارها درراستاي اجراي نمودن فرمايشات مقام معظم رهبري که سال

 

اقتصادمقاومتي  سال اقدام وعمل نام گذاري شده است باهمدلي وهمکاري به منصه ظهور رساند.ودرپايان درخصوص پيگيريهاواقدامات وراهکارها وزيرمحترم صنعت معدن وتجارت درخصو ص تسهيلات لازم براي حمايت ازتوليدداخلي  وايجادبستري مناسب جهت توزيع کالاي ايراني براي حمايت از اصناف وکسبه گزارش مبسوطي ارائه نمودند

درادامه رئيس اتاق اصناف شهرستان اظهارداشتند ، نقش ومسئوليت اصناف دراقتصادرا که طبق فرمايشات  امام راحل (ره)که فرمودند بازاريان  بازوان توانمنمددولت مي باشند، نقشي  بسزاه وتاثيرگذاري دانستندو درادمه گفتندکسبه باپرداخت ماليات وايجاداشتغال وظيفه شهروندي رادرساختارعمران وآباداني کشور خودايفامي کنند امابستربازارنيز بايستي مديريت شود و درادامه  به مشکلات موجود دربستر بازار پرداختند ودرپايان انتظارات اصناف از مسئولين را اشاره نمودند

همچنين درادامه نايب رئيس اتاق اصناف شهرستان نيز اشاره داشتند يکي از بسترهاي نامناسب که تاثير نابسامان درچرخه اقتصاددربازارايجادکرده اختصاص دادن کارت اعتباري خريد به تعدادي ازکسبه وانحصاري کردن آن درخريد که شاهد برداشته هاي پولي غيرمعقول ازکارت اعتباري به شکل غيرقانوني  در سطح خريد مي باشيم وتاثيرآن درايجادتورم دربرخي ازکالاهارانيز شاهدخواهيم بود لذانيازمند به مديريت ونظارت بهينه است تاعدالت وتنظيم بازار درسطح بازارراشاهدباشيم

درادامه نيز تعدادي از مسئولين اتحاديها وکسبه نقطه نظراتي درخصوص اقتصادمقاومتي ومشکلات ومعضلات شهرستان درسطح بازار اشاره داشتندوانتظارات کسبه وحمايت دولت جهت ايجادبستري مناسب  درتنظيم بازارواستفاده بهينه مصرف کننده ازاين مديريت بيان داشتند

درادمامه جناب آقاي عبدلعلي نماينده سازمان مديريت برنامه ريزي استان ودبيراقتصادمقاومتي شهرستان البرز ضمن تقدير وتشکراز اظهارات ونقطه نظرات  اتحاديه ها وبازاريان شهرستان،جايگاه اقتصادمقاومتي با شرايط که وجوددارد وبحث حاکميتي آن تا بطور اصولي ودرست به جلوحرکت کنندمطالب مبسوطي ارائه نمودند وفرمودنداقتصادمقاومتي يک رويکردوالگوي علمي است که توجه به فرصتها ومنابع است دراقتصادمقاومتي بحث خلاقيت ونوع آوري وکارآفريني نقش بسزاي دارد واصلاح فرايندهاکاري وآسيب شناسي ومعتمدسازي واستفاده بهينه از فرصتهاي مالي وبانکي ايجاد شده ونقش مهم مردم محوري واصناف  دراين خصوص نيزاشاره داشتند .