ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۹ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۳۰

دستور

شهرستانی

البرز

زمان مکان

چهارشنبه - ۲۹ ام دى, ۱۳۹۵, ساعت ۰۸:۳۰
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز

اعضا

عطف به دعوت نامه شماره ۱۳۰/۲۶/۴۸۹۰ مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ دومین جلسه کمیته تخصصی کشاورزی اقتصاد مقاومتی شهرستان البرز در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۰/۹۵ برگزار گردید. در ابتدا دبیر جلسه ضمن عرض خیرمقدم به حضور اعضاء محترم کمیته نسبت به پیگیری مصوبات جلسه قبل و تشریح مجدد بر شرح وظایف اعضای کمیته تأکید نمود. سپس هریک از اعضاء به بیان مسائل و مشکلات موجود و اقدامات صورت گرفته پرداختند و توجه به رونق تولید، تهیه بستر و زیرساخت های مناسب، اشتغال زایی را از ارکان اصلی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمردند. ضمناٌ ادارات عضو کمیته اذعان نمودند که سازمان یا ادارات کل متبوع تهیه برش اجرایی برنامه اقتصاد مقاومتی را برعهده هریک از ادارات شهرستان محول نموده و مقرر گردید هر یک از ادارات نسبت به پیگیری و حصول نتیجه تهیه برش های شهرستانی اقدام نمایند.

ضمناً به پیشنهاد تمامی ادارات عضو مقرر گردید پروژه های اجرایی قابلیت سنجش و اندازه گیری داشته و نتایج اجرای پروژه ها نیز از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم مردم رسانیده شود.