کارگروه اشتغال، ۱۶ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

دستور

استانی

زمان مکان

چهارشنبه - ۱۶ ام اسفند, ۱۳۹۶, ساعت ۱۰:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا