شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ اسفند ۳.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۴ اسفند ۱.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ اسفند ۵.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ شهریور ۵.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ اسفند ۳.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۴ اسفند ۱.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ اسفند ۶.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ شهریور ۷.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ اسفند ۱۶.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ شهریور ۱۷.۵۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ اسفند ۳.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۴ اسفند ۱.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ اسفند ۳.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۴ اسفند ۱.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ اسفند ۳.۵۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ شهریور ۳.۷۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ اسفند ۳.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۴ اسفند ۱.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ اسفند ۴.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ شهریور ۴.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین آب آشامیدنی ۱۹ مجتمع روستا ۱۳۹۵ اسفند ۴۵.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین آب آشامیدنی ۱۹ مجتمع روستا ۱۳۹۴ اسفند ۱۸.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین آب آشامیدنی ۱۹ مجتمع روستا ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد تامین آب آشامیدنی ۱۹ مجتمع روستا ۱۳۹۶ اسفند ۷۹.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ ۶
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ ۵ -
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ ۵
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ ۵ -
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ ۵
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ ۷
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ ۵ -
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ ۵
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ ۲۰
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ ۵ -
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ ۵
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ ۵
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۵ ۵ -
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۶ ۵
مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۷ ۶
مردمی کردن اقتصاد تامین آب آشامیدنی ۱۹ مجتمع روستا ۱۳۹۵ ۷۹ ۷۹
مردمی کردن اقتصاد تامین آب آشامیدنی ۱۹ مجتمع روستا ۱۳۹۶ ۷۹

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان غربی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ماهین BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاء آباد ۱و۲ BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاء آباد مرکزی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.