اداره کل راه و شهرسازی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی پروژه باز آفرینی و محرک توسعه محله(پنبه ریسه قزوین) متر مربع ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی پروژه باز آفرینی و محرک توسعه محله(پنبه ریسه قزوین) متر مربع ۱۳۹۷ شهریور ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی پروژه باز آفرینی و محرک توسعه محله(پنبه ریسه قزوین) متر مربع ۱۳۹۵ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی پروژه باز آفرینی و محرک توسعه محله(پنبه ریسه قزوین) متر مربع ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و نوسازی راههای روستایی استان قزوین کیلومتر ۱۳۹۵ اسفند ۴۷.۳۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و نوسازی راههای روستایی استان قزوین کیلومتر ۱۳۹۲ اسفند ۸۹.۷۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و نوسازی راههای روستایی استان قزوین کیلومتر ۱۳۹۴ اسفند ۲۰۱.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و نوسازی راههای روستایی استان قزوین کیلومتر ۱۳۹۶ اسفند ۶۵.۲۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و نوسازی راههای روستایی استان قزوین کیلومتر ۱۳۹۷ شهریور ۱۸.۵۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه بوئین زهراسه راهی رحیم آباد کیلومتر ۱۳۹۵ اسفند ۵.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه بوئین زهراسه راهی رحیم آباد کیلومتر ۱۳۹۲ اسفند ۶.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه بوئین زهراسه راهی رحیم آباد کیلومتر ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه بوئین زهراسه راهی رحیم آباد کیلومتر ۱۳۹۶ اسفند ۲۸.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه بوئین زهراسه راهی رحیم آباد کیلومتر ۱۳۹۷ شهریور ۷.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه شامی شاپ- ابهر کیلومتر ۱۳۹۲ اسفند ۵.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه شامی شاپ- ابهر کیلومتر ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه شامی شاپ- ابهر کیلومتر ۱۳۹۶ اسفند ۱.۸۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه شامی شاپ- ابهر کیلومتر ۱۳۹۷ شهریور ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه شامی شاپ- ابهر کیلومتر ۱۳۹۵ اسفند ۱.۵۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهارخطه کردن محور آوج-رزن کیلومتر ۱۳۹۵ اسفند ۲.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهارخطه کردن محور آوج-رزن کیلومتر ۱۳۹۲ اسفند ۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهارخطه کردن محور آوج-رزن کیلومتر ۱۳۹۴ اسفند ۲.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهارخطه کردن محور آوج-رزن کیلومتر ۱۳۹۶ اسفند ۰.۷۵
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهارخطه کردن محور آوج-رزن کیلومتر ۱۳۹۷ شهریور ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ- اسفرورین کیلومتر ۱۳۹۵ اسفند ۴.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ- اسفرورین کیلومتر ۱۳۹۲ اسفند ۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ- اسفرورین کیلومتر ۱۳۹۴ اسفند ۱.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ- اسفرورین کیلومتر ۱۳۹۶ اسفند ۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ- اسفرورین کیلومتر ۱۳۹۷ شهریور ۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ایجاد مرکز بهداشتی درمانی محله باغ نشاط متر مربع ۱۳۹۵ اسفند
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ایجاد مرکز بهداشتی درمانی محله باغ نشاط متر مربع ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ایجاد مرکز بهداشتی درمانی محله باغ نشاط متر مربع ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ایجاد مرکز بهداشتی درمانی محله باغ نشاط متر مربع ۱۳۹۷ شهریور ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده واحد ۱۳۹۷ شهریور ۵۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده واحد ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۵.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده واحد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده واحد ۱۳۹۴ اسفند ۳۴۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده واحد ۱۳۹۶ اسفند ۸۹.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث بازارچه تجاری مهرگان متر مربع ۱۳۹۵ اسفند
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث بازارچه تجاری مهرگان متر مربع ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث بازارچه تجاری مهرگان متر مربع ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث بازارچه تجاری مهرگان متر مربع ۱۳۹۶ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری در مهرگان متر مربع ۱۳۹۵ اسفند
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری در مهرگان متر مربع ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری در مهرگان متر مربع ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری در مهرگان متر مربع ۱۳۹۶ اسفند
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری– مسکونی صندوق زمین ومسکن متر مربع ۱۳۹۵ اسفند
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری– مسکونی صندوق زمین ومسکن متر مربع ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری– مسکونی صندوق زمین ومسکن متر مربع ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری– مسکونی صندوق زمین ومسکن متر مربع ۱۳۹۶ اسفند
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی پروژه باز آفرینی و محرک توسعه محله(پنبه ریسه قزوین) متر مربع ۱۳۹۷ ۱۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و نوسازی راههای روستایی استان قزوین کیلومتر ۱۳۹۵ ۵۵ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و نوسازی راههای روستایی استان قزوین کیلومتر ۱۳۹۶ ۴۹۵
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و نوسازی راههای روستایی استان قزوین کیلومتر ۱۳۹۷ ۶۵
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه بوئین زهراسه راهی رحیم آباد کیلومتر ۱۳۹۵ ۱ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه بوئین زهراسه راهی رحیم آباد کیلومتر ۱۳۹۶ ۲۸
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه بوئین زهراسه راهی رحیم آباد کیلومتر ۱۳۹۷ ۲۱
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه شامی شاپ- ابهر کیلومتر ۱۳۹۵ ۱ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه شامی شاپ- ابهر کیلومتر ۱۳۹۶ ۹
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه شامی شاپ- ابهر کیلومتر ۱۳۹۷ ۹
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهارخطه کردن محور آوج-رزن کیلومتر ۱۳۹۶ ۹.۸۸
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهارخطه کردن محور آوج-رزن کیلومتر ۱۳۹۷ ۹.۸۸
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهارخطه کردن محور آوج-رزن کیلومتر ۱۳۹۵ ۱.۲ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ- اسفرورین کیلومتر ۱۳۹۵ ۴ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ- اسفرورین کیلومتر ۱۳۹۶ ۱۴
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ- اسفرورین کیلومتر ۱۳۹۷ ۱۴
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ایجاد مرکز بهداشتی درمانی محله باغ نشاط متر مربع ۱۳۹۵ ۱۲۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ایجاد مرکز بهداشتی درمانی محله باغ نشاط متر مربع ۱۳۹۷ ۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده واحد ۱۳۹۵ ۱۱۰۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده واحد ۱۳۹۶ ۸۹
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده واحد ۱۳۹۷ ۴۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی پروژه باز آفرینی و محرک توسعه محله(پنبه ریسه قزوین) متر مربع ۱۳۹۵ ۸۶۲۵ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث بازارچه تجاری مهرگان متر مربع ۱۳۹۵ ۶۰۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث بازارچه تجاری مهرگان متر مربع ۱۳۹۶ ۸
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری در مهرگان متر مربع ۱۳۹۵ ۲۸۱۵ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری در مهرگان متر مربع ۱۳۹۶ ۱۰۰۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری– مسکونی صندوق زمین ومسکن متر مربع ۱۳۹۵ ۵۶۰۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری– مسکونی صندوق زمین ومسکن متر مربع ۱۳۹۶ ۱۰۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
واگذار شده سالن ورزشی مهرگان

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.