اداره کل ورزش و جوانان

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی تعداد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی تعداد ۱۳۹۵ اسفند ۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی تعداد ۱۳۹۶ اسفند ۵.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی تعداد ۱۳۹۷ شهریور ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی تعداد ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی همایش ۱۳۹۴ اسفند ۱۹۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی همایش ۱۳۹۲ اسفند ۱۸۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی همایش ۱۳۹۵ اسفند ۲۲۲.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی همایش ۱۳۹۶ اسفند ۲۲۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی همایش ۱۳۹۷ شهریور ۱۲۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی همایش ۱۳۹۴ اسفند ۲۵.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی همایش ۱۳۹۲ اسفند ۲۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی همایش ۱۳۹۵ اسفند ۳۲.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی همایش ۱۳۹۶ اسفند ۷۲.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی همایش ۱۳۹۷ شهریور ۵۲.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه خانه های ورزش روستایی واحد ۱۳۹۴ اسفند ۱۷.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه خانه های ورزش روستایی واحد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه خانه های ورزش روستایی واحد ۱۳۹۵ اسفند ۴.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه خانه های ورزش روستایی واحد ۱۳۹۶ اسفند ۱۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه خانه های ورزش روستایی واحد ۱۳۹۷ شهریور ۳۵.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی تعداد ۱۳۹۵ ۵ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی تعداد ۱۳۹۶ ۵
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی تعداد ۱۳۹۷ ۵
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی همایش ۱۳۹۵ ۲۰۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی همایش ۱۳۹۶ ۲۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی همایش ۱۳۹۷ ۲۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی همایش ۱۳۹۵ ۲۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی همایش ۱۳۹۶ ۲۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی همایش ۱۳۹۷ ۲۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه خانه های ورزش روستایی واحد ۱۳۹۵ ۱۲ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه خانه های ورزش روستایی واحد ۱۳۹۶ ۱۲
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه خانه های ورزش روستایی واحد ۱۳۹۷ ۶۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
واگذار شده استخر تاکستان
واگذار شده سالن ورزشی نصرت آباد
واگذار شده چمن مصنوعی شریفیه
واگذار شده سالن ورزشی آقا بابا
نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل زمین چمن اسفرورین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید تکمیل زمین فوتبال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید سالن شطرنج غدیر BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید سالن اسکواش BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید میدان چوگان قزوین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید خانه تکواندو BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام زمین چمن مینودر ( آکادمی فوتبال ) BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام استخر مجموعه پیامبر اعظم (ص) BOLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
واگذار شده سالن ورزشی ضیاءآباد
واگذار شده سالن فجر شریفیه
واگذار شده سالن ورزشی پارسه
واگذار شده زمین هندبال ساحلی
واگذار شده تعمیر و بازسازی سالن امام علی
جدید زمین پونک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سالن ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری سالن بعثت R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام آکادمی فوتبال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید سالن چندمنظوره پونک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری تعمیرات و موتورخانه استخربوستان ROLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سالن بدمینتون BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل زمین چمن اسفرورین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل زمین فوتبال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام سرایداری آبیک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام چمن شریفیه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام زمین چمن دانسفهان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری سالن وزنه برداری BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری سالن ورزشی ارداق BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام چمن مصنوعی شترک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سالن ورزشی ساج BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سالن ورزشی امیرآباد کهن BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری دیوار کشی زمین فوتبال R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام سرایداری الوند BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری زمین چمن طبیعی تختی R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری زمین چمن مصنوعی پیامبراعظم R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری زمین چمن مصنوعی R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری سالن ۲۵۰۰نفره (لوله کشیگاز و تعمیرات) R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام دیوارکشی مجموعه ورزشی امام خمینی R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل سالن ورزشی کورانه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری تعمیرات و موتورخانه یحیی اباد R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل سالن تنیس روی میز BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام تکمیل سالن بانوان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
واگذار شده سالن محمودآباد
واگذار شده سالن بعثت
واگذار شده استخر شال
واگذار شده سالن تیراندازی هدف
واگذار شده زمین چمن قشلاق
واگذار شده باستانی شهید نظافتی
واگذار شده سالن ناصرآباد میرپنجی
واگذار شده سالن کوچک ناصر آباد
واگذار شده سالن شهدای زیاران
واگذار شده چند منظوره۱ قشلاق
واگذار شده چند منظوره ۲ قشلاق
واگذار شده سالن میهن بانوان
واگذار شده سالن رزمی تختی
واگذار شده سالن ورزشی ژیمناستیک
واگذار شده سالن ورزشی پیامبر اعظم
واگذار شده سالن ورزشی کوثر
واگذار شده سالن ورزشی بعثت
واگذار شده سالن ورزشی خاکعلی
واگذار شده چمن مصنوعی پیامبراعظم
واگذار شده سالن کشتی محمدیه
واگذار شده سالن ورزشی نصرت آباد
واگذار شده سالن ورزشی کمال آباد
واگذار شده سالن ورزشی حصار خروان
واگذار شده سالن ورزشی پیریوسفیان
واگذار شده سالن ورزشی میثاق شریفیه
واگذار شده سالن علی ابن ابی طالب
واگذار شده چمن مصنوعی الوند
واگذار شده سالن امام علی بیدستان
واگذار شده سالن بعثت الوند
واگذار شده سالن شهدا محمدیه
واگذار شده سالن بانوان محمدیه
واگذار شده سالن رزمی محمدیه
واگذار شده چمن مصنوعی شریفیه
واگذار شده چمن مصنوعی محمدیه
واگذار شده سالن میهن(بانوان البرز)
واگذار شده سالن ورزشی ارتش آباد
واگذار شده سالن ورزشی آبگرم
واگذار شده سالن ورزشی آوج
واگذار شده سالن ورزشی خوزنین
واگذار شده سالن شهرستانک
واگذار شده زمین چمن طبیعی
واگذار شده سالن ورزشی عصمت آباد
واگذار شده سالن میلاد شهرک مدرس
واگذار شده سالن شهدا شال
واگذار شده سالن کوثر دانسفهان
واگذار شده سالن حجاب بانوان
واگذار شده سالن سگز آباد
واگذار شده استخر گلستان
واگذار شده سالن تختی
واگذار شده سالن کشتی تاکستان
واگذار شده سالن بعثت دانسفهان
واگذار شده سالن شهدا اسفرورین (جدید)
واگذار شده سالن جدید نرجه
واگذار شده سالن ورزشی یحیی آباد
واگذار شده سالن چند منظوره نیکویه
واگذار شده سالن ورزشی لوشکان
واگذار شده سالن چند منظوره میلاد نرجه
واگذار شده زمین چمن طبیعی
واگذار شده سالن ورزشی خرمدشت
واگذار شده سالن باستانی قمربنی هاشم
واگذار شده سالن چند منظوره ضیا آباد
واگذار شده سالن ورزشی فارسجین
واگذار شده سالن بعثت
واگذار شده سالن حجاب
واگذار شده سالن وزنه برداری
واگذار شده سالن رزمی شهید آوینی
واگذار شده سالن ژیمناستیک
واگذار شده سالن امام خمینی
واگذار شده سالن ولایت اسفرورین
واگذار شده استخر تاکستان
واگذار شده سالن والفجر
واگذار شده چمن مصنوعی تاکستان
واگذار شده سالن ورزشی میهن
واگذار شده سالن ناشنوایان مینودر
واگذار شده سالن چند منظوره کلج
واگذار شده سالن چند منظوره بکندی
واگذار شده سالن ورزشی آقا بابا
واگذار شده سالن ورزشی سیردان
واگذار شده استخر شهدای غواص
واگذار شده سالن تنیس روی میز غدیر
واگذار شده سالن ورزشی نظام آباد
واگذار شده سالن کشتی اقبالیه
واگذار شده سالن رزمی اقبالیه
واگذار شده زمین تنیس خاکی مینودر
واگذار شده سالن ژیمناستیک غدیر
واگذار شده سالن شطرنج غدیر
واگذار شده سالن تکواندو غدیر
واگذار شده سالن شیداصفهان
واگذار شده استخر شهیدرجایی
واگذار شده آژانس غدیر
واگذار شده سالن کشتی مینودر
واگذار شده سالن کاراته غدیر
واگذار شده زمین تنیس خاکی غدیر
واگذار شده سالن جودو غدیر
واگذار شده سالن حجاب غدیر
واگذار شده خانه تیراندازی
واگذار شده سالن بعثت
واگذار شده سالن میلاد اقبالیه
واگذار شده سالن محمود آباد
واگذار شده سالن کوهین
واگذار شده استخر غدیر
واگذار شده سالن وزنه برداری غدیر
واگذار شده سالن پاسارگاد
واگذار شده سالن عفاف غدیر
واگذار شده سالن شهیدرجایی
واگذار شده سالن پارسه
واگذار شده سالن جانبازان
واگذار شده سالن حجاب اقبالیه
واگذار شده سالن باستانی شهدا
در حال بهره برداری بازسازی سالن بعثت تاکستان R0T ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
در حال بهره برداری بازسازی چمن آبیک (مجموعه پیامبر اعظم ) R0T ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
جدید زمین چمن اقبالیه B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام استخر آبیک B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
جدید سالن چندمنظوره پونک B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام سالن چندمنظوره مهرگان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام خوابگاه بویین زهرا B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
نیمه تمام زمین چمن مینودر B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)
جدید توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها BOT ماده ۲۰ قانون الحاق

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.