شرکت آب و فاضلاب استان

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مطالعه و انجام ارتقا کیفی تصفیه خانه فاضلاب بوئین زهرا بیع متقابل ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
جدید احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل ماده ۲۷قانون الحاق (۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.