جمعیت هلال احمر

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
جدید استخر ورزشی BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.