اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) جایگزینی نیروی کار به جای اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۵۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) جایگزینی نیروی کار به جای اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۴ اسفند ۱۲۱۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) جایگزینی نیروی کار به جای اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۲ اسفند ۱۲۷۱.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) جایگزینی نیروی کار به جای اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۵ اسفند ۱۲۹۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) جایگزینی نیروی کار به جای اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۷ شهریور ۵۴۳.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۴ اسفند ۱۹۲۲.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۲ اسفند ۲۲۳۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۵ اسفند ۱۴۶۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۶ اسفند ۱۱۴۶.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۷ شهریور ۵۳۹.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بکارگماری جویندگان کار نفر ۱۳۹۴ اسفند ۷۱۳۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بکارگماری جویندگان کار نفر ۱۳۹۲ اسفند ۱۰۱۱۴.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بکارگماری جویندگان کار نفر ۱۳۹۵ اسفند ۵۷۳۹.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بکارگماری جویندگان کار نفر ۱۳۹۶ اسفند ۳۹۰۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بکارگماری جویندگان کار نفر ۱۳۹۷ شهریور ۱۵۸۸.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) جایگزینی نیروی کار به جای اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۶ ۱۲۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) جایگزینی نیروی کار به جای اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۵ ۱۲۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) جایگزینی نیروی کار به جای اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۷ ۱۲۵۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۶ ۵۲۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۵ ۱۲۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۷ ۷۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۳۹۵ ۱۲۰۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بکارگماری جویندگان کار نفر ۱۳۹۵ ۵۹۳۰ -
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بکارگماری جویندگان کار نفر ۱۳۹۶ ۲۶۲۹
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بکارگماری جویندگان کار نفر ۱۳۹۷ ۳۷۴۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
واگذار شده مجموعه فرهنگی ،ورزشی کارگران نور قزوین
نیمه تمام مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران قزوین ساخت یا بازسازی، بهره برداری، پرداخت(اجاره و انتقال) ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری سالن ورزشی بوئین زهرا فروش ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری مجموعه ورزشی کارگران تاکستان فروش ماده ۲۷قانون الحاق (۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.