اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۵ اسفند ۱۰۰.۰۰
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۶ اسفند ۹۰.۰۰
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۷ شهریور ۴۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۵ اسفند ۲.۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۶ اسفند ۳.۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۷ شهریور ۲.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۵ ۱۰۰ -
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۶ ۱۰۰
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۷ ۹۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۵ ۳ -
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۶ ۳
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۷ ۳

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام تالار شهر قزوین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
در حال بهره برداری ساختمان کاسپین (هرطبقه مجزا) BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام خانه فرهنگ زیاران BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری خرمدشت BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
در حال بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری پیامبراعظم اقبالیه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام خانه فرهنگ معلم کلایه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام مجتمع فرهنگی و هنری شال ساخت یا بازسازی، بهره برداری، پرداخت(اجاره و انتقال) ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری خانه فرهنگ زیاران اجاره ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری خرمدشت مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری پیامبراعظم اقبالیه اجاره ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری خانه فرهنگ معلم کلایه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۷قانون الحاق (۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.