اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۵ اسفند ۱۰۰.۰۰
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۶ اسفند ۹۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۵ اسفند ۲.۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۶ اسفند ۳.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۵ ۱۰۰ -
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد ۱۳۹۶ ۱۰۰
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۵ ۳ -
مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد ۱۳۹۶ ۳

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام مجتمع فرهنگی و هنری شال ساخت یا بازسازی، بهره برداری، پرداخت(اجاره و انتقال) ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری خانه فرهنگ زیاران اجاره ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری خرمدشت مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری پیامبراعظم اقبالیه اجاره ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری خانه فرهنگ معلم کلایه معلم مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۷قانون الحاق (۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.