اداره کل بهزیستی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محروم نفر ۱۳۹۵ اسفند ۱۲۸.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محروم نفر ۱۳۹۶ اسفند ۱۸۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محروم نفر ۱۳۹۷ شهریور ۴۵.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محروم نفر ۱۳۹۴ اسفند ۱۰۲.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محروم نفر ۱۳۹۲ اسفند ۸۹.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها نفر ۱۳۹۴ اسفند ۶۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها نفر ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها نفر ۱۳۹۵ اسفند ۲۴.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها نفر ۱۳۹۶ اسفند ۶۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها نفر ۱۳۹۷ شهریور ۸۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی مناسب سازی فضاهای فیزیکی با الویت ادارات دولتی و معابر عمومی مورد ۱۳۹۴ اسفند ۵۶.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی مناسب سازی فضاهای فیزیکی با الویت ادارات دولتی و معابر عمومی مورد ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی مناسب سازی فضاهای فیزیکی با الویت ادارات دولتی و معابر عمومی مورد ۱۳۹۵ اسفند ۱۸۲.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی مناسب سازی فضاهای فیزیکی با الویت ادارات دولتی و معابر عمومی مورد ۱۳۹۶ اسفند ۱۹۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی مناسب سازی فضاهای فیزیکی با الویت ادارات دولتی و معابر عمومی مورد ۱۳۹۷ شهریور ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تامین وسایل نقلیه عمومی مناسب برای تردد معلولین دستگاه ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تامین وسایل نقلیه عمومی مناسب برای تردد معلولین دستگاه ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تامین وسایل نقلیه عمومی مناسب برای تردد معلولین دستگاه ۱۳۹۵ اسفند ۱۵.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تامین وسایل نقلیه عمومی مناسب برای تردد معلولین دستگاه ۱۳۹۶ اسفند ۴۵.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محروم نفر ۱۳۹۵ ۳۴۷ ۲
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محروم نفر ۱۳۹۶ ۱۷۲
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محروم نفر ۱۳۹۷ ۱۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها نفر ۱۳۹۵ ۶۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها نفر ۱۳۹۶ ۶۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها نفر ۱۳۹۷ ۸۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی مناسب سازی فضاهای فیزیکی با الویت ادارات دولتی و معابر عمومی مورد ۱۳۹۵ ۲۰۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی مناسب سازی فضاهای فیزیکی با الویت ادارات دولتی و معابر عمومی مورد ۱۳۹۶ ۱۹۳
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی مناسب سازی فضاهای فیزیکی با الویت ادارات دولتی و معابر عمومی مورد ۱۳۹۷ ۱۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تامین وسایل نقلیه عمومی مناسب برای تردد معلولین دستگاه ۱۳۹۵ ۲۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تامین وسایل نقلیه عمومی مناسب برای تردد معلولین دستگاه ۱۳۹۶ ۳۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
واگذار شده مجتمع اقباليه
واگذار شده ساختمان سابق بویین زهرا
واگذار شده بویین زهرا خ معلم غربی
واگذار شده ساختمان خ نواب تاكستان
واگذار شده مجتمع چوبيندر
واگذار شده مجتمع معلم کلایه
واگذار شده مجتمع کوهین
واگذار شده مجتمع ضياآباد
واگذار شده ساختمان خ نواب كوچه شهيد قاسمي (اوتیسم سابق)
واگذار شده مجتمع حصارخروان
واگذار شده طبقه دوم ساختمان خ پاسداران بويين زهرا
واگذار شده مجتمع ۷۲ تن طلیعه
واگذار شده مجتمع ۷۲ تن امین
واگذار شده مجتمع بهزیستی ۷دی
واگذار شده مجتمع ۷۲ تن نانوایی
واگذار شده قسمتي از مجتمع شهیدرجایی
واگذار شده مجتمع بازيار
واگذار شده مجتمع(کریم اهل بیت )
واگذار شده مرکزنگهداری کودکان بی سرپرست حليمه
واگذار شده مجتمع رازمیان
واگذار شده ساختمان سابق خوابگاه خيام
واگذار شده ساختمان پيشگيري سابق خ ۲۲ بهمن
واگذار شده مرکزنگهداری کودکان بی سرپرست محمديه
نیمه تمام فاز یک مرکزجامع توانبخشی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.