اداره کل منابع طبیعی

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
ارتقای بهره وری جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز هکتار ۱۳۹۵ اسفند ۴۵۰.۰۰
ارتقای بهره وری جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز هکتار ۱۳۹۴ اسفند ۷۹.۰۰
ارتقای بهره وری جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز هکتار ۱۳۹۲ اسفند ۵۶.۰۰
ارتقای بهره وری جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز هکتار ۱۳۹۶ اسفند ۴۸۰.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی کاداستر منابع طبیعی هزار هکتار ۱۳۹۵ اسفند ۸۴.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی کاداستر منابع طبیعی هزار هکتار ۱۳۹۴ اسفند ۴۸.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی کاداستر منابع طبیعی هزار هکتار ۱۳۹۲ اسفند ۵۳.۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی کاداستر منابع طبیعی هزار هکتار ۱۳۹۶ اسفند ۹۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای عملیات آبخوانداری و مقابله با بیابانزایی هکتار ۱۳۹۵ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای عملیات آبخوانداری و مقابله با بیابانزایی هکتار ۱۳۹۴ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای عملیات آبخوانداری و مقابله با بیابانزایی هکتار ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار هکتار ۱۳۹۵ اسفند ۵۴۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار هکتار ۱۳۹۴ اسفند ۲۸۲۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار هکتار ۱۳۹۲ اسفند ۰.۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار هکتار ۱۳۹۶ اسفند ۵.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
ارتقای بهره وری جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز هکتار ۱۳۹۵ ۹۰۰ -
ارتقای بهره وری جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز هکتار ۱۳۹۶ ۹۰۰
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی کاداستر منابع طبیعی هزار هکتار ۱۳۹۵ ۳۰۰ -
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی کاداستر منابع طبیعی هزار هکتار ۱۳۹۶ ۳۰۰
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای عملیات آبخوانداری و مقابله با بیابانزایی هکتار ۱۳۹۵ - ۱۱۲۲۲
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار هکتار ۱۳۹۵ ۷۷۱ ۱۱۳۳
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار هکتار ۱۳۹۶ ۵۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
آماده بهره برداری تولید نهال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام احداث و تجهیز پارک جنگلی شهدای تاکستان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
آماده بهره برداری تولید نهال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
نیمه تمام جنگلکاری و توسعه جنگل و احداث و تجهیز پارک جنگلی تاکستان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲)

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.