شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال ماه مقدار
هدفمند سازی یارانه ها افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۳۹۵ اسفند ۱۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۳۹۲ اسفند ۱۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۳۹۴ اسفند ۱۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۳۹۶ اسفند ۱۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۱۳۹۵ اسفند ۲۸۲.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۱۳۹۲ اسفند ۸۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۱۳۹۴ اسفند ۱۵۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۱۳۹۶ اسفند ۲۱۲.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۳۹۵ اسفند ۲۳۹.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۳۹۲ اسفند ۵۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۳۹۴ اسفند ۳۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۳۹۶ اسفند ۱۶۳.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها تعویض کنتورهای خراب فقره ۱۳۹۵ اسفند ۱۴۰۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها تعویض کنتورهای خراب فقره ۱۳۹۲ اسفند ۸۰۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها تعویض کنتورهای خراب فقره ۱۳۹۴ اسفند ۱۰۰۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها تعویض کنتورهای خراب فقره ۱۳۹۶ اسفند ۱۷۲۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها ممیزی مشترکین فقره ۱۳۹۵ اسفند ۱۵۱۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها ممیزی مشترکین فقره ۱۳۹۲ اسفند ۲۰۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها ممیزی مشترکین فقره ۱۳۹۴ اسفند ۴۰۰۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها ممیزی مشترکین فقره ۱۳۹۶ اسفند ۶۷۵۳.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۱۳۹۵ اسفند ۱۸۶.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۱۳۹۲ اسفند ۷۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۱۳۹۴ اسفند ۸۰.۰۰
هدفمند سازی یارانه ها نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۱۳۹۶ اسفند ۲۱۸.۰۰
عنوان برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) عنوان پروژه مصوب واحد اندازه گیری سال مصوب ستاد استان توضیحات ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط
هدفمند سازی یارانه ها افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۳۹۵ ۱۰۰ -
هدفمند سازی یارانه ها افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۳۹۶ ۱۰۰
هدفمند سازی یارانه ها جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۱۳۹۵ ۲۰۰ -
هدفمند سازی یارانه ها جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۱۳۹۶ ۲۰۰
هدفمند سازی یارانه ها شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۳۹۵ ۲۰۰ -
هدفمند سازی یارانه ها شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۳۹۶ ۱۵۰
هدفمند سازی یارانه ها تعویض کنتورهای خراب فقره ۱۳۹۵ ۴۰۰۰ -
هدفمند سازی یارانه ها تعویض کنتورهای خراب فقره ۱۳۹۶ ۴۰۰۰
هدفمند سازی یارانه ها ممیزی مشترکین فقره ۱۳۹۵ ۶۴۰۰ -
هدفمند سازی یارانه ها ممیزی مشترکین فقره ۱۳۹۶ ۶۴۰۰
هدفمند سازی یارانه ها نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۱۳۹۵ ۱۸۰ -
هدفمند سازی یارانه ها نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۱۳۹۶ ۲۰۰

محتوایی یافت نشد.

وضعیت پروژه عنوان پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی
نیمه تمام آبرسانی به شهر تاکستان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
نیمه تمام تکمیل شبکه و ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب تاکستان بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
نیمه تمام تکمیل شبکه و ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اقبالیه بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر ضیاآباد بیع متقابل ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شال بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اسفرورین بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
جدید احداث مدول اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر شریفیه بیع متقابل ماده ۲۰ قانون الحاق

محتوایی یافت نشد.

محتوایی یافت نشد.