برنامه های اقتصاد مقاومتی مصوب ملی و برش استانی

 

پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ملی و برش استانی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها

نفرساعت

-

۲۸۰۰۰۰

برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد )

آموزش کارآفرین پروری به مادران

نفر ساعت

-

۸۰۰۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل ورزش و جوانان

عدال بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

توسعه خانه های ورزش روستایی

واحد

-

۱۲

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی

همایش

-

۲۰

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی

تعداد

-

۵

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برنامه ملي ارتقاء توان توليد ملي

بکار گماری جویندگان کار

نفر

_

۵۹۳۰

برنامه ملي ارتقاء توان توليد ملي

شناسايي و جایگزینی نیروی کار به جای اتباع

نفر

_

۱۲۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

دانشگاه پیام نور

طرح توسعه اقتصاد دانش بنیان

ایجاد مرکز رشد

و نوآوری

واحد

-

۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 

برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

توسعه کمی شرکت‎های دانش‎بنیان

تعداد

-

۱۵

برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

توسعه کمی واحد‎های فناور مستقر در مرکز رشد

تعداد

-

۴۸

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی

تخت

-

۲۰۰

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

بیمارستان ۷۰۰  تخت خوابی قزوین

تخت

-

۷۰۰

برنامه توسعه دانش بنیان کردن اقتصاد

توسعه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

واحد

-

۱

برنامه ملی ارتقای توان

تولید  ملی

ایجاد مرکز تحقیقات ایمنی شوینده ها و محصولات بهداشتی

درصد

-

۱۰۰

برنامه ملی ارتقای توان

تولید  ملی

ایجاد مرکز تحقیقات و  تشخیص سلامت و تقلبات غذا

درصد

-

۲۵

برنامه ملی برقراری انضباط مالی

راه اندازی هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان

درصد

-

۲۵

 

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

مردمی کردن اقتصاد

ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی وفروش آثار فاخرادبی وهنری استان

تعداد

-

۲

گفتمان سازی و فرهنگ سازی  اقتصاد مقاومتی

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای  هنری شامل رسانه های مجازی ، مطبوعات ، کتاب ،سینما ، کانونهای تبلیغاتی، کانونهای مساجد، ...

درصد

۱۰

۱۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره كل بهزيستي

عدالت بنيان كردن اقتصادوتوسعه عدالت اجتماعي

تامين وسايل نقليه عمومي مناسب براي تردد معلولين

دستگاه

-

۲۰

عدالت بنيان كردن اقتصادوتوسعه عدالت اجتماعي

مناسب سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت ادارات دولتي و معابر عمومي

مورد

-

۲۰۰

عدالت بنيان كردن اقتصادوتوسعه عدالت اجتماعي

افزايش ارائه خدمات مراقبت درمنزل در حاشيه شهرها

نفر

-

۶۰

ارتقاء توان توليد ملي

توسعه مشاغل خرد با تاكيد بر مناطق محروم

نفر

-

۳۴۷

 

 

 

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

جهاد کشاورزی

 

ارتقاء توان تولید ملی

افزایش تولید گندم

تن

۳۰۲

۳۰۲

افزایش تولید جو

تن

۱۲۰

۱۲۰

افزایش تولید چغندرقند

تن

۱۶۶۰۰۰

۱۶۶۰۰۰

افزایش تولید سیب زمینی

تن

۱۸۰۰۰

۱۸۰۰۰

افزایش تولید ذرت دانه ای

تن

۸۱۰۰۰

۸۱۰۰۰

افزایش تولید دانه های روغنی

تن

؟

؟

افزایش تولید حبوبات

تن

۷۶۵۴

۷۶۵۴

افزایش تولید پنبه

تن

۱۸۰

۱۸۰

افزایش تولید ذرت علوفه ای

تن

۶۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

افزایش تولید یونجه

تن

-

۲۵۰۰۰۰

تجهيز و نوسازي اراضي، احداث و تكميل شبكه هاي اصلي و فرعي

هکتار

۲۷۷۰۲

۲۷۷۰۲

تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي

دستگاه

۲۲۲۹

۲۲۲۹

افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای

هکتار

۲۰

 

۲۰

 

تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر )

تن

۱۲۰۰۰

۱۲۰۰۰

افزایش تولید پسته

تن

۲۹۰۰

۲۹۰۰

اصلاح روش نگهداری باغات انگور (طرح فراز)

هکتار

-

۱۴۰۰

افزایش تولید تخم مرغ

هزارتن

۷۱.۹۳

۷۱.۹۳

افزایش تولید گوشت مرغ

هزارتن

۶۲.۴

۶۲.۴

افزایش تولید گوشت قرمز

هزارتن

۲۵.۰۲

۲۵.۰۲

افزایش تولید شیر

هزارتن

۴۹۵.۸۱

۴۹۵.۸۱

افزایش تولید زیتون

تن

-

۱۱۱۴

افزایش تولید ماهیان

سردابی و گرمابی

تن

-

۳۰۶۰

 

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

امور اقتصاد و دارایی

برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد

جذب سرمایه­گذاری خارجی

میلیون دلار

۳۰

۳۰

برنامه ملی ارتقاء توان تولید ملی

بهبود محیط

کسب و کار

امتیاز

۵

۵

برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد

استقرار سامانه

(سادا)

 

درصد

-

۷۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل استاندارد

برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی

(درون زایی اقتصاد)

تدوین استاندارد ملی

جلد

-

۵۰

ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد

بسته آموزشی

-

۳۰۰۰

نظارت بر اجرای استاندارد

بازدید

-

۷۵۵۰

استقرار شرکت های بازرسی فنی و آزمایشگاهی در گمرک

فقره

 

-

۵

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی

برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی

 

برگزاری نمایشگاه کربلا در پاییز ۹۵

مورد

-

۱

برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد

راه اندازی دفتر تجاری در روسیه

مورد

-

۱

برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد

رتبه بندی واحدهای کسب و کار

واحد

-

۸۰

برنامه ملی ارتقای

بهره وری

آموزش بمنظور افزایش راندمان و بهره وری

مورد

-

۶

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل دامپزشکی

 

ارتقای توان تولید ملی ( درون زایی اقتصاد)- طرح امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی (وزارت جهاد کشاورزی)

پوشش بهداشتی مراکز پرورش و

تکثیر آبزیان

تعداد نمونه

۱۸۸۳۴

۱۸۸۳۴

پوشش بهداشتي

دام ها

نوبت سر

۱۲۰۳۰۱۲۴

۱۲۰۳۰۱۲۴

پوشش بهداشتي مزارع

تكثير و پرورش طيور

تعداد نمونه

۳۴۳۶۰۹

۳۴۳۶۰۹

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

شرکت شهرکهای صنعتی

برنامه ملي عدالت بنيان كرددن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي

احداث تصفیه

فاضلاب  شهرك صنعتي كاسپين

متر مکعب در شبانه روز

-

۰

برنامه ملي عدالت بنيان كرددن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي

احداث تصفیه

فاضلاب  شهرك صنعتي خرمدشت

متر مکعب در شبانه روز

-

۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

امور مالیاتی

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی

درصد

-

۱۰۰

برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده

درصد

-

۱۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل منابع طبیعی

ارتقای توان تولیدملی ( درونزایی اقتصاد)- طرح امنیت غذایی وتولیدمحصولات راهبردی (وزارت جهادکشاورزی)

كنترل كانونهاي بحراني بيابانزا و گرد و غبار

هكتار

۲۵۷۰

۲۵۷۰

ارتقای توان تولیدملی

( درونزایی اقتصاد)- طرح امنیت غذایی وتولیدمحصولات راهبردی (وزارت جهادکشاورزی)

اجراي عمليات آبخوانداري و مقابله با بيابانزايي

هكتار

۱۱۲۲۲

۱۱۲۲۲

عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي – طرح تحقق عدالت بين نسلي و چگونگي استفاده از انفال

كاداستر منابع طبيعي

هزار هكتار

-

۳۰۰

ارتقاي بهره وري- طرح ارتقاي بهره وري آب

جنگلكاري، توسعه درختكاري و فضاي سبز

هكتار

-

۹۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ارتقاء توان توليد ملي

احدات ۲هتل پنج ستاره، ۳ هتل چهار ستاره،

۱ هتل سه ستاره و ۲ هتل یک ستاره

باب

۴

۴

ارتقاء توان توليد ملي

اجراي تورهاي ارزان قيمت

نفر-ماه

۳۰۰

۳۰۰

ارتقاء توان توليد ملي

توسعه، ايجاد و راه اندازي (مجموعه هاي بزرگ كارگاهي صنايع دستي )

كارگاه

۱

۱

ارتقاء توان توليد ملي

توسعه كارگاه هاي بومي  صنايع دستي روستايي

روستا

۲

۲

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

آب منطقه ای

ارتقای بهره‌وری

نصب کنتورهای هوشمند فهام و حجمی بر روی چاهها

دستگاه

۵۵۰

۶۰۰

ارتقای بهره‌وری

تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری و ساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین

دریچه

-

۱۶۱

ارتقای بهره‌وری

تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه‏های منابع آب سطحی

ایستگاه

-

۳

ارتقای بهره‌وری

تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه‏های منابع آب زیرزمینی

حلقه

-

۱۰

ارتقای بهره‌وری

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه (فرم۵) و مضر به مصالح عمومی و صرفه جویی

حلقه

۲۵۸

۱۰۰۰

ارتقای توان

تولید ملی

افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم ۱۱۰ میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار

مورد

-

۱

مردمی کردن اقتصاد

اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش BOT (طرح آبرسانی از سد طالقان به استان و طرح آبرسانی از چاههای بیدستان)

طرح

-

۲

مردمی کردن اقتصاد

استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فاینانس داخلی (ماده۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان سد نهب و بالاخانلو)

طرح

-

۲

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

آب و فاضلاب روستایی

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین آب آشامیدنی ۱۹ مجتمع

روستا

۷۹

۷۹

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر

درصد پیشرفت فیزیکی

-

۵

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

شرکت آب و فاضلاب شهری

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

نصب شیرآلات کاهنده مصرف

فقره

-

۱۸۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

ممیزی مشترکین

فقره

-

۶۴۰۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

تعویض کنتورهای خراب

فقره

-

۴۰۰۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی

فقره

-

۲۰۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

جمع آوری انشعابات غیرمجاز

فقره

-

۲۰۰

برنامه ملی        هدفمند سازی یارانه ها

افزایش آگاهی های عمومی

و فرهنگ سازی

-

-

مستمر

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

شرکت توزیع نیروی برق استان

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

برق رسانی به روستاهای فاقد برق (روستای آبیک علیا)

روستا

۱

۱

عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

برق رسانی به روستاهای فاقد برق (روستای دینه رود)

روستا

۱

۱

ارتقای بهره وری

کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه

مگاوات

۶۸

۶۸

ارتقای توان تولید ملی(درون زائی اقتصاد)

تولید برق از انرژی باد

مگاوات

-

۵

ارتقای توان تولید ملی(درون زائی اقتصاد)

تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی)

مگاوات

۶

۶

 

 

 

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

راه و شهرسازی

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

احداث مجتمع

تجاری– مسکونی

صندوق زمین و مسکن

متر مربع

-

۵۶۰۰

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد ي و توسعه عذالت اجتماعی

احداث مجتمع تجاری در مهرگان

متر مربع

-

۳۸۱۵

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عnالت اجتماعی

احداث بازارچه تجاری مهرگان

متر مربع

-

۶۰۰

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

مجتمع چند عملکردی پنبه ریسه

متر مربع

-

۸۶۲۵

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عnالت اجتماعی

پرداخت تسهیلات بافت فرسوده

فقره

-

۱۱۰۰

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عnالت اجتماعی

ایجاد مرکز بهداشتی درمانی محله باغ نشاط

متر مربع

-

۱۲۰

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

بهسازی و چهار خطه کردن  محور  شامی شاپ- اسفرورین

کیلومتر

-

۴

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

بهسازی و چهارخطه کردن

محور آوج-رزن

کیلومتر

-

۱.۲

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

تکمیل بزرگراه

شامی شاپ- ابهر

کیلومتر

-

۱

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

تکمیل بزرگراه بوئین زهرا

سه راهی رحیم آباد

کیلومتر

-

۱

برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعی

بهسازی و نوسازی راههای

روستایی استان قزوین

کیلومتر

-

۵۵

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

شرکت گاز

توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار

اشتراک پذیری در شهرها و روستاها

عدد

۱۸۰۰

۱۸۰۰۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید برسرمایه انسانی

تکمیل استخر راه آهن

مترمربع

-

۶۰۰۰

طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید برسرمایه انسانی

تکمیل استخر کانون رشد

مترمربع

-

۳۳۳

طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید برسرمایه انسانی

تکمیل استخر الوند

مترمربع

 

۳۳۳

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

اقتصاد دانش بنیان

افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا

مگابیت

۲۰

۲۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

اقتصاد دانش بنیان

دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری

درصد

۲۰

۲۰

 

 

عنوان دستگاه اجرایی

عنوان برنامه ملی

(برنامه ۱۲ گانه)

عنوان پروژه مصوب

واحد اندازه گیری

میزان هدف سال ۱۳۹۵

ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط

مصوب ستاد استان

پارک علم و فناوری

اقتصاد دانش بنیان

حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان

شرکت

-