پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب ملی و برش استانی

دستگاه اجرایی برنامه ملی(برنامه ۱۲گانه) پروژه مصوب واحد اندازه گیری ابلاغی از دستگاه ملی ذیربط مصوب ستاد استان توضیحات ۱۳۹۴ ۱۳۹۲ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
مقدار عملکرد درصد تحقق مقدار عملکرد درصد تحقق مقدار عملکرد درصد تحقق مقدار عملکرد درصد تحقق مقدار عملکرد درصد تحقق
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها نفرساعت - ۲۸۰۰۰۰ ۳۷۰۳۸.۰۰ ۱۳.۲۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۷۵۲۷۰.۰۰ ۱۳۴.۰۳ ۱۹۸۹۵۴.۰۰ ۷۱.۰۶ ۷۹۸۲۷.۰۰ ۲۸.۵۱
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش کارآفرین پروری به مادران نفرساعت - ۲۸۰۰۰۰ بدون تخصیص اعتبار استانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۶۵۸۷.۰۰ ۱۶.۶۴ ۱۹۸۹۵۴.۰۰ ۷۱.۰۶ ۷۹۸۲۸.۰۰ ۲۸.۵۱
اداره کل ورزش و جوانان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه خانه های ورزش روستایی واحد - ۱۲ • ۱ خانه روستایی در شهرستان قزوین • ۱ خانه روستایی در شهرستان تاکستان • ۱ خانه روستایی در شهرستان بویین زهرا • ۱ خانه روستایی در شهرستان البرز ۱۷.۰۰ ۱۴۱.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۳۳.۳۳ ۱۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۳۵.۰۰ ۲۹۱.۶۷
اداره کل ورزش و جوانان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق بخش خصوصی همایش - ۲۰ ۳۲ مورد با جذب ۱۸۰۰ میلیون ریال از بخش خصوصی ۲۵.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۱۶۰.۰۰ ۷۲.۰۰ ۳۶۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۲۶۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی توسعه ورزش همگانی از طریق هیات های ورزشی همایش - ۲۰۰ ۱۹۰.۰۰ ۹۵.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۹۰.۰۰ ۲۲۲.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۲۲۰.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۶۱.۵۰
اداره کل ورزش و جوانان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی تعداد - ۵ انعقاد ۳ قرارداد تکمیل پروژه استخر شال، تکمیل پروژه سالن ورزشی محمود آباد نمونه، تعمیر و بازسازی سالن ورزشی بعثت قزوین • شناسایی ۱۲ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی(۱۰ پروژه احداثی و ۲ پروژه تعمیر و باسازی) • در یافت تاییدیه کارگروه واگذاری برای هر ۱۲ پروژه • انجام حداقل ۲ فراخوان برای هر پروژه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی الحاقی بیمارستان رجایی ۲۰۰ تختخوابی تخت - ۲۰۰ در سال ۹۵،زمین تهیه شده – موافقتنامه اصولی از وزارت بهداشت اخذ شده ،تقریبا ۱۰ درصد کار انجام شده است.در سال ۹۶، ۳۵ درصدکار انجام شده است. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین تخت - ۷۰۰ در سال ۹۵،زمین تهیه شده – موافقتنامه اصولی از وزارت بهداشت اخذ شده ،۲% کار انجام شده است.در سال ۹۶ ،۳ درصد کار انجام شده است. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات ایمینی شوینده ها و محصولات بهداشتی درصد - ۱۰۰ مرکز تحقیقات ایمنی شوینده ها و محصولات بهداشتی به طور ۱۰۰ درصد ایجاد شده است ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ایجاد مرکز تحقیقات و تشخیص سلامت وتقلبات غذا درصد - ۱۰۰ ایجاد مرکز تحقیقات و تشخیص سلامت و تقلبات غذا به صورت ۱۰۰ درصد ایجاد شده است ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت راه اندازی هلدینگ دارویی و تجهیزاتی استان درصد - ۱۰۰ در سال ۹۵،مراحل موافقتنامه و مجوز ها اخذ شده ودرحال انجام است حدودآٌ ۳۰ درصد انجام شده است.در سال۹۶ ، بطور کامل انجام و به پایان رسیده است. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی واحد - ۱ یک مرکز رشد فناوری زیست پزشکی به صورت ۱۰۰ درصد ایجاد شده است ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی واحد های فناور مستقر در مرکز رشد تعداد - ۴۸ ۴۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۳۷.۰۰ ۷۷.۰۸ ۴۸.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۱۰۴.۱۷ ۵۴.۰۰ ۱۱۲.۵۰
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین توسعه اقتصاد دانش بنیان توسعه کمی شرکت های دانش بنیان تعداد - ۱۵ ۸.۰۰ ۵۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۱۴.۰۰ ۹۳.۳۳ ۱۶.۰۰ ۱۰۶.۶۷
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بکارگماری جویندگان کار نفر - ۵۹۳۰ ۷۱۳۵.۰۰ ۱۲۰.۳۲ ۱۰۱۱۴.۰۰ ۱۷۰.۵۶ ۵۷۳۹.۰۰ ۹۶.۷۸ ۳۹۰۵.۰۰ ۶۵.۸۵ ۱۵۸۸.۰۰ ۲۶.۷۸
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) شناسایی اتباع بیگانه نفر ۱۲۰۰ ۱۹۲۲.۰۰ ۱۶۰.۱۷ ۲۲۳۴.۰۰ ۱۸۶.۱۷ ۱۴۶۶.۰۰ ۱۲۲.۱۷ ۱۱۴۶.۰۰ ۹۵.۵۰ ۵۳۹.۰۰ ۴۴.۹۲
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) جایگزینی نیروی کار به جای اتباع بیگانه نفر ۱۲۰۰ ۱۲۱۴.۰۰ ۱۰۱.۱۷ ۱۲۷۱.۰۰ ۱۰۵.۹۲ ۱۲۹۶.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۳۵۶.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۵۴۳.۰۰ ۴۵.۲۵
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای هنری درصد - ۱۰۰ اکران فیلم های جشواره فجر-برگزاری جشواره و نمایشگاه مد ولباس-برگزاری هفتمین جشواره طراحی و نقاشی استان-برگزاری یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب-برگزاری جشواره فیلم و فیلم نامه نویسی توسط انجمن سینمای جوان استان-اجرای پروژهای فرهنگی در راستای فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم بمنظور جلب مشارکت هنرمندان برای تولید محتوا در زمینه تولید ملی و استفاده از کالای داخلی با ابزارهای هنری و جشواره های مختلف درسال ۹۵ محقق شدکه از لحاظ کیفی بسیار قابل توجه بوده اما تبدیل آن به کمی در حوزه فرهنگ قدری مشکل و نیازمند مساعدت دستگاه های دیگر است.اجرای مصوبات در قالب رویدادهای فرهنگی و هنری مانندنمایشگاه های کتاب و جشواره ها که کیفی بوده و ازنظر کمی قابل اندازه گیری و تعین درصد بصورت مشخص مشکل می باشد ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۰.۰۰ ۹۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مردمی کردن اقتصاد ایجاد فروشگاههای مجازی و بازارچه معرفی و فروش آثار فاخرادبی و هنری استان تعداد - ۳ اجرای چهارمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران وبرگزاری نمایشگاه فروش آثار خوشنویسی و برپایی هفتمین جشواره رسانه رضوی -براساس مصوب استانی ۳ فروشگاه تعریف شده که از این سه طرح دو مورد عملیاتی و اجرا شده است ضمنا دستگاه ملی در این بند پرژه ملی اعلام نکرده و طرح استانی می باشد ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۶۶.۶۷ ۳.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۶۶.۶۷
اداره کل بهزیستی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تامین وسایل نقلیه عمومی مناسب برای تردد معلولین دستگاه - ۲۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۴۵.۰۰ ۲۲۵.۰۰
اداره کل بهزیستی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی مناسب سازی فضاهای فیزیکی با الویت ادارات دولتی و معابر عمومی مورد - ۲۰۰ ۵۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۸۲.۰۰ ۹۱.۰۰ ۱۹۳.۰۰ ۹۶.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل بهزیستی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی افزایش ارائه خدمات مراقبت در منزل در حاشیه شهرها نفر - ۶۰ ۶۳.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۶۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۱۳۳.۳۳
اداره کل بهزیستی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه مشاغل خرد با تاکید بر مناطق محروم نفر ۲ ۳۴۷ ۱۰۲.۰۰ ۲۹.۳۹ ۸۹.۰۰ ۲۵.۶۵ ۱۲۸.۰۰ ۳۶.۸۹ ۱۸۵.۰۰ ۵۳.۳۱ ۴۵.۰۰ ۱۲.۹۷
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گندم تن ۳۰۲۰۰۰ ۳۰۲۰۰۰ ۳۱۵۲۸۰.۰۰ ۱۰۴.۴۰ ۲۴۵۶۵۴.۰۰ ۸۱.۳۴ ۳۱۷۳۷۰.۰۰ ۱۰۵.۰۹ ۲۶۲۰۳۸.۰۰ ۸۶.۷۷ ۲۷۱۵۳۵.۰۰ ۸۹.۹۱
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید جو تن ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۱۴۲۷۷.۰۰ ۹۵.۲۳ ۱۱۹۱۷۵.۰۰ ۹۹.۳۱ ۱۱۳۱۵۸.۰۰ ۹۴.۳۰ ۹۶۸۵۴.۰۰ ۸۰.۷۱ ۹۲۳۸۰.۰۰ ۷۶.۹۸
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید چغندرقند تن ۱۶۶۰۰۰ ۱۶۶۰۰۰ ۸۲۳۶۷.۰۰ ۴۹.۶۲ ۱۰۵۲۶۵.۰۰ ۶۳.۴۱ ۱۱۴۴۳۸.۰۰ ۶۸.۹۴ ۱۱۱۷۰۰.۰۰ ۶۷.۲۹ ۹۲۷۳۴.۰۰ ۵۵.۸۶
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید سیب زمینی تن ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۰۹۵۸.۰۰ ۱۱۶.۴۳ ۱۴۷۸۳.۰۰ ۸۲.۱۳ ۱۰۱۶۶.۰۰ ۵۶.۴۸ ۱۵۹۸۴.۰۰ ۸۸.۸۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۱۱۱.۱۱
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت دانه ای تن ۸۱۰۰۰ ۸۱۰۰۰ ۷۱۹۵۶.۰۰ ۸۸.۸۳ ۷۱۳۱۳.۰۰ ۸۸.۰۴ ۱۶۱۵۰.۰۰ ۱۹.۹۴ ۱۰۶۸.۰۰ ۱.۳۲ ۶۴۰۰.۰۰ ۷.۹۰
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید دانه های روغنی تن ۶۸۷۸ ۶۸۷۸ ۴۲۸۴.۰۰ ۶۲.۲۹ ۹۰۱۵.۰۰ ۱۳۱.۰۷ ۳۴۱۵.۰۰ ۴۹.۶۵ ۹۳۱۵.۰۰ ۱۳۵.۴۳ ۱۱۸۲۷.۰۰ ۱۷۱.۹۵
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید حبوبات تن ۷۶۵۴ ۷۶۵۴ ۵۷۵۳.۰۰ ۷۵.۱۶ ۳۹۸۳.۰۰ ۵۲.۰۴ ۶۴۲۸.۰۰ ۸۳.۹۸ ۸۵۰۴.۰۰ ۱۱۱.۱۱ ۹۰۰۰.۰۰ ۱۱۷.۵۹
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پنبه تن ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۳۵۹.۰۰ ۷۵۵.۰۰ ۷۳۲.۰۰ ۴۰۶.۶۷ ۸۳.۰۰ ۴۶.۱۱
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ذرت علوفه ای تن ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۱۶۸۹۳۸۷.۰۰ ۲۸۱.۵۶ ۱۰۲۰۵۰۵۹.۰۰ ۱۷۰۰.۸۴ ۱۰۸۲۴۵۰.۰۰ ۱۸۰.۴۱ ۱۱۳۲۰۰۰.۰۰ ۱۸۸.۶۷ ۸۶۶۰۰۰.۰۰ ۱۴۴.۳۳
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید یونجه تن - ۲۵۰۰۰۰ ۲۸۴۵۴۵.۰۰ ۱۱۳.۸۲ ۲۳۸۴۶۶.۰۰ ۹۵.۳۹ ۲۵۱۴۱۰.۰۰ ۱۰۰.۵۶ ۲۹۷۷۰۰.۰۰ ۱۱۹.۰۸ ۲۹۴۰۰۰.۰۰ ۱۱۷.۶۰
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی اراضی،احداث و تکمیل شبکه های اصلی و فرعی هکتار ۲۱۷۱۳ ۲۱۷۱۳ ۱۴۸۳.۰۰ ۶.۸۳ ۲۷۱۱.۰۰ ۱۲.۴۹ ۲۲۰۴۰.۰۰ ۱۰۱.۵۱ ۴۲۰.۰۰ ۱.۹۳ ۴۲۰.۰۰ ۱.۹۳
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی دستگاه ۲۲۲۹ ۲۲۲۹ ۱۷۰.۰۰ ۷.۶۳ ۱۴۰.۰۰ ۶.۲۸ ۵۰۴.۰۰ ۲۲.۶۱ ۳۶۰.۰۰ ۱۶.۱۵ ۱۲۰.۰۰ ۵.۳۸
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش سطح زیر کشت در محیط گلخانه ای هکتار ۲۰ ۲۰ ۱.۸۰ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲.۴۰ ۱۲.۰۰ ۲.۳۵ ۱۱.۷۵ ۱.۷۵ ۸.۷۵
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تامین داخلی نهاده های مورد نیاز (بذر) تن ۱۷۰۴۵ ۱۷۰۴۵ ۸۲۲۱.۰۰ ۴۸.۲۳ ۸۱۲۷.۰۰ ۴۷.۶۸ ۱۱۷۸۰.۰۰ ۶۹.۱۱ ۱۱۱۵۰.۰۰ ۶۵.۴۲ ۱۰۱۳۰.۰۰ ۵۹.۴۳
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید پسته تن ۲۹۰۰ ۲۹۰۰ ۲۷۷۰.۰۰ ۹۵.۵۲ ۲۲۰۰.۰۰ ۷۵.۸۶ ۳۱۶۲.۰۰ ۱۰۹.۰۳ ۳۵۲۰.۰۰ ۱۲۱.۳۸ ۱۰۰۰.۰۰ ۳۴.۴۸
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اصلاح روش نگهداری باغات انگور(طرحفراز) هکتار - ۸۰۰ ۶۲.۵۰ ۷.۸۱ ۱۰۲۹.۰۰ ۱۲۸.۶۳ ۲۵۰.۰۰ ۳۱.۲۵ ۸۲۷.۰۰ ۱۰۳.۳۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید تخم مرغ تن ۷۱۹۳۰ ۷۱۹۳۰ ۶۹۳۷۰.۰۰ ۹۶.۴۴ ۶۶۱۲۶.۰۰ ۹۱.۹۳ ۷۲۰۰۰.۰۰ ۱۰۰.۱۰ ۵۰۴۰۲.۰۰ ۷۰.۰۷ ۱۶۵۶۴.۰۰ ۲۳.۰۳
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت قرمز تن ۲۵۰۲۰ ۲۵۰۲۰ ۲۴۰۸۰.۰۰ ۹۶.۲۴ ۲۲۵۶۱.۰۰ ۹۰.۱۷ ۲۵۰۲۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲۵۸۴۴.۲۵ ۱۰۳.۲۹ ۱۴۸۲۱.۰۰ ۵۹.۲۴
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید گوشت مرغ تن ۶۲۴۰۰ ۶۲۴۰۰ ۶۲۱۶۰.۰۰ ۹۹.۶۲ ۴۳۰۴۰.۰۰ ۶۸.۹۷ ۶۲۸۰۰.۰۰ ۱۰۰.۶۴ ۶۰۲۲۹.۰۰ ۹۶.۵۲ ۲۵۵۷۰.۰۰ ۴۰.۹۸
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید شیر تن ۴۹۵۸۱۰ ۴۹۵۸۱۰ ۴۶۸۸۴۰.۰۰ ۹۴.۵۶ ۴۲۷۲۱۹.۰۰ ۸۶.۱۷ ۴۹۶۰۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۴ ۵۲۳۲۵۳.۰۰ ۱۰۵.۵۳ ۲۸۶۷۷۲.۰۰ ۵۷.۸۴
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید زیتون تن ۱۸۵۴۴ ۱۸۵۴۴ ۱۸۰۰۰.۰۰ ۹۷.۰۷ ۱۲۰۰۰.۰۰ ۶۴.۷۱ ۱۴۰۰۰.۰۰ ۷۵.۵۰ ۱۸۵۰۰.۰۰ ۹۹.۷۶ ۸۷۵۶.۰۰ ۴۷.۲۲
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افزایش تولید ماهیان سردابی و گرمایی تن - ۳۰۶۰ ۲۶۹۳.۰۰ ۸۸.۰۱ ۳۴۱۲.۸۰ ۱۱۱.۵۳ ۳۲۸۸.۰۰ ۱۰۷.۴۵ ۳۵۶۵.۴۰ ۱۱۶.۵۲ ۳۰۹۷.۰۰ ۱۰۱.۲۱
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) سامانه آبیاری تحت فشار هکتار ۵۹۸۹ ۵۹۸۹ ۱۳۰۰.۰۰ ۲۱.۷۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۸۰۰.۰۰ ۸۰.۱۵ ۴۴۵۳.۰۰ ۷۴.۳۵ ۲۲۱۹.۰۰ ۳۷.۰۵
اداره کل جهاد کشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انگور تن - ۴۰۰۰۰۰ ۳۳۹۱۵۰.۰۰ ۸۴.۷۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۳۳۴۷۳.۰۰ ۱۰۸.۳۷ ۳۵۶۷۰۷.۰۰ ۸۹.۱۸ ۸۴۰۰۰.۰۰ ۲۱.۰۰
اداره کل استاندارد ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تدوین استاندارد ملی جلد - ۵۰ ۳۴.۰۰ ۶۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۷۰.۰۰
اداره کل استاندارد ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد بسته آموزشی - ۳۰۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۰۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲۸۵۰۰.۰۰ ۹۵۰.۰۰
اداره کل استاندارد ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) نظارت بر اجرای استاندارد بازدید - ۷۵۵۰ ۹۷۴۳.۰۰ ۱۲۹.۰۵ ۹۲۲۸.۰۰ ۱۲۲.۲۳ ۱۱۱۷۴.۰۰ ۱۴۸.۰۰ ۱۲۰۳۳.۰۰ ۱۵۹.۳۸
اداره کل استاندارد ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) استقرار شرکت های بازرسی فنی و آزمایشگاهی در گمرک فقره - ۵ ۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۴.۰۰ ۸۰.۰۰
اداره کل امور اقتصاد و دارایی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) بهبود محیط کسب و کار امتیاز ۵ ۵ ۶.۰۹ ۱۲۱.۸۰ ۵.۸۴ ۱۱۶.۸۰ ۶.۶۵ ۱۳۳.۰۰ ۵.۶۱ ۱۱۲.۲۰
اداره کل امور اقتصاد و دارایی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) جذب سرمایه گذاری خارجی میلیون دلار ۳۰ ۳۰ ۶۸.۶۰ ۲۲۸.۶۷ ۳۸.۰۰ ۱۲۶.۶۷ ۱۸۷.۱۰ ۶۲۳.۶۷ ۲۹.۲۶ ۹۷.۵۳ ۱۹۰.۰۰ ۶۳۳.۳۳
اداره کل امور اقتصاد و دارایی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد استقرار سامانه (سادا) درصد - ۷۰ درصد محاسبه شده بر اساس تعداد دستگاه های اجرایی می باشداما اگر بر اساس تعداد املاک غیر منقول دستگا ه ها محاسبه گردد. این شاخص از میزان هدف تعیین شده کمتر خواهد شد زیرا تجمع املاک در تعداد محدودی از دستگاه هاست. در پایان سال ۱۳۹۴ ،بخشنامه استقرار سامانه سادا ابلاغ گردید. ۷۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۱۰۱.۴۳ ۸۶.۰۰ ۱۲۲.۸۶ ۸۷.۰۰ ۱۲۴.۲۹
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) آموزش به منظور افزایش راندمان و بهره وری مورد - ۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۸۳.۳۳ ۵.۰۰ ۸۳.۳۳
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) برگزاری نمایشگاه کربلا در پاییز ۹۵ مورد - ۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) راه اندازی دفتر تجاری در روسیه مورد - ۱ ۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد رتبه بندی واحدهای کسب و کار واحد - ۸۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۵.۰۰ ۵۶.۲۵
اداره کل دامپزشکی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) پوشش بهداشتی مراکز پرورش و تکثیر آبزیان تعداد نمونه ۱۸۸۳۴ ۱۸۸۳۴ ۱۵۱۵۰.۰۰ ۸۰.۴۴ ۱۳۸۱۰.۰۰ ۷۳.۳۲ ۱۹۱۰۰.۰۰ ۱۰۱.۴۱ ۱۹۵۸۰.۰۰ ۱۰۳.۹۶ ۹۳۲۰.۰۰ ۴۹.۴۸
اداره کل دامپزشکی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) پوشش بهداشتی دام ها نوبت سر ۱۲۰۳۰۱۲۴ ۱۲۰۳۰۱۲۴ ۹۱۲۲۳۰۰.۰۰ ۷۵.۸۳ ۸۳۴۸۵۰۰.۰۰ ۶۹.۴۰ ۱۲۱۸۱۱۲۰.۰۰ ۱۰۱.۲۶ ۱۳۵۲۰۶۵۸.۰۰ ۱۱۲.۳۹ ۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۷
اداره کل دامپزشکی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) پوشش بهداشتی مزارع تکثیرو پرورش طیور تعداد نمونه ۳۴۳۶۰۹ ۳۴۳۶۰۹ ۳۰۱۶۲۴.۰۰ ۸۷.۷۸ ۲۸۴۴۸۵.۰۰ ۸۲.۷۹ ۳۴۸۲۵۰.۰۰ ۱۰۱.۳۵ ۳۶۵۵۸۵.۰۰ ۱۰۶.۴۰ ۱۷۵۳۰۰.۰۰ ۵۱.۰۲
شرکت شهرکهای صنعتی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین متر مکعب در شبانه روز احداث مدول جدید جهت افزایش ظرفیت ۱۲۰۰ عملکرد سال ۹۵ ،۴۰% می باشد. ۱۲۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۲۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۸۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳
شرکت شهرکهای صنعتی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی خرمدشت متر مکعب در شبانه روز احداث فاز اول تصفیه خانه تا ظرفیت ۸۰۰ ۱۲۰۰ عملکرد سال ۹۵ ،۱۰% می باشد.در سال ۹۶ ،۱۰ درصد کار انجام شده است. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۶.۶۷
اداره کل امور مالیاتی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی درصد - ۱۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
اداره کل امور مالیاتی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده درصد - ۱۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی کاداستر منابع طبیعی هزار هکتار - ۳۰۰ ۴۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۵۳.۰۰ ۱۷.۶۷ ۸۴.۰۰ ۲۸.۰۰ ۹۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۸.۳۳
اداره کل منابع طبیعی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) کنترل کانونهای بحرانی بیابانزاو گردو غبار هکتار ۱۱۳۳ ۷۷۱ ۲۸۲۰.۰۰ ۳۶۵.۷۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۴۰.۰۰ ۷۰.۰۴ ۵.۰۰ ۰.۶۵ ۳۲۴۸.۰۰ ۴۲۱.۲۷
اداره کل منابع طبیعی ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای عملیات آبخوانداری و مقابله با بیابانزایی هکتار ۱۱۲۲۲ - ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی ارتقای بهره وری جنگلکاری، توسعه درختکاری و فضای سبز هکتار - ۹۰۰ ۷۹.۰۰ ۸.۷۸ ۵۶.۰۰ ۶.۲۲ ۴۵۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۸۰.۰۰ ۵۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) احداث ۲ هتل پنج ستاره، ۳ هتل چهار ستاره،۱ هتل سه ستاره و ۲ هتل یک ستاره باب ۴ ۴ ۱- بهره برداری از هتل سه ستاره Tقصر آپادانا سرام ۱۰۰ درصد ۲- بهره برداری از هتل دو ستاره راژیا ۱۰۰ درصد ۳- آغاز به کار عملیات اجرایی سه باب هتل ۵ ستاره ،پنج درصد ۴- هتل ۴ ستاره بغدادی با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد ۵- توسعه و ارتقاء هتل ایرانیان از ۱ ستاره به ۳ ستاره . بهره برداری از هتل سه ستاره قصر آپادانا سرام ۱۰۰Tدرصد- در سال ۹۶، ۲ هتل یک ستاره و یک هتل سه ستاره به صورت ۱۰۰ درصدانجام شده است.و ۳ هتل چهار ستاره با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد و دو هتل ۵ ستاره با پیشرفت ۱۰ درصد انجام شده است. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) اجرای تورهای ارزان قیمت ماه - نفر ۳۰۰ ۳۰۰ ۲۵۴۰.۰۰ ۸۴۶.۶۷ ۲۲۰۰.۰۰ ۷۳۳.۳۳ ۳۲۰۰.۰۰ ۱۰۶۶.۶۷ ۳۸۰۰.۰۰ ۱۲۶۶.۶۷ ۲۸۵۰.۰۰ ۹۵۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه،ایجادوراه اندازی(مجموعه های بزرگ کارگاهی صنایع دستی کارگاه ۱ ۱ ۱ ۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) توسعه کارگاههای بومی صنایع دستی روستایی روستا ۲ ۲ در سال ۹۵ ،کارگاه صنایع دستی در روستاهای گازرخان-فارسجین. در سال ۹۴ ،کارگاه صنایع دستی روستاهای اوان-خوزنین ۲.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۱.۰۰ ۵۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین هدفمند سازی یارانه ها نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره - ۱۸۰ ۸۰.۰۰ ۴۴.۴۴ ۷۰.۰۰ ۳۸.۸۹ ۱۸۶.۰۰ ۱۰۳.۳۳ ۲۱۸.۰۰ ۱۲۱.۱۱ ۱۲۸.۰۰ ۷۱.۱۱
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین هدفمند سازی یارانه ها ممیزی مشترکین فقره - ۶۴۰۰ ۴۰۰۰.۰۰ ۶۲.۵۰ ۲۰۰۰.۰۰ ۳۱.۲۵ ۱۵۱۰۰.۰۰ ۲۳۵.۹۴ ۶۷۵۳.۰۰ ۱۰۵.۵۲ ۱۸۹۵.۰۰ ۲۹.۶۱
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین هدفمند سازی یارانه ها تعویض کنتورهای خراب فقره - ۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۲۵۰.۰۰ ۸۰۰۰.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۱۴۰۰۰.۰۰ ۳۵۰.۰۰ ۱۷۲۰۰.۰۰ ۴۳۰.۰۰ ۳۸۷۰.۰۰ ۹۶.۷۵
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین هدفمند سازی یارانه ها شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره - ۲۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۵۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳۹.۰۰ ۱۱۹.۵۰ ۱۶۳.۰۰ ۸۱.۵۰ ۵۵.۰۰ ۲۷.۵۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین هدفمند سازی یارانه ها جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره - ۲۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۸۲.۰۰ ۱۴۱.۰۰ ۲۱۲.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۶۸.۰۰ ۸۴.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین هدفمند سازی یارانه ها افزایش آگاهیهای عمومی و فرهنگ سازی درصد - ۱۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) افتتاح و آبگیری سد مخزنی نهب با هدف تنظیم۱۱۰میلیون متر مکعب در صورت تامین اعتبار(احداث سد نهب) درصد - در سال ۱۳۹۷، ۴درصد عملکرد ۶ ماهه می باشد. ۴۴.۰۰ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۹.۰۰ ۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای ارتقای بهره وری نصب کنتورهای هوشمند فهام وحجمی برروی چاهها دستگاه ۵۵۰ ۶۰۰ عدم تامین اعتبارات مشکل عمده عدم تحقق اهداف این شرکت بوده است ۱۲۱.۰۰ ۲۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۱۲۸.۰۰ ۲۱.۳۳
شرکت آب منطقه ای ارتقای بهره وری تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیری وساخت و نصب دریچه در شبکه آبیاری دشت قزوین دریچه - ۱۶۱ ۲۹ دریچه نصب شده و ۶۸ دریچه در مرحله ساخت نهایی است.عدم تامین اعتبارات مشکل عمده عدم تحقق اهداف این شرکت بوده است ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۸.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۱.۱۸
شرکت آب منطقه ای ارتقای بهره وری تعمیر و تجهیز ادوات اندازه گیری در ایستگاه های منابع آب سطحی ایستگاه - ۳ عدم تامین اعتبارات مشکل عمده عدم تحقق اهداف این شرکت بوده است ۱۳.۰۰ ۴۳۳.۳۳ ۱۵.۰۰ ۵۰۰.۰۰ ۹.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای ارتقای بهره وری تعمیر وتجهیز ادوات اندازه گیری درایستگاه های منابع آب زیرزمینی حلقه - ۱۰ عدم تامین اعتبارات مشکل عمده عدم تحقق اهداف این شرکت بوده است ۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹۰.۰۰ ۹۰۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای ارتقای بهره وری پرومسلوب المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه(فرم ۵)ومضر به مصالح عمومی وصرفه جویی حلقه ۲۵۸ ۱۰۰۰ عدم تامین اعتبارات مشکل عمده عدم تحقق اهداف این شرکت بوده است ۶۵۸.۰۰ ۶۵.۸۰ ۰.۰۰۳۵.۰۰ ۰.۰۰۳.۵۰ ۷۱۸.۰۰ ۷۱.۸۰ ۲۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱۹.۰۰ ۲۱.۹۰
شرکت آب منطقه ای مردمی کردن اقتصاد اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و واگذاری طرحهای آبرسانی به استان به سرمایه گذار خصوصی به روش b0t طرح - ۲ ردیف اجرایی طرح آبرسانی به استان از سد طالقان برای سال ۹۶ اخذ شده و در مرحله برگزاری مناقصه قرارداد با سرمایه گذار می باشد. طرح آبرسانی از چاههای بیدستان نیز به شرکت آب و فاضلاب استان واگذار شده است -عدم تامین اعتبارات مشکل عمده عدم تحقق اهداف این شرکت بوده است ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۵۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای مردمی کردن اقتصاد استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب فایناس داخلی (ماده ۵۶) برای سدهای اجرایی (ساختمان نهب و بالاخانلو) طرح - ۲ با وجود اخذ مجوز ماده ۵۶ برای هر دو سد نام برد، سرمایه گذاران ابراز تمایل برای عقد قرارداد ننمودند.عدم تامین اعتبارات مشکل عمده عدم تحقق اهداف این شرکت بوده است ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین مردمی کردن اقتصاد تامین آب آشامیدنی ۱۹ مجتمع روستا ۷۹ ۷۹ عملیات پیش بینی شده مجتمعهای کوند،آقابابا،یانس آباد عصمت آباد،تفک،جوهرین،کندر،زیاران،جزمه دارالسرور،حکیم آباد شاهین تپه،زین آبادو خیرآباد به اتمام رسیده است. ۱۸.۰۰ ۲۲.۷۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۵.۰۰ ۵۶.۹۶ ۷۹.۰۰ ۱۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد مرکزی با جمعیتی معادل ۸۷۳۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی - ۵ ۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۴.۰۰ ۸۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاءآباد ۱و۲ با جمعیتی معادل ۴۵۲۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی - ۵ ۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۳.۵۰ ۷۰.۰۰ ۳.۷۰ ۷۴.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان با جمعیتی معادل ۱۴۲۴۴ نفر درصد پیشرفت فیزیکی - ۵ ۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۳۲۰.۰۰ ۱۷.۵۰ ۳۵۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت با جمعیتی معادل ۶۰۵۱ نفر درصد پیشرفت فیزیکی - ۵ ۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۷.۰۰ ۱۴۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین مردمی کردن اقتصاد تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی با جمعیتی معادل ۸۵۷۵ نفر درصد پیشرفت فیزیکی - ۵ ۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۵.۰۰ ۱۰۰.۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی برق رسانی به روستاهای فاقد برق روستا ۲ ۲ ۱.۰۰ ۵۰.۰۰ ۱.۰۰ ۵۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۵۰.۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) تولید انرژی برق با نصب مولدهای گازسوز (DG گازی) مگاوات ۶ ۶ ۱۰.۸۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۱.۳۰ ۱۸۸.۳۳ ۹.۰۴ ۱۵۰.۶۷ ۱۵.۶۰ ۲۶۰.۰۰
شرکت توزیع نیروی برق استان ارتقای بهره وری کاهش تلفات غیرفنی و اجرای برنامه های پاسخگوئی بار با هدف پیک سائی با نصب کنتورهای هوشمند اولیه و ثانویه مگاوات ۶۸ ۶۸ نصب کنتور هوشمند فهام به تعداد ۱۳۵۰ دستگاه برای مشترکین کشاورزی و صنعتی ۴۵.۰۰ ۶۶.۱۸ ۴۰.۰۰ ۵۸.۸۲ ۸۵.۴۰ ۱۲۵.۵۹ ۸۱.۲۰ ۱۱۹.۴۱ ۹۰.۰۰ ۱۳۲.۳۵
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری– مسکونی صندوق زمین ومسکن متر مربع - ۵۶۰۰ موافقت سازمان ورامین و مسکن با ایجاد صندوق زمین و مسکن و تهیه طرح توجیه اقتصادی توسط همکاران سازمان ملی زمین و مسکن-علی رغم برگزاری فراخوان جهت جذب سرمایه گذار با ایراد دیوان محاسبات مبنی بر مشکل قانونی ایجاد صندوق های زمین و مسکن مواجه بوده ودر حال برطرف شدن است.. سال ۹۶ عدم اخذ مجوز موافقت دیوان محاسبات توسط سازمان ملی زمین و مسکن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث مجتمع تجاری در مهرگان متر مربع - ۲۸۱۵ فراخوان جهت حذب سرمایه گذار برگزار شده است-با توجه به رکود بخش مسکن هنوز انتخاب شریک جهت جذب سرمایه گذار انجام نپذیرفته است. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی احداث بازارچه تجاری مهرگان متر مربع - ۶۰۰ کلیه نقشه های معماری و سازه تهیه شده است-با توجه به سیاستهای اعلامی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن مقرر گردیده نسبت به فروش زمین اقدام گردد. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تسهیلات بانکی جهت احیای بافت فرسوده واحد - ۱۱۰۰ ۳۴۰.۰۰ ۳۰.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۲.۲۷ ۸۹.۰۰ ۸.۰۹ ۵۰.۰۰ ۴.۵۵
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ایجاد مرکز بهداشتی درمانی محله باغ نشاط متر مربع - ۱۲۰ لغو شده است-به دلیل عدم موافقت کمسیون ماده با تغییر کاربری ،پروژه لغو گردید. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهار خطه کردن محور شامی شاپ- اسفرورین کیلومتر - ۴ ۱.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۴.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۷۵.۰۰ ۳.۰۰ ۷۵.۰۰
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و چهارخطه کردن محور آوج-رزن کیلومتر - ۱.۲ ۲.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۳.۰۰ ۲۵۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۰.۷۵ ۶۲.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه شامی شاپ- ابهر کیلومتر - ۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵۰۰.۰۰ ۱.۵۰ ۱۵۰.۰۰ ۱.۸۰ ۱۸۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی تکمیل بزرگراه بوئین زهراسه راهی رحیم آباد کیلومتر - ۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۰۰ ۶۰۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵۰۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸۰۰.۰۰ ۷.۰۰ ۷۰۰.۰۰
اداره کل راه و شهرسازی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی بهسازی و نوسازی راههای روستایی استان قزوین کیلومتر - ۵۵ ۲۰۱.۰۰ ۳۶۵.۴۵ ۸۹.۷۰ ۱۶۳.۰۹ ۴۷.۳۰ ۸۶.۰۰ ۶۵.۲۰ ۱۱۸.۵۵ ۱۸.۵۰ ۳۳.۶۴
شرکت گاز توسعه ظرفیت تولید نفت و گا و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار اشتراک پذیری در شهرها و روستاها ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۶۶۷.۰۰ ۱۰۳.۷۱ ۲۴۴۵۶.۰۰ ۱۳۵.۸۷ ۱۵۴۵۷.۰۰ ۸۵.۸۷ ۱۹۳۹۰.۰۰ ۱۰۷.۷۲ ۶۱۷۵.۰۰ ۳۴.۳۱
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر راه آهن متر مربع - ۶۰۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۰۰.۰۰ ۶.۶۷ ۴۰۰.۰۰ ۶.۶۷
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر کانون رشد متر مربع - ۳۳۳ باتوجه به بازدید میدانی و در اختیار گذاشتن مستندات(نقشه و براورد و سابقه پروژها)به بخش خصوصی، در حال حاضر مورد موافقت متقاضیان قرار نگرفته است و این اداره کل اهتمام و آمادگی واگذاری پروژه به بخش خصوصی دارد. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی تکمیل استخر الوند متر مربع - ۳۳۳ باتوجه به بازدید میدانی و در اختیار گذاشتن مستندات(نقشه و براورد و سابقه پروژها)به بخش خصوصی، در حال حاضر مورد موافقت متقاضیان قرار نگرفته است و این اداره کل اهتمام و آمادگی واگذاری پروژه به بخش خصوصی دارد. ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۳۳.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۶۰.۰۶
اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه اقتصاد دانش بنیان افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا مگابیت ۲۰ ۲۰ ۱۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه اقتصاد دانش بنیان دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری درصد ۲۰ ۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰
پارک علم و فناوری توسعه اقتصاد دانش بنیان حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان شرکت - ۱۵ ۲۴.۰۰ ۱۶۰.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۶۷ ۳۱.۰۰ ۲۰۶.۶۷ ۳۵.۰۰ ۲۳۳.۳۳ ۲۰.۰۰ ۱۳۳.۳۳
اداره کل صدا و سیمای استان گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی برنامه تلوزیونی بی حاشیه دقیقه ۴۲۰ ۴۰۰.۰۰ ۹۵.۲۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۲۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۴۵۰.۰۰ ۱۰۷.۱۴ ۴۸۰.۰۰ ۱۱۴.۲۹
اداره کل صدا و سیمای استان گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی برنامه تلویزیونی روند,وبرنامه تلویزیونی رنگ زندگی دقیقه ۱۲۲۰ ۸۰۰.۰۰ ۶۵.۵۷ ۷۵۰.۰۰ ۶۱.۴۸ ۱۲۲۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۰۰.۰۰ ۴۹.۱۸
اداره کل صدا و سیمای استان گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی برنامه رادیویی گفتمان دقیقه ۲۷۰ ۳۰۰.۰۰ ۱۱۱.۱۱ ۳۳۰.۰۰ ۱۲۲.۲۲ ۲۷۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲۷۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲۸۵.۰۰ ۱۰۵.۵۶
اداره کل صدا و سیمای استان گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی برنامه رادیویی کلبه مهر دقیقه ۱۵۶۰ ۱۴۰۰.۰۰ ۸۹.۷۴ ۱۳۵۰.۰۰ ۸۶.۵۴ ۱۵۶۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۲۱۶۰.۰۰ ۱۳۸.۴۶ ۸۸۰.۰۰ ۵۶.۴۱