بهین یاب

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
رتبه منابع نام بانک تعداد مبلغ (میلیون ریال) درصد از کل
۱ ملی ۱۰.۰۰ ۱۰۰۳۱۶.۰۰ ۱۲.۰۴%
۷ تجارت ۸.۰۰ ۱۸۹۵۰۰.۰۰ ۲۲.۷۵%
۲ صادرات ۵.۰۰ ۱۲۳۰۰۰.۰۰ ۱۴.۷۷%
۳ ملت ۸.۰۰ ۱۴۰۲۴۰.۰۰ ۱۶.۸۴%
۵ سپه ۸.۰۰ ۸۶۳۰۰.۰۰ ۱۰.۳۶%
۶ کشاورزی ۱۳.۰۰ ۴۲۶۰۰.۰۰ ۵.۱۱%
صنعت و معدن ۲.۰۰ ۳۰۰۰۰.۰۰ ۳.۶۰%
توسعه تعاون ۱.۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۰.۱۲%
۹ آینده ۳.۰۰ ۱۲۰۰۰۰.۰۰ ۱۴.۴۱%
جمع کل ۵۸.۰۰ ۸۳۲۹۵۶.۰۰ ۱۰۰%