بهین یاب

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
رتبه منابع نام بانک تعداد مبلغ (میلیون ریال) درصد از کل
۲ ملی ۲۷.۰۰ ۱۳۹۱۴۰.۰۰ ۷.۱۴%
۶ تجارت ۱۷.۰۰ ۳۵۶۸۰۰.۰۰ ۱۸.۳۰%
۱ صادرات ۱۷.۰۰ ۱۵۱۵۶۰.۰۰ ۷.۷۷%
۳ ملت ۲۲.۰۰ ۳۳۳۵۳۹.۰۰ ۱۷.۱۱%
۴ سپه ۲۱.۰۰ ۳۳۵۹۰۰.۰۰ ۱۷.۲۳%
۵ کشاورزی ۲۶.۰۰ ۵۹۸۷۰.۰۰ ۳.۰۷%
۲۸ صنعت و معدن ۱۰.۰۰ ۳۰۶۰۰۰.۰۰ ۱۵.۶۹%
۳۰ توسعه صادرات ۲.۰۰ ۱۲۱۰۰۰.۰۰ ۶.۲۱%
۲۴ توسعه تعاون ۷.۰۰ ۱۵۰۵۰.۰۰ ۰.۷۷%
۹ آینده ۵.۰۰ ۱۳۰۹۰۰.۰۰ ۶.۷۱%
جمع کل ۱۵۴.۰۰ ۱۹۴۹۷۵۹.۰۰ ۱۰۰%