بهین یاب

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
رتبه منابع نام بانک تعداد مبلغ (میلیون ریال) درصد از کل
۱ ملی ۱۱۰.۰۰ ۴۵۵۳۲۶.۰۰ ۹.۵۰%
۷ تجارت ۷۲.۰۰ ۱۰۲۴۴۴۵.۰۰ ۲۱.۳۷%
۲ صادرات ۵۱.۰۰ ۶۵۷۸۸۷.۰۰ ۱۳.۷۲%
۳ ملت ۴۲.۰۰ ۵۶۹۱۴۰.۰۰ ۱۱.۸۷%
۵ سپه ۶۳.۰۰ ۵۸۲۰۶۰.۰۰ ۱۲.۱۴%
۶ کشاورزی ۲۱۶.۰۰ ۶۳۳۲۹۵.۰۰ ۱۳.۲۱%
۱۲ رفاه ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲.۴۱%
۲۹ صنعت و معدن ۲۸.۰۰ ۴۰۹۹۰۰.۰۰ ۸.۵۵%
۲۴ پست بانک ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۰.۱۱%
۳۰ توسعه صادرات ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۲.۱۰%
۲۵ توسعه تعاون ۳۲.۰۰ ۷۷۸۱۰.۰۰ ۱.۶۲%
۱۳ انصار ۲.۰۰ ۵۰۰۰.۰۰ ۰.۱۰%
۹ آینده ۵.۰۰ ۱۲۷۰۰۰.۰۰ ۲.۶۵%
۲۷ سامان ۱.۰۰ ۲۸۳۰۰.۰۰ ۰.۵۹%
۲۳ سینا ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۰.۰۳%
جمع کل ۶۴۹.۰۰ ۴۷۹۳۴۶۳.۰۰ ۱۰۰%