پرداخت مستقیم

گزارش پرداخت تسهیلات پرداخت مستقیم ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
رتبه منابع نام بانک تعداد مبلغ (میلیون ریال) درصد از کل
تجارت ۱۷.۰۰ ۲۷۷۰۹۳.۰۰ ۳۸.۴۶%
توسعه صادرات ۳.۰۰ ۲۷۱۰۰.۰۰ ۳.۷۶%
توسعه تعاون ۱۵.۰۰ ۱۱۸۱۵۰.۰۰ ۱۶.۴۰%
آینده ۵.۰۰ ۱۷۳۰۶۰.۰۰ ۲۴.۰۲%
سینا ۱۱.۰۰ ۱۲۵۰۰۰.۰۰ ۱۷.۳۵%
جمع کل ۵۱.۰۰ ۷۲۰۴۰۳.۰۰ ۱۰۰%