پرداخت مستقیم

گزارش پرداخت تسهیلات پرداخت مستقیم ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
رتبه منابع نام بانک تعداد مبلغ (میلیون ریال) درصد از کل
۱ ملی ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱.۲۱%
۶ تجارت ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۶.۹۰%
۲ صادرات ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۳۰.۴۶%
۳ ملت ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۱۸.۲۸%
۵ سپه ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۹.۸۳%
۸ کشاورزی ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۱.۰۳%
۱۲ رفاه ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۰.۳۷%
۲۹ صنعت و معدن ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۸.۳۳%
۲۵ توسعه تعاون ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۰.۱۶%
۱۱ آینده ۱۵.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۱.۴۷%
۲۲ پاسارگاد ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۰.۳۲%
۲۳ سینا ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱.۶۴%
جمع کل ۴۲۹.۰۰ ۴۷۱۵۱۸۸.۰۰ ۱۰۰%