جذب سرمایه گذار خارجی (سرمایه گذاری خارجی)


سال سرمایه مصوب(هزار دلار) سرمایه وارده (هزار دلار)
۱۳۹۴ ۰.۰۰ ۶۸۵۷۱.۰۰
۱۳۹۲ ۲۶۸۳۷.۰۰ ۳۷۹۱۹.۰۰
۱۳۹۷ ۶۷۸۰۳.۰۰ ۲۵۹۰۰.۰۰
۱۳۹۳ ۸۱۹۳۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۳۹۵ ۴۰۱۳۶۸.۰۰ ۱۸۷۱۳۳.۰۰
۱۳۹۶ ۴۵۷۶۶۳.۰۰ ۲۹۲۶۱.۰۰
۱۳۹۱ ۵۳۵۹۵۱.۰۰ ۳۱۰۲۹۸.۰۰
جمع ۱۵۷۱۵۵۲.۰۰ ۶۵۹۰۸۲.۰۰