سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

بهره وری

شهرستان عملکرد حجم گاز گم شده (میلیون متر مکعب) عملکرد گاز گمشده (درصد) هدفگذاری گاز گشمده (درصد) هدفگذاری حجم گاز گمشده سال ماه
آوج ۰.۷۸ ۴.۱۵ ۲.۹۰ ۰.۵۹ ۱۳۹۵ اسفند
آوج ۰.۸۰ ۳.۹۰ ۱۳۹۴ اسفند
آوج ۰.۸۹ ۷.۰۴ ۲.۸۵ ۰.۵۵ ۱۳۹۶ اسفند
قزوین ۲.۷۰ ۱.۵۶ ۲.۱۰ ۲.۷۵ ۱۳۹۶ اسفند
تاکستان ۴.۵۰ ۲.۴۹ ۴.۹۰ ۴.۷۱ ۱۳۹۶ اسفند
قزوین ۱۰.۱۶ ۰.۲۹ ۰.۴۰ ۱۳.۰۸ ۱۳۹۵ اسفند
تاکستان ۱۵.۵۸ ۳.۰۹ ۵.۵۰ ۱۷.۰۲ ۱۳۹۵ اسفند
قزوین ۱۷.۰۰ ۰.۵۲ ۱۳۹۴ اسفند
تاکستان ۱۹.۰۰ ۶.۱۴ ۱۳۹۴ اسفند
بوئین زهرا ۲۱.۹۰ ۵.۷۵ ۵.۸۰ ۲۳.۸۴ ۱۳۹۵ اسفند
بوئین زهرا ۳۰.۰۰ ۷.۳۰ ۱۳۹۴ اسفند
بوئین زهرا ۴۰.۶۰ ۱.۴۶ ۹.۲۰ ۳۹.۵۰ ۱۳۹۶ اسفند
آبیک, البرز ۴۶.۰۰ ۱.۲۰ ۸.۱۶ ۴۸.۹۰ ۱۳۹۶ اسفند
آبیک, آوج, البرز, بوئین زهرا, تاکستان, قزوین ۵۲.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۳۹۹ اسفند
آوج, البرز, بوئین زهرا, تاکستان, قزوین ۷۱.۰۰ ۱.۴۱ ۱۳۹۸ اسفند
آبیک, البرز, بوئین زهرا, تاکستان, قزوین ۱۱۹.۰۰ ۲.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳۹۷ اسفند
آبیک, البرز ۵۸۱۴.۰۰ ۶.۵۶ ۹.۳۰ ۶۳.۳۱ ۱۳۹۵ اسفند
آبیک, البرز ۷۴۲۰۲.۰۰ ۱۰.۹۰ ۱۳۹۴ اسفند
شهرستان دستگاه اجرایی اقدامات کمی برنامه ریزی شده در سال تعداد برآورد اعتبار مورد نیاز(میلیون ریال) قیمت واحد به ریال
بوئین زهرا شرکت گاز پلمپ نمودن گلویی کنتورها ۴۵۰۰.۰۰ ۵۸۵.۰۰ ۱۳۰۰۰۰.۰۰
آبیک, البرز شرکت گاز فیتینگ نمودن کنتورها درکلیه سایزها ۲۰۰.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۵۵۰۰۰۰.۰۰
بوئین زهرا شرکت گاز فیتینگ نمودن کنتورها درکلیه سایزها ۸۰۰.۰۰ ۴۴۰.۰۰ ۵۵۰۰۰۰.۰۰
تاکستان شرکت گاز فیتینگ نمودن کنتورها درکلیه سایزها ۲۰۰۰.۰۰ ۱۱۰۰.۰۰ ۵۵۰۰۰۰.۰۰
قزوین, آبیک, آوج, البرز, بوئین زهرا, تاکستان شرکت گاز تهیه و نصب کنتور ارتقاء یافته ۹۵۸۸.۰۰
قزوین, آبیک, آوج, البرز, بوئین زهرا, تاکستان شرکت گاز تهیه و نصب کنتور ارتقاء یافته ۹۷۴۲.۰۰
قزوین, آبیک, آوج, البرز, بوئین زهرا, تاکستان شرکت گاز تهیه و نصب کنتور ارتقاء یافته ۱۵۶۹۳.۰۰
بوئین زهرا شرکت گاز تهیه و نصب کنتور ارتقاء یافته ۱۸۰۰.۰۰ ۲۹۲۵.۰۰ ۱۶۲۵۰۰۰.۰۰
آوج شرکت گاز تهیه و نصب کنتور ارتقاء یافته ۱۸۰۰.۰۰ ۲۹۲۵.۰۰ ۱۶۲۵۰۰۰.۰۰
قزوین شرکت گاز تهیه و نصب کنتور ارتقاء یافته ۱۹۰۰.۰۰ ۳۰۸۸.۰۰ ۱۶۲۵۰۰۰.۰۰
تاکستان شرکت گاز تهیه و نصب کنتور ارتقاء یافته ۲۰۰۰.۰۰ ۳۲۵۰.۰۰ ۱۶۲۵۰۰۰.۰۰
آبیک, البرز شرکت گاز تهيه و نصب كنتور توربيني در TBSها ۱.۰۰ ۸۰.۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰
قزوین شرکت گاز تهيه و نصب كنتور توربيني در TBSها ۳.۰۰ ۲۴۰.۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰
بوئین زهرا شرکت گاز تهيه و نصب كنتور توربيني در TBSها ۴.۰۰ ۳۲۰.۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰
تاکستان شرکت گاز تهيه و نصب كنتور توربيني در TBSها ۴.۰۰ ۳۲۰.۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰
قزوین, آبیک, آوج, البرز, بوئین زهرا, تاکستان شرکت گاز استفاده از كنتورهاي سالم با قابليت عدم قراردادن طلق ۳۳۵۸.۰۰
آوج شرکت گاز استفاده از كنتورهاي سالم با قابليت عدم قراردادن طلق ۷۰۰.۰۰ ۷۰۰.۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰.۰۰
آبیک, البرز شرکت گاز استفاده از كنتورهاي سالم با قابليت عدم قراردادن طلق ۲۰۰۰.۰۰ ۲۰۰۰.۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰.۰۰
بوئین زهرا شرکت گاز استفاده از كنتورهاي سالم با قابليت عدم قراردادن طلق ۲۷۰۰.۰۰ ۲۷۰۰.۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰.۰۰
قزوین شرکت گاز استفاده از كنتورهاي سالم با قابليت عدم قراردادن طلق ۷۵۰۰.۰۰ ۷۵۰۰.۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰.۰۰
قزوین, آبیک, آوج, البرز, بوئین زهرا, تاکستان شرکت گاز پلمپ نمودن گلويي كنتورها ۳۶۲۱۴.۰۰
آوج شرکت گاز پلمپ نمودن گلويي كنتورها ۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳۰۰۰۰.۰۰
آبیک, البرز شرکت گاز پلمپ نمودن گلويي كنتورها ۲۸۰۰.۰۰ ۳۶۴.۰۰ ۱۳۰۰۰۰.۰۰
تاکستان شرکت گاز پلمپ نمودن گلويي كنتورها ۶۵۰۰.۰۰ ۸۴۵.۰۰ ۱۳۰۰۰۰.۰۰
قزوین شرکت گاز پلمپ نمودن گلويي كنتورها ۱۱۰۰۰.۰۰ ۱۴۳۰.۰۰ ۱۳۰۰۰۰.۰۰
دستگاه اجرایی عنوان هدف کمی واحد اندازه گیری مقدار سال
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۶۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۵۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۶۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۵۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۵۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۵۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۶۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۶۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۵۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۵۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین ممیزی مشترکین فقره ۶۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۱۸۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۲۰۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۲۵۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۲۷۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۳۰۰.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۴۰۰۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۱۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۴۰۰۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۱۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۴۰۰۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۱۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۴۰۰۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۱۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۱۴۰۰.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین تعویض کنتور های خراب فقره ۴۰۰۰.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۲۰۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۵۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۵۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۵۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۵۰.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۰۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۵۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۵۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۰۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۵۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۰۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۰۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۵۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۰۰.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۵۰.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۰۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۰۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۰۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۰۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی درصد ۱۰۰.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی مستمر ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی مستمر ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی مستمر ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی مستمر ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی مستمر ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب گیت کاهنده مصرف در اماکن مذهبی ،مساجد و فضای سبز فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب گیت کاهنده مصرف در اماکن مذهبی ،مساجد و فضای سبز فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب گیت کاهنده مصرف در اماکن مذهبی ،مساجد و فضای سبز فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب گیت کاهنده مصرف در اماکن مذهبی ،مساجد و فضای سبز فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب گیت کاهنده مصرف در اماکن مذهبی ،مساجد و فضای سبز فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب شیر آلات فشار شکن فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب شیر آلات فشار شکن فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب شیر آلات فشار شکن فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب شیر آلات فشار شکن فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب شیر آلات فشار شکن فقره ۵.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویص شیر آلات دارای نشتی اماکن عمومی ، مدارس و مساجد فقره ۲۵.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویص شیر آلات دارای نشتی اماکن عمومی ، مدارس و مساجد فقره ۲۵.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویص شیر آلات دارای نشتی اماکن عمومی ، مدارس و مساجد فقره ۲۵.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویص شیر آلات دارای نشتی اماکن عمومی ، مدارس و مساجد فقره ۲۵.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویص شیر آلات دارای نشتی اماکن عمومی ، مدارس و مساجد فقره ۲۵.۰۰ ۱۳۹۹
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین اصلاح و استاندار سازی انشعابات مشترکین فقره ۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۵
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین اصلاح و استاندار سازی انشعابات مشترکین فقره ۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۶
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین اصلاح و استاندار سازی انشعابات مشترکین فقره ۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۷
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین اصلاح و استاندار سازی انشعابات مشترکین فقره ۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۸
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین اصلاح و استاندار سازی انشعابات مشترکین فقره ۵۰۰.۰۰ ۱۳۹۹
دستگاه اجرایی فعالیت یا عملیات اصلی خروجی فعالیت یا عملیات اصلی وزن عملیات از کل پروژه مدت زمان اجرا(سال) زمان شروع زمان خاتمه هزینه فعالیت یا عملیات اصلی(میلیون ریال) پیشرفت عملیات در ابتدای سال(درصد)
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی ۱۰.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۲۵۰.۰۰ ۱۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین آموزش همگانی ۱۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ممیزی مشترکین اصلاح الگوی مصرف ۳۵.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۳۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین ممیزی مشترکین اصلاح الگوی مصرف ۴۷.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۲۵۰.۰۰ ۱۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویض کنتورهای خراب کاهش آب بدون درامد ۲۵.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۱۲۰.۰۰ ۱۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین تعویض کنتورهای خراب کاهش آب بدون درآمد ۲۰.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نصب شیرآلات کاهنده مصرف کاهش آب بدون درآمد ۱۰.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۵۰۰۰.۰۰ ۱۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۵۰۰۰.۰۰ ۲۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین جمع آوری انشعابات غیر مجاز کاهش آب بدون درآمد ۱۰.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۵۰.۰۰ ۲۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف ۱۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تعویض شیر آلات دارای نشتی اماکن عمومی، مدارس و مساجد اصلاح الگوی مصرف ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۲۵.۰۰ ۵.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب شیر آلات فشار شکن اصلاح الگوی مصرف ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۵۰۰.۰۰ ۱۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نصب گیت کاهنده مصرف در اماکن مذهبی ،مساجد و فضای سبز کاهش آب بدون درآمد ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۲۵.۰۰ ۲۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین اصلاح و استاندار سازی انشعابات مشترکین کاهش آب بدون درآمد ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۰۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰
دستگاه اجرایی هدفگذاری و اقدامات کلی دستگاه عنوان و شرح اقدام برنامه عملیاتی واحد اندازه گیری برنامه عملیاتی حجم/مقدار برنامه عملیاتی موانع و مشکلات عدم اجرای برنامه
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی شناسایی صحیح ظرفیت قراردادی فقره ۱۵۰.۰۰ موردی نبوده است
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی آموزش همگانی فقره ۲۵.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی ممیزی مشترکین فقره ۵۵۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی ممیزی مشترکین فقره ۶۴۰۰.۰۰ موردی نبوده است
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی تعویض کنتورهای خراب فقره ۱۴۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی تعویض کنتورهای خراب فقره ۴۰۰۰.۰۰ مودی نبوده است
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی نصب شیرآلات کاهنده مصرف فقره ۲۷۰.۰۰ موردی نبوده است
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۰۰.۰۰ موردی نبوده است
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی جمع آوری انشعابات غیر مجاز فقره ۲۵۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی مستمر موردی نبوده است
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی تعویض شیر آلات دارای نشتی اماکن عمومی، مدارس و مساجد فقره ۲۵.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی نصب شیر آلات فشار شکن فقره ۵.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی نصب گیت کاهنده مصرف در اماکن مذهبی ،مساجد و فضای سبز فقره ۵.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین طرح تنظیم سیاست های مصرف با اقتضائات اقتصاد مقاومتی اصلاح و استاندار سازی انشعابات مشترکین فقره ۵۰۰.۰۰

مرجع صادر کننده وضعیت موافقت نامه و پروانه های احداث تعداد موافقت نامه احداث ظرفیت موافقت نامه احداث( MW ) تعداد پروانه احداث ظرفیت پروانه احداث( MW ) تعداد قرارداد مبادله شده ظرفیت قرارداد مبادله شده( MW )
شرکت توزیع نیروی برق استان ۱۷۸.۰۰ ۵۸۵.۰۰ ۳۴.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۹۱.۰۰
شرکت برق منطقه ای زنجان ۳۵.۰۰ ۵۶۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۴۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۲۰۴.۰۰
شرکت توانیر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
سازمان انرژی های نو ایران ۵۰.۰۰ ۸۰۹.۰۰ ۳۴.۰۰ ۴۸۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۸۷.۰۰
جمع ۲۶۳.۰۰ ۱۹۵۸.۰۰ ۸۲.۰۰ ۸۳۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۸۲.۰۰