سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

جذب سرمایه گذار خارجی

سرمایه گذاری خارجی


سال سرمایه مصوب(هزار دلار) سرمایه وارده (هزار دلار)
۱۳۹۴ ۰.۰۰ ۶۸۵۷۱.۰۰
۱۳۹۹ ۳۵۴۷.۲۰ ۲۵۹۶۷.۱۰
۱۳۹۲ ۲۶۸۳۷.۰۰ ۳۷۹۱۹.۰۰
۱۳۹۸ ۵۷۴۳۲.۰۰ ۱۰۸۸۲.۵۰
۱۳۹۷ ۶۷۸۰۳.۰۰ ۲۵۹۰۲.۰۰
۱۳۹۳ ۸۱۹۳۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۳۹۵ ۴۰۱۳۶۸.۰۰ ۱۸۷۱۳۳.۰۰
۱۳۹۶ ۴۵۷۹۸۷.۰۰ ۲۹۲۶۱.۰۰
۱۳۹۱ ۵۳۵۹۵۱.۰۰ ۳۱۰۲۹۸.۰۰
جمع ۱۶۳۲۸۵۵.۲ ۶۹۵۹۳۳.۶