سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

جذب سرمایه گذار خارجی

سرمایه گذاری خارجی


سال سرمایه مصوب(هزار دلار) سرمایه وارده (هزار دلار)
۱۳۹۳ ۸۱۹۳۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۳۹۸ ۵۷۴۳۲.۰۰ ۱۰۸۸۲.۵۰
۱۳۹۷ ۶۷۸۰۳.۰۰ ۲۵۹۰۲.۰۰
۱۳۹۹ ۳۵۴۷.۲۰ ۲۵۹۶۷.۱۰
۱۳۹۶ ۴۵۷۹۸۷.۰۰ ۲۹۲۶۱.۰۰
۱۳۹۲ ۲۶۸۳۷.۰۰ ۳۷۹۱۹.۰۰
۱۳۹۴ ۰.۰۰ ۶۸۵۷۱.۰۰
۱۳۹۵ ۴۰۱۳۶۸.۰۰ ۱۸۷۱۳۳.۰۰
۱۳۹۱ ۵۳۵۹۵۱.۰۰ ۳۱۰۲۹۸.۰۰
جمع ۱۶۳۲۸۵۵.۲ ۶۹۵۹۳۳.۶