سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

جذب سرمایه گذار خارجی

سرمایه گذاری خارجی


سال سرمایه مصوب(هزار دلار) سرمایه وارده (هزار دلار)
۱۳۹۱ ۵۳۵۹۵۱.۰۰ ۳۱۰۲۹۸.۰۰
۱۳۹۲ ۲۶۸۳۷.۰۰ ۳۷۹۱۹.۰۰
۱۳۹۳ ۸۱۹۳۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۳۹۴ ۰.۰۰ ۶۸۵۷۱.۰۰
۱۳۹۵ ۴۰۱۳۶۸.۰۰ ۱۸۷۱۳۳.۰۰
۱۳۹۶ ۴۵۷۹۸۷.۰۰ ۲۹۲۶۱.۰۰
۱۳۹۷ ۶۷۸۰۳.۰۰ ۲۵۹۰۲.۰۰
۱۳۹۸ ۵۷۴۳۲.۰۰ ۱۰۸۸۲.۵۰
۱۳۹۹ ۳۵۴۷.۲۰ ۲۵۹۶۷.۱۰
جمع ۱۶۳۲۸۵۵.۲ ۶۹۵۹۳۳.۶