سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

رشد اقتصادی استان

نوع خانوار ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷
نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورم نرخ تورم
خانوار شهری ۲۹.۷۰ ۱۱.۵۰ ۹.۹۰ ۸.۱۰ ۷.۸۰ ۸.۲۰
خانوار روستایی ۳۲.۷۰ ۰.۰۰ ۸.۹۰ ۸.۰۰ ۸.۹۰ ۷.۴۰

نرخ تورم خانوار روستایی

نرخ تورم خانوار شهری

آخرین جلسات

جدیدترین بخش نامه ها

تماس با ما

استان قزوین - قزوین - خیابان نوروزیان - میدان سرداران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
تلفن:
۳۳۶۶۸۰۰۴
فکس:
۳۳۶۶۸۳۸۹