سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

اشتغالزایی

محل جغرافیایی بهار ۱۳۹۲ تابستان ۱۳۹۲ پاییز ۱۳۹۲ زمستان ۱۳۹۲ بهار ۱۳۹۳ تابستان ۱۳۹۳ پاییز ۱۳۹۳ زمستان ۱۳۹۳ بهار ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ پاییز ۱۳۹۴ زمستان ۱۳۹۴ بهار ۱۳۹۵ تابستان ۱۳۹۵ پاییز ۱۳۹۵ زمستان ۱۳۹۵ بهار ۱۳۹۶ تابستان ۱۳۹۶ پاییز ۱۳۹۶ زمستان ۱۳۹۶ بهار ۱۳۹۷ تابستان ۱۳۹۷ پاییز ۱۳۹۷ زمستان ۱۳۹۷ بهار ۱۳۹۸ تابستان ۱۳۹۸ پاییز ۱۳۹۸ زمستان ۱۳۹۸ بهار ۱۳۹۹ تابستان ۱۳۹۹ پاییز ۱۳۹۹ زمستان ۱۳۹۹
نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری نرخ بیکاری
کل کشور ۱۰.۶۰ ۱۰.۴۰ ۱۰.۳۰ ۱۰.۵۰ ۱۰.۷۰ ۹.۵۰ ۱۰.۵۰ ۱۱.۵۰ ۱۰.۸۰ ۱۰.۹۰ ۱۰.۷۰ ۱۱.۸۰ ۱۲.۲۰ ۱۲.۷۰ ۱۲.۳۰ ۱۲.۵۰ ۱۲.۶۰ ۱۱.۷۰ ۱۱.۹۰ ۱۲.۱۰ ۱۲.۱۰ ۱۲.۲۰ ۱۱.۷۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۸۰ ۱۰.۵۰ ۱۰.۶۰ ۱۰.۶۰ ۹.۸۰ ۹.۵۰ ۹.۴۰ ۹.۷۰
استان قزوین ۱۰.۲۰ ۹.۸۰ ۱۰.۱۰ ۱۰.۱۰ ۱۰.۱۰ ۹.۷۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۵۰ ۱۱.۹۰ ۱۲.۴۰ ۱۰.۶۰ ۱۱.۹۰ ۱۱.۹۰ ۱۱.۶۰ ۱۱.۹۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۶۰ ۱۱.۱۰ ۱۰.۱۰ ۱۰.۷۰ ۱۱.۲۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۱۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۶۰ ۸.۲۰ ۱۰.۲۰ ۱۰.۶۰ ۹.۱۰ ۸.۵۰ ۱۱.۴۰ ۹.۶۰

نمودار نرخ بیکاری