سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

توسعه شرکت های دانش بنیان

توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان

دستگاه شاخص ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳
مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد محصولات ۱۶ ۱۰ ۱ ۲۱ ۹ ۶ ۲
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱ ۴۰ ۱۲ ۲ ۲ ۲
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد شرکت دانش بنیان ۲۱ ۱۸ ۱۶ ۱۴ ۱۰ ۸ ۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد محصولات ۴ ۲۱ ۱۰ ۶ ۵ ۵ ۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱۵ ۷ ۲ ۷ ۷ ۷ ۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد شرکت دانش بنیان ۳ ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱
پارک علم و فناوری تعداد محصولات ۷۵ ۱۲۹ ۵۴ ۴۰ ۴۴ ۱۷ ۹
پارک علم و فناوری تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱ ۴ ۲ ۱ ۳ ۷
پارک علم و فناوری تعداد شرکت دانش بنیان ۲۵ ۲۲ ۲۱ ۱۹ ۲۱ ۱۵ ۷
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد محصولات ۳ ۱۲۳ ۲۴ ۷ ۷ ۸ ۴
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۲۱
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد شرکت دانش بنیان ۲ ۳ ۱۹ ۱۰ ۸ ۷ ۵
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد محصولات ۵ ۲۳ ۱۰ ۲۸ ۲۰ ۱۲۵ ۴
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱ ۱۴ ۵ ۱۳ ۱ ۱
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد شرکت دانش بنیان ۲۴ ۴ ۴ ۱۴ ۹ ۵ ۱
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد محصولات ۲ ۵ ۵ ۵ ۳۰
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۲ ۱ ۱ ۱ ۱۵
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد شرکت دانش بنیان ۳ ۳ ۱

جمع بندی توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان

شاخص ۱۳۹۹۱۳۹۸۱۳۹۷۱۳۹۶۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳
تعداد محصولات ۱۰۳۳۰۸۱۰۴۱۰۷۹۰۱۹۱۲۳
تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱۷۴۹۵۰۳۳۱۱۲۸۱۶
تعداد شرکت دانش بنیان ۷۵۴۹۶۴۶۲۵۱۳۶۱۶