سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

توسعه شرکت های دانش بنیان

توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان

دستگاه شاخص ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳
مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد محصولات ۱ ۲۱ ۹ ۶ ۲
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۴۰ ۱۲ ۲ ۲ ۲
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد شرکت دانش بنیان ۱۶ ۱۴ ۱۰ ۸ ۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد محصولات ۱۰ ۶ ۵ ۵ ۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۲ ۷ ۷ ۷ ۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد شرکت دانش بنیان ۱ ۲ ۲ ۱ ۱
پارک علم و فناوری تعداد محصولات ۵۴ ۴۰ ۴۴ ۱۷ ۹
پارک علم و فناوری تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۲ ۱ ۳ ۷
پارک علم و فناوری تعداد شرکت دانش بنیان ۲۱ ۱۹ ۲۱ ۱۵ ۷
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد محصولات ۲۴ ۷ ۷ ۸ ۴
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد شرکت دانش بنیان ۱۹ ۱۰ ۸ ۷ ۵
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد محصولات ۱۰ ۲۸ ۲۰ ۱۲۵ ۴
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۵ ۱۳ ۱ ۱
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد شرکت دانش بنیان ۴ ۱۴ ۹ ۵ ۱
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد محصولات ۵ ۵ ۵ ۳۰
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱ ۱ ۱ ۱۵
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد شرکت دانش بنیان ۳ ۳ ۱

جمع بندی توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان

شاخص ۱۳۹۷۱۳۹۶۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳
تعداد محصولات ۱۰۴۱۰۷۹۰۱۹۱۲۳
تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۵۰۳۳۱۱۲۸۱۶
تعداد شرکت دانش بنیان ۶۴۶۲۵۱۳۶۱۶