سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

توسعه شرکت های دانش بنیان

توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان

دستگاه شاخص ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳
مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار مقدار
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد محصولات ۱۰ ۱ ۲۱ ۹ ۶ ۲
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱ ۴۰ ۱۲ ۲ ۲ ۲
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد شرکت دانش بنیان ۱۸ ۱۶ ۱۴ ۱۰ ۸ ۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد محصولات ۲۱ ۱۰ ۶ ۵ ۵ ۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۷ ۲ ۷ ۷ ۷ ۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد شرکت دانش بنیان ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱
پارک علم و فناوری تعداد محصولات ۱۲۹ ۵۴ ۴۰ ۴۴ ۱۷ ۹
پارک علم و فناوری تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۴ ۲ ۱ ۳ ۷
پارک علم و فناوری تعداد شرکت دانش بنیان ۲۲ ۲۱ ۱۹ ۲۱ ۱۵ ۷
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد محصولات ۱۲۳ ۲۴ ۷ ۷ ۸ ۴
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۲۱
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد شرکت دانش بنیان ۳ ۱۹ ۱۰ ۸ ۷ ۵
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد محصولات ۲۳ ۱۰ ۲۸ ۲۰ ۱۲۵ ۴
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱۴ ۵ ۱۳ ۱ ۱
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد شرکت دانش بنیان ۴ ۴ ۱۴ ۹ ۵ ۱
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد محصولات ۲ ۵ ۵ ۵ ۳۰
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۲ ۱ ۱ ۱ ۱۵
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد شرکت دانش بنیان ۳ ۳ ۱

جمع بندی توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان

شاخص ۱۳۹۸۱۳۹۷۱۳۹۶۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳
تعداد محصولات ۳۰۸۱۰۴۱۰۷۹۰۱۹۱۲۳
تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۴۹۵۰۳۳۱۱۲۸۱۶
تعداد شرکت دانش بنیان ۴۹۶۴۶۲۵۱۳۶۱۶

آخرین جلسات

جدیدترین بخش نامه ها

تماس با ما

استان قزوین - قزوین - خیابان نوروزیان - میدان سرداران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
تلفن:
۳۳۶۶۸۰۰۴
فکس:
۳۳۶۶۸۳۸۹