سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

صادرات و واردات غیر نفتی استان

×

پیغام خطا

 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
 • Warning: A non-numeric value encountered در include()‎ (خط ۷۵ از ‎/home/bawebonlin/domains/economy-qz.ir/public_html/sites/all/themes/physics/templates/views/views-view-table--vu-business--block.tpl.php).
نام کالا سال ماه وزن(هزار تن) ارزش(هزار دلار) سهم استان از صادرات کشور
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۱۳۹۵ دی ۱۵۰۵۰.۰۰ ۳۷.۶۳
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) ۱۳۹۵ دی ۶۴۰۵.۰۰ ۱۶.۰۱
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات ۱۳۹۵ دی ۵۱۳۲.۰۰ ۱۲.۸۳
میوه های خوراکی پوست مرکبات یا پوست خربزه ۱۳۹۵ دی ۱۷۷۵.۰۰ ۴.۴۴
سوختهای معدنی و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر ۱۳۹۵ دی ۱۷۳۳.۰۰ ۴.۳۳
شیشه و مصنوعات شیشه ای ۱۳۹۵ دی ۱۲۹۲.۰۰ ۳.۲۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی و پخش صوت و تصویر تلویزیونی ۱۳۹۵ دی ۱۲۴۲.۰۰ ۳.۱۱
فرآورده های غلات آرد نشاسته فکول یا شیر و نانهای شیرینی ۱۳۹۵ دی ۱۰۵۳.۰۰ ۲.۶۳
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) ۱۳۹۵ دی ۸۶۱.۰۰ ۲.۱۵
چدن آهن فولاد ۱۳۹۵ دی ۸۲۹.۰۰ ۲.۰۷
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۱۳۹۵ بهمن ۱۰۰۴۱.۰۰ ۳۱.۳۸
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) ۱۳۹۵ بهمن ۵۷۴۸.۰۰ ۱۷.۹۶
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات ۱۳۹۵ بهمن ۴۲۶۱.۰۰ ۱۳.۳۲
میوه های خوراکی پوست مرکبات یا پوست خربزه ۱۳۹۵ بهمن ۱۱۶۱.۰۰ ۳.۶۳
سوختهای معدنی و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر ۱۳۹۵ بهمن ۱۲۰۲.۰۰ ۳.۷۶
شیشه و مصنوعات شیشه ای ۱۳۹۵ بهمن ۱۳۰۲.۰۰ ۴.۰۷
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) ۱۳۹۵ بهمن ۱۶۴۷.۰۰ ۵.۱۵
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن ۱۳۹۵ بهمن ۲۰۴۴.۰۰ ۶.۳۹
محصولات شیمیایی غیرآلی یا ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها عناصر رادیواکتیو ۱۳۹۵ بهمن ۷۰۳.۰۰ ۲.۲۰
محصولات لبنی و عسل طبیعی و تخم مرغ (تخم مرغ) ۱۳۹۵ بهمن ۶۲۰.۰۰ ۱.۹۴
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۱۳۹۵ اسفند ۱۵۲۴۷.۰۰ ۳۶.۳۰
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) ۱۳۹۵ اسفند ۶۴۴۴.۰۰ ۱۵.۳۴
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات ۱۳۹۵ اسفند ۵۵۰۹.۰۰ ۱۳.۱۲
میوه های خوراکی پوست مرکبات یا پوست خربزه ۱۳۹۵ اسفند ۹۸۹.۰۰ ۲.۳۵
شیشه و مصنوعات شیشه ای ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۷۲.۰۰ ۳.۲۷
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) ۱۳۹۵ اسفند ۱۵۱۸.۰۰ ۳.۶۲
چدن آهن فولاد ۱۳۹۵ اسفند ۹۷۵.۰۰ ۲.۳۲
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن ۱۳۹۵ اسفند ۲۶۶۱.۰۰ ۶.۳۴
محصولات شیمیایی غیرآلی یا ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها عناصر رادیواکتیو ۱۳۹۵ اسفند ۸۹۳.۰۰ ۲.۱۳
فرش و سایر کف پوش ها (موکت) ۱۳۹۵ اسفند ۱.۳۴ ۲.۴۶
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۱۳۹۶ فروردین ۱۲۱۳۳.۰۰ ۴۴.۹۴
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) ۱۳۹۶ فروردین ۳۴۸۸.۰۰ ۱۲.۹۲
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات ۱۳۹۶ فروردین ۳۵۵۷.۰۰ ۱۳.۱۸
سوختهای معدنی و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر ۱۳۹۶ فروردین ۷۵۴.۰۰ ۲.۸۰
شیشه و مصنوعات شیشه ای ۱۳۹۶ فروردین ۱۵۶۱.۰۰ ۵.۷۸
فرآورده های غلات آرد نشاسته فکول یا شیر و نانهای شیرینی ۱۳۹۶ فروردین ۷۳۱.۰۰ ۲.۷۱
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) ۱۳۹۶ فروردین ۹۷۰.۰۰ ۳.۵۹
چدن آهن فولاد ۱۳۹۶ فروردین ۷۰۸.۰۰ ۲.۶۳
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن ۱۳۹۶ فروردین ۷۵۳.۰۰ ۲.۷۹
محصولات شیمیایی غیرآلی یا ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها عناصر رادیواکتیو ۱۳۹۶ فروردین ۵۰۱.۰۰ ۱.۸۶
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲۹۴۱.۰۰ ۴۸.۸۱
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) ۱۳۹۶ اردیبهشت ۷۵۶۸.۰۰ ۱۶.۱۰
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات ۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۵۸۸.۰۰ ۷.۶۴
شیشه و مصنوعات شیشه ای ۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۶۳۵.۰۰ ۵.۶۱
فرآورده های غلات آرد نشاسته فکول یا شیر و نانهای شیرینی ۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۷۴.۰۰ ۰.۸۰
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) ۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۱۴۰.۰۰ ۴.۵۶
چدن آهن فولاد ۱۳۹۶ اردیبهشت ۶۱۴.۰۰ ۱.۳۱
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۹۴۲.۰۰ ۴.۱۳
محصولات لبنی و عسل طبیعی و تخم مرغ (تخم مرغ) ۱۳۹۶ اردیبهشت ۷۵۵.۰۰ ۱.۶۱
قند و شکر و شیرینی ۱۳۹۶ اردیبهشت ۵۸۱.۰۰ ۱.۲۴
نام کالا درصد تغییرات وزن (%) درصد تغییرات ارزش (%) ۱۳۹۵ ۱۳۹۶
وزن(هزار تن) ارزش(میلیون دلار) وزن(هزار تن) ارزش(میلیون دلار)
مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۴۰۳۳۸.۰۰ ۳۵۰۷۴.۰۰
صابون و موم و فرآورده های داندانسازی (مواد شوینده) ۱۸۵۹۷.۰۰ ۱۱۰۵۶.۰۰
فراورده ها از سبزی ها و میوه ها یا از سایر اجزای نباتات ۱۴۹۰۲.۰۰ ۷۱۴۵.۰۰
میوه های خوراکی پوست مرکبات یا پوست خربزه ۳۹۲۵.۰۰
سوختهای معدنی و روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر ۲۹۳۵.۰۰ ۷۵۴.۰۰
شیشه و مصنوعات شیشه ای ۳۹۶۶.۰۰ ۴۱۹۶.۰۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی و پخش صوت و تصویر تلویزیونی ۱۲۴۲.۰۰
فرآورده های غلات آرد نشاسته فکول یا شیر و نانهای شیرینی ۱۰۵۳.۰۰ ۱۱۰۵.۰۰
محصولات سرامیکی (کاشی و سرامیک) ۴۰۲۶.۰۰ ۳۱۱۰.۰۰
چدن آهن فولاد ۱۸۰۴.۰۰ ۱۳۲۲.۰۰
راکتورهای هسته ای دیگ بخار و آبگرم ماشین آلات و وسایل مکانیکی و اجزاء آن ۴۷۰۵.۰۰ ۲۶۹۵.۰۰
محصولات شیمیایی غیرآلی یا ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها عناصر رادیواکتیو ۱۵۹۶.۰۰ ۵۰۱.۰۰
محصولات لبنی و عسل طبیعی و تخم مرغ (تخم مرغ) ۶۲۰.۰۰ ۷۵۵.۰۰
فرش و سایر کف پوش ها (موکت) ۱.۳۴
قند و شکر و شیرینی ۵۸۱.۰۰
عنوان تجارت ارزش(هزار دلار) وزن(هزار تن) سال ماه
صادرات ۱۵۰۰۰ ۲۴.۴ ۱۳۹۴ فروردین
واردات ۱۸۰۰۰ ۴.۲ ۱۳۹۴ فروردین
درآمد(میلیارد ریال) ۱۴۰ ۱۳۹۴ فروردین
صادرات ۲۹۰۰۰ ۲۸.۷ ۱۳۹۴ اردیبهشت
واردات ۵۵۰۰۰ ۹.۳ ۱۳۹۴ اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) ۲۴۳ ۱۳۹۴ اردیبهشت
صادرات ۳۰۰۰۰ ۳۴.۶ ۱۳۹۴ خرداد
واردات ۴۰۰۰۰ ۶.۷ ۱۳۹۴ خرداد
درآمد(میلیارد ریال) ۱۶۱.۴ ۱۳۹۴ خرداد
صادرات ۲۹۰۰۰ ۲۸.۳ ۱۳۹۴ تیر
واردات ۳۷۰۰۰ ۷.۵ ۱۳۹۴ تیر
درآمد(میلیارد ریال) ۱۷۰.۳ ۱۳۹۴ تیر
صادرات ۳۰۰۰۰ ۲۹.۳ ۱۳۹۴ مرداد
واردات ۳۸۰۰۰ ۶.۹ ۱۳۹۴ مرداد
صادرات ۳۵۰۰۰ ۳۴ ۱۳۹۴ شهریور
واردات ۳۱۰۰۰ ۷ ۱۳۹۴ شهریور
درآمد(میلیارد ریال) ۱۰۵.۴ ۱۳۹۴ شهریور
صادرات ۳۷۰۰۰ ۳۷.۱ ۱۳۹۴ مهر
واردات ۲۷۰۰۰ ۵.۳ ۱۳۹۴ مهر
درآمد(میلیارد ریال) ۱۷۰.۸ ۱۳۹۴ مهر
صادرات ۳۷۰۰۰ ۳۵ ۱۳۹۴ آبان
واردات ۳۳۰۰۰ ۵.۵ ۱۳۹۴ آبان
درآمد(میلیارد ریال) ۱۶۱.۵ ۱۳۹۴ آبان
صادرات ۳۵۰۰۰ ۲۹.۶ ۱۳۹۴ آذر
واردات ۳۰۰۰۰ ۶.۸ ۱۳۹۴ آذر
صادرات ۲۷۰۰۰ ۲۷.۳ ۱۳۹۴ دی
واردات ۴۱۰۰۰ ۶.۹ ۱۳۹۴ دی
صادرات ۳۰۰۰۰ ۲۶.۲ ۱۳۹۴ بهمن
واردات ۳۴۰۰۰ ۶.۲ ۱۳۹۴ بهمن
صادرات ۳۸۰۰۰ ۳۱.۱ ۱۳۹۴ اسفند
واردات ۴۴۰۰۰ ۹.۶ ۱۳۹۴ اسفند
صادرات ۱۹۰۰۰ ۲۱.۵۵ ۱۳۹۵ فروردین
واردات ۲۹۰۰۰ ۵.۴ ۱۳۹۵ فروردین
درآمد(میلیارد ریال) ۹۵۴ ۱۳۹۵ فروردین
صادرات ۳۱۰۰۰ ۲۹.۲ ۱۳۹۵ اردیبهشت
واردات ۴۸۰۰۰ ۱۴.۴ ۱۳۹۵ اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) ۲۹۲.۵ ۱۳۹۵ اردیبهشت
صادرات ۳۳۰۰۰ ۳۵.۸ ۱۳۹۵ خرداد
واردات ۳۹۰۰۰ ۷.۴ ۱۳۹۵ خرداد
درآمد(میلیارد ریال) ۲۳۹.۵ ۱۳۹۵ خرداد
صادرات ۳۳۰۰۰ ۲۷ ۱۳۹۵ تیر
واردات ۵۱۰۰۰ ۹.۸ ۱۳۹۵ تیر
درآمد(میلیارد ریال) ۱۹۶.۵ ۱۳۹۵ تیر
صادرات ۳۶۰۰۰ ۳۴.۲ ۱۳۹۵ مرداد
واردات ۴۷۰۰۰ ۸.۷ ۱۳۹۵ مرداد
درآمد(میلیارد ریال) ۹۴.۵ ۱۳۹۵ مرداد
صادرات ۳۸۰۰۰ ۳۳.۴ ۱۳۹۵ شهریور
واردات ۴۱۰۰۰ ۸.۷ ۱۳۹۵ شهریور
درآمد(میلیارد ریال) ۱۹۴ ۱۳۹۵ شهریور
صادرات ۳۹۰۰۰ ۳۷.۳ ۱۳۹۵ مهر
واردات ۵۱۰۰۰ ۷.۸ ۱۳۹۵ مهر
درآمد(میلیارد ریال) ۲۶۵ ۱۳۹۵ مهر
صادرات ۳۵۰۰۰ ۳۶.۷ ۱۳۹۵ آبان
واردات ۵۴۰۰۰ ۹.۳ ۱۳۹۵ آبان
درآمد(میلیارد ریال) ۲۹۸ ۱۳۹۵ آبان
صادرات ۳۹۰۰۰ ۴۰.۹ ۱۳۹۵ آذر
واردات ۵۱۰۰۰ ۹.۳ ۱۳۹۵ آذر
درآمد(میلیارد ریال) ۴۱۲ ۱۳۹۵ آذر
صادرات ۴۰۰۰۰ ۳۵.۸ ۱۳۹۵ دی
واردات ۵۲۰۰۰ ۷.۹ ۱۳۹۵ دی
درآمد(میلیارد ریال) ۳۷۶.۸ ۱۳۹۵ دی
صادرات ۳۲۰۰۰ ۳۰.۹ ۱۳۹۵ بهمن
واردات ۶۷۰۰۰ ۱۵.۹ ۱۳۹۵ بهمن
درآمد(میلیارد ریال) ۶۸۳.۶ ۱۳۹۵ بهمن
صادرات ۴۲۰۰۰ ۳۶.۳ ۱۳۹۵ اسفند
واردات ۷۰۰۰۰ ۱۲.۵ ۱۳۹۵ اسفند
درآمد(میلیارد ریال) ۶۳۷.۱ ۱۳۹۵ اسفند
صادرات ۲۷۰۰۰ ۲۶.۵ ۱۳۹۶ فروردین
واردات ۲۸۰۰۰ ۶.۹ ۱۳۹۶ فروردین
درآمد(میلیارد ریال) ۹۰.۹ ۱۳۹۶ فروردین
صادرات ۴۷۰۰۰ ۴۳ ۱۳۹۶ اردیبهشت
واردات ۶۸۰۰۰ ۱۱.۴ ۱۳۹۶ اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) ۳۹۵ ۱۳۹۶ اردیبهشت
صادرات ۴۸۰۰۰ ۳۸.۵ ۱۳۹۶ خرداد
واردات ۶۱۰۰۰ ۱۲.۹ ۱۳۹۶ خرداد
درآمد(میلیارد ریال) ۳۲۳ ۱۳۹۶ خرداد
صادرات ۴۳۰۰۰ ۳۲.۸ ۱۳۹۶ تیر
واردات ۵۸۰۰۰ ۱۰.۵ ۱۳۹۶ تیر
درآمد(میلیارد ریال) ۳۱۱ ۱۳۹۶ تیر
صادرات ۴۶۰۰۰ ۴۳.۹ ۱۳۹۶ مرداد
واردات ۶۸۰۰۰ ۱۰.۶ ۱۳۹۶ مرداد
درآمد(میلیارد ریال) ۳۴۳ ۱۳۹۶ مرداد
صادرات ۴۳۰۰۰ ۳۸.۹ ۱۳۹۶ شهریور
واردات ۶۴۰۰۰ ۱۰.۹ ۱۳۹۶ شهریور
درآمد(میلیارد ریال) ۴۰۶ ۱۳۹۶ شهریور
صادرات ۴۹۰۰۰ ۴۱.۱ ۱۳۹۶ مهر
واردات ۵۷۰۰۰ ۹.۲ ۱۳۹۶ مهر
درآمد(میلیارد ریال) ۵۴۲ ۱۳۹۶ مهر
صادرات ۴۲۰۰۰ ۳۳.۴ ۱۳۹۶ آبان
واردات ۶۸۰۰۰ ۹.۶ ۱۳۹۶ آبان
درآمد(میلیارد ریال) ۴۱۲ ۱۳۹۶ آبان
صادرات ۶۲۰۰۰ ۴۵.۴ ۱۳۹۶ آذر
واردات ۷۳۰۰۰ ۱۲.۴ ۱۳۹۶ آذر
درآمد(میلیارد ریال) ۴۵۰ ۱۳۹۶ آذر
صادرات ۵۰۰۰۰ ۳۹.۸ ۱۳۹۶ دی
واردات ۹۵۰۰۰ ۱۲.۶ ۱۳۹۶ دی
درآمد(میلیارد ریال) ۷۳۱ ۱۳۹۶ دی
صادرات ۶۴۲۰۰ ۴۹.۰۹ ۱۳۹۶ بهمن
واردات ۱۰۷۲۰۰ ۱۴.۶۶ ۱۳۹۶ بهمن
درآمد(میلیارد ریال) ۱.۸ ۱۳۹۶ بهمن
صادرات ۵۷۰۰۰ ۴۹.۶ ۱۳۹۶ اسفند
واردات ۹۳۶۰۰ ۱۲.۸ ۱۳۹۶ اسفند
درآمد(میلیارد ریال) ۱.۳۵ ۱۳۹۶ اسفند
صادرات ۲۸۰۰۰ ۲۳.۷۸ ۱۳۹۷ فروردین
واردات ۲۷۰۰۰ ۵.۵۶ ۱۳۹۷ فروردین
درآمد(میلیارد ریال) ۱۴۶ ۱۳۹۷ فروردین
صادرات ۷۰۰۰۰ ۵۴.۱۳ ۱۳۹۷ اردیبهشت
واردات ۷۵۰۰۰ ۱۳.۶۵ ۱۳۹۷ اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) ۶۰۷ ۱۳۹۷ اردیبهشت
صادرات ۶۰۰۰۰ ۴۳ ۱۳۹۷ خرداد
واردات ۵۱۰۰۰ ۹.۵ ۱۳۹۷ خرداد
درآمد(میلیارد ریال) ۵۲۴ ۱۳۹۷ خرداد
صادرات ۷۷۰۰۰ ۶۰ ۱۳۹۷ تیر
واردات ۶۶۰۰۰ ۱۱ ۱۳۹۷ تیر
درآمد(میلیارد ریال) ۱۱۱۶ ۱۳۹۷ تیر
صادرات ۶۲۰۰۰ ۵۰.۱ ۱۳۹۷ مرداد
واردات ۵۶۰۰۰ ۱۰.۴ ۱۳۹۷ مرداد
درآمد(میلیارد ریال) ۷۶۴ ۱۳۹۷ مرداد
صادرات ۳۵۹۰۰۰ ۲۸۲.۴۸ ۱۳۹۷ شهریور
واردات ۳۱۷۰۰۰ ۵۷.۹۳ ۱۳۹۷ شهریور
درآمد(میلیارد ریال) ۳۴۹۵ ۱۳۹۷ شهریور
صادرات ۳۴۰۰۰ ۴۳.۰۱ ۱۳۹۷ مهر
واردات ۷۰۰۰۰ ۱۲.۵۲ ۱۳۹۷ مهر
درآمد(میلیارد ریال) ۳۶۸ ۱۳۹۷ مهر
صادرات ۶۱۰۰۰ ۶۲.۱۴ ۱۳۹۷ آبان
واردات ۶۳۰۰۰ ۱۲.۲۲ ۱۳۹۷ آبان
درآمد(میلیارد ریال) ۴۳۹ ۱۳۹۷ آبان
صادرات ۵۹۰۰۰ ۴۷.۱۸ ۱۳۹۷ آذر
واردات ۵۷۰۰۰ ۱۱.۷۴ ۱۳۹۷ آذر
درآمد(میلیارد ریال) ۳۲۷ ۱۳۹۷ آذر
صادرات ۵۷۰۰۰ ۴۵.۰۹ ۱۳۹۷ دی
واردات ۳۶۰۰۰ ۷.۳ ۱۳۹۷ دی
درآمد(میلیارد ریال) ۳۱۲ ۱۳۹۷ دی
صادرات ۳۳۰۰۰ ۵۵.۷۶ ۱۳۹۷ بهمن
واردات ۳۲۰۰۰ ۸.۳۳ ۱۳۹۷ بهمن
درآمد(میلیارد ریال) ۸۲۷ ۱۳۹۷ بهمن
صادرات ۴۱۰۰۰ ۶۹ ۱۳۹۷ اسفند
واردات ۴۹۰۰۰ ۱۲ ۱۳۹۷ اسفند
درآمد(میلیارد ریال) ۵۳۹ ۱۳۹۷ اسفند
صادرات ۱۷۰۰۰ ۲۹ ۱۳۹۸ فروردین
واردات ۲۱۰۰۰ ۶ ۱۳۹۸ فروردین
درآمد(میلیارد ریال) ۷۶ ۱۳۹۸ فروردین
صادرات ۸۲۰۰۰ ۷۴ ۱۳۹۸ اردیبهشت
واردات ۵۹۰۰۰ ۱۵ ۱۳۹۸ اردیبهشت
درآمد(میلیارد ریال) ۳۸۹ ۱۳۹۸ اردیبهشت
صادرات ۳۴۰۰۰ ۶۸ ۱۳۹۸ خرداد
واردات ۴۷۰۰۰ ۱۱ ۱۳۹۸ خرداد
درآمد(میلیارد ریال) ۲۲۷ ۱۳۹۸ خرداد
صادرات ۴۷۰۰۰ ۹۹ ۱۳۹۸ تیر
واردات ۵۰۰۰۰ ۱۳ ۱۳۹۸ تیر
درآمد(میلیارد ریال) ۳۳۹ ۱۳۹۸ تیر
صادرات ۳۸۰۰۰ ۷۴ ۱۳۹۸ مرداد
واردات ۴۹۰۰۰ ۱۳ ۱۳۹۸ مرداد
درآمد(میلیارد ریال) ۷۲۸ ۱۳۹۸ مرداد
صادرات ۴۵۰۰۰ ۹۰ ۱۳۹۸ شهریور
واردات ۵۴۰۰۰ ۱۴ ۱۳۹۸ شهریور
درآمد(میلیارد ریال) ۳۴۱ ۱۳۹۸ شهریور
صادرات ۳۵۰۰۰ ۷۱ ۱۳۹۸ مهر
واردات ۹۹۰۰۰ ۱۹ ۱۳۹۸ مهر
درآمد(میلیارد ریال) ۳۷۴ ۱۳۹۸ مهر
صادرات ۴۰۰۰۰ ۷۴ ۱۳۹۸ آذر
واردات ۶۲۰۰۰ ۱۴ ۱۳۹۸ آذر
درآمد(میلیارد ریال) ۳۵۸ ۱۳۹۸ آذر
صادرات ۳۰۰۰۰ ۵۰ ۱۳۹۸ اسفند
واردات ۴۹۰۰۰ ۱۱ ۱۳۹۸ اسفند
درآمد(میلیارد ریال) ۳۴۰ ۱۳۹۸ اسفند
جمع صادرات ۲۶۷۶۲۰۰ ۲۷۱۱.۳۱
جمع واردات ۳۲۸۰۲۳۸.۹۵ ۶۲۱.۶۱
جمع درآمد ۰
عنوان تجارت سال ماه ارزش(هزار دلار) وزن(هزار تن) میزان تغییر ارزش نسب به مدت مشابه سال قبل میزان تغییر وزن نسب به مدت مشابه سال قبل
صادرات۱۳۹۴تا پایان اسفند۳۷۲۰۰۰۳۶۵.۶نامشخصنامشخص
واردات۱۳۹۴تا پایان اسفند۴۲۸۰۰۰۸۱.۹نامشخصنامشخص
درآمد(میلیارد ریال)۱۳۹۴تا پایان آبان۱۱۵۲.۴ نامشخصوزن ندارد
صادرات۱۳۹۵تا پایان اسفند۴۱۷۰۰۰۳۹۹.۰۵۱۲.۱۹.۱۵
واردات۱۳۹۵تا پایان اسفند۶۰۰۰۰۰۱۱۷.۱۴۰.۱۹۴۲.۹۸
درآمد(میلیارد ریال)۱۳۹۵تا پایان اسفند۴۶۴۳.۵ ۳۰۲.۹۴وزن ندارد
صادرات۱۳۹۶تا پایان اسفند۵۷۸۲۰۰۴۸۱.۹۹۳۸.۶۶۲۰.۷۸
واردات۱۳۹۶تا پایان اسفند۸۴۰۸۰۰۱۳۴.۴۶۴۰.۱۳۱۴.۸۲
درآمد(میلیارد ریال)۱۳۹۶تا پایان اسفند۴۰۰۷.۰۵ -۱۳.۷۱وزن ندارد
صادرات۱۳۹۷تا پایان اسفند۹۴۱۰۰۰۸۳۵.۶۷۶۲.۷۵۷۳.۳۸
واردات۱۳۹۷تا پایان اسفند۸۹۹۰۰۰۱۷۲.۱۵۶.۹۲۲۸.۰۳
درآمد(میلیارد ریال)۱۳۹۷تا پایان اسفند۹۴۶۴ ۱۳۶.۱۸وزن ندارد
صادرات۱۳۹۸تا پایان اسفند۳۶۸۰۰۰۶۲۹-۵۴.۹۵-۳۰.۲۷
واردات۱۳۹۸تا پایان اسفند۴۹۰۰۰۰۱۱۶-۳۶.۲-۵۳۲۱۴۴.۱۴
درآمد(میلیارد ریال)۱۳۹۸تا پایان اسفند۳۱۷۲ -۳۲۶۶.۸۱وزن ندارد

مقایسه وزنی واردات

وزن واردات

ارزش واردات

وزن صادرات

ارزش صادرات