سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

بهبود توزیع درامد استان در راستای کاهش فقر

سال شهری استان روستایی استان شهری کشور روستایی کشور
۱۳۸۹ ۰.۳۲۱ ۰.۳۸۸ ۰.۳۷۰ ۰.۳۹۶
۱۳۹۰ ۰.۲۷۹ ۰.۳۵۸ ۰.۳۴۱ ۰.۳۵۹
۱۳۹۱ ۰.۲۸۷ ۰.۳۶۶ ۰.۳۴۰ ۰.۳۵۹
۱۳۹۲ ۰.۳۰۱ ۰.۳۷۵ ۰.۳۳۶ ۰.۳۴۱
۱۳۹۳ ۰.۳۰۰ ۰.۳۵۱ ۰.۳۴۴ ۰.۳۵۶
۱۳۹۴ ۰.۲۹۰ ۰.۲۹۰ ۰.۳۷۰ ۰.۳۴۰