سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

بهبود توزیع درامد استان در راستای کاهش فقر

سال شهری استان روستایی استان شهری کشور روستایی کشور
۱۳۹۰ ۰.۲۷۹ ۰.۳۵۸ ۰.۳۴۱ ۰.۳۵۹
۱۳۹۱ ۰.۲۸۷ ۰.۳۶۶ ۰.۳۴۰ ۰.۳۵۹
۱۳۹۴ ۰.۲۹۰ ۰.۲۹۰ ۰.۳۷۰ ۰.۳۴۰
۱۳۹۳ ۰.۳۰۰ ۰.۳۵۱ ۰.۳۴۴ ۰.۳۵۶
۱۳۹۲ ۰.۳۰۱ ۰.۳۷۵ ۰.۳۳۶ ۰.۳۴۱
۱۳۸۹ ۰.۳۲۱ ۰.۳۸۸ ۰.۳۷۰ ۰.۳۹۶