سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

بهبود توزیع درامد استان در راستای کاهش فقر

سال شهری استان روستایی استان شهری کشور روستایی کشور
۱۳۹۲ ۰.۳۰۱ ۰.۳۷۵ ۰.۳۳۶ ۰.۳۴۱
۱۳۹۱ ۰.۲۸۷ ۰.۳۶۶ ۰.۳۴۰ ۰.۳۵۹
۱۳۹۰ ۰.۲۷۹ ۰.۳۵۸ ۰.۳۴۱ ۰.۳۵۹
۱۳۹۳ ۰.۳۰۰ ۰.۳۵۱ ۰.۳۴۴ ۰.۳۵۶
۱۳۸۹ ۰.۳۲۱ ۰.۳۸۸ ۰.۳۷۰ ۰.۳۹۶
۱۳۹۴ ۰.۲۹۰ ۰.۲۹۰ ۰.۳۷۰ ۰.۳۴۰