سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

بخش سازماندهی واجرا


عنوان جلسه سال ماه تعداد جلسه تعداد مصوبه
شورای برنامه ریزی استان با محوریت اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۵ ۳ ۸
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۵ ۲۹ ۱۲۹
جلسات برنامه های ۱۲ گانه ملی ۱۳۹۵ ۴۵ ۷۴
کارگروه های پنج گانه ۱۳۹۵ ۱۴۷ ۶۸۴
کارگروه های شهرستانی ۱۳۹۵ ۱۵۲ ۷۲۷
شورای برنامه ریزی استان با محوریت اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۶ ۳ ۹
جلسات برنامه های ۱۲ گانه ملی ۱۳۹۶ ۱۵ ۳۳
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۶ ۱۶ ۸۶
کارگروه های پنج گانه ۱۳۹۶ ۵۲ ۲۰۱
کارگروه های شهرستانی ۱۳۹۶ ۵۸ ۲۲۳
شورای برنامه ریزی استان با محوریت اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۷ ۶ ۶۸
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۷ ۱۱ ۶۵
جلسات برنامه های ۱۲ گانه ملی ۱۳۹۷ ۱۵ ۳۹
کارگروه های پنج گانه ۱۳۹۷ ۶۰ ۲۸۸
کارگروه های شهرستانی ۱۳۹۷ ۷۷ ۳۲۲
جمع ۶۸۹ ۲,۹۵۶
برنامه ملی تعداد پروژه های مصوب مجریان پروژه ها
ارتقای بهره وری ۹
 1. اداره کل امور اقتصاد و دارایی
 2. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 3. اداره کل جهاد کشاورزی
 4. اداره کل صنعت، معدن و تجارت
پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی ) ۳
 1. اداره کل راه و شهرسازی
 2. اداره کل صنعت، معدن و تجارت
 3. اداره کل گمرک
ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) ۵۲
 1. اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
 2. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 3. اداره کل جهاد کشاورزی
 4. اداره کل صنعت، معدن و تجارت
 5. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 6. اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری
 7. نماینده شورای هماهنگی بانکها
عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ۱۶
 1. اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری
 2. سازمان برنامه و بوجه استان
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت ۴
 1. اداره کل امور اقتصاد و دارایی
 2. اداره کل امور مالیاتی
 3. سازمان برنامه و بوجه استان
توسعه اقتصاد دانش بنیان ۵
 1. سازمان برنامه و بوجه استان
 2. نماینده دانشگاههای استان
 3. پارک علم و فناوری
گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی ۶
 1. اداره کل امور اقتصاد و دارایی
 2. اداره کل صدا و سیمای استان
 3. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 4. سازمان برنامه و بوجه استان
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ۲
 1. اداره کل امور اقتصاد و دارایی
 2. سازمان برنامه و بوجه استان
 3. معاونت سیاسی و امنیتی استانداری
 4. نماینده دادگستری استان
توسعه ظرفیت تولید نفت و گا و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار ۲
 1. معاونت اقتصادی و توسعه استانداری
 2. نماینده شرکت گاز و نفت
هدفمند سازی یارانه ها ۴
 1. اداره کل امور اقتصاد و دارایی
 2. سازمان برنامه و بوجه استان
مردمی کردن اقتصاد ۱۳
 1. اداره کل امور اقتصاد و دارایی
 2. سازمان برنامه و بوجه استان