سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

مشارکتهای مردمی

دستگاه اجرایی وضعیت پروژه پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی برآورد اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام احداث استخر سرپوشیده خیابان راه اهن قزوین BOT ماده ۲۷ ۸۸۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخر راه آهن BOT ماده ۲۷ ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخر راه آهن BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخر کانون رشد BOT ماده ۲۷ ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخر کانون رشد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخر مجتمع ورزشی گلها قزوین BOT ماده ۲۷ ۵۷۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخرکانون الوند BOT ماده ۲۷ ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخرکانون الوند BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام تکمیل استخر دانش آموزی الوند BOT ماده ۲۷ ۶۸۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام تكميل استخر دانش آموزی آوج BOT ماده ۲۷ ۷۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۱۵۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۲۲۶۵۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان غربی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۵۷۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ماهین BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۷۸۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاء آباد ۱و۲ BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۹۵۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاء آباد مرکزی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۲۰۲۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۸۸۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نیمه تمام آموزش کارآفرین پروری به مادران BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نیمه تمام ساختمان سنجش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین BOT ماده ۲۷ ۶۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آماده بهره برداری احداث مرکز ارتقا مهارت شهرک کاسپین BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۳۵۰۰.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آماده بهره برداری احداث مرکز ارتقا مهارت شهرک لیا BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۳۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام احداث سالن ورزشی دانش اموزی اسفرورین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام استخر دانش اموزی الوند BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل اردو گاه یانس اباد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل استخر اوج BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل استخر راه آهن BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۸۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل استخر کانون رشد ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل سالن ورزشی ثامن الائمه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل سالن ورزشی رشد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل مجتمع ورزشی گلها BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام سالن ورزشی خیری هنرستان مصطفی طاهر خانی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام سالن ورزشی شال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام سالن هنرستان بوعلی سینا BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام شهید مصطفی خمینی کوشک R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مجموعه ورزشی بیدستان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه آیت اله خامنه ای سیردان R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه امام خمینی گازرخان R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه زینبیه نیارک(مدرسه قدیمی) R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه شهید آزاد زرآباد R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه شهید خضری R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه شهید موسوی زرآباد R0T
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه قدیمی روستای دولت آباد R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه قدیمی شهید چمران R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه۱۷شهریور کشکدشت R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مرکزآموزشی رفاهی تاکستان R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل بهزیستی نیمه تمام فاز یک مرکزجامع توانبخشی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیمه تمام مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران قزوین BOT ماده ۲۷ ۱۳۰۰۰۰.۰۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیمه تمام مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران قزوین BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیمه تمام مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران قزوین ساخت یا بازسازی، بهره برداری، پرداخت(اجاره و انتقال) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده بهره برداری سالن ورزشی بوئین زهرا فروش ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۰.۰۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده بهره برداری مجموعه ورزشی کارگران تاکستان فروش ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی جدید صدورو تمدید پروانه دامداری کوجک روستایی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی جدید مجتمع پرورش آبزیان شاهرود B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام ایستگاه پمپاژ بانک زمین طارم B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام ایستگاه پمپاژ چرشدره واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام ایستگاه پمپاژ ده دو شاب واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام تکمیل زیرساخت شهرک گلخانه ای نودهک BOT ماده ۲۷ ۲۶۵۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام سدخاکی شاکین B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام سدخاکی چنگوره BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام سدخاکی چنگوره واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام مجتمع گلخانه ای نودهک B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام مجتمع پرورش ماهی سردآبی ۱۰۰۰ تنی خوزنان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۴۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام مجتمع پرورش ماهی سردآبی۱۰۰۰تنی BOT ماده ۲۷ ۳۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی آماده بهره برداری تولید بذر گواهی شده غلات مشارکت ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی آماده بهره برداری سدخاکی پرسپاسنج واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیمه تمام احداث مجتمع فرهنگی و هنری در قزوین BOT ماده ۲۷ ۹۹۰۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیمه تمام تالار شهر قزوین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیمه تمام خانه فرهنگ زیاران BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیمه تمام خانه فرهنگ معلم کلایه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیمه تمام مجتمع فرهنگی و هنری شال ساخت یا بازسازی، بهره برداری، پرداخت(اجاره و انتقال) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۵۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بهره برداری ساختمان کاسپین (هرطبقه مجزا) BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری پیامبراعظم اقبالیه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری خانه فرهنگ زیاران اجاره ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری خانه فرهنگ معلم کلایه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری خرمدشت BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری خرمدشت مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری پیامبراعظم اقبالیه اجاره ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی نیمه تمام احداث و تجهیز پارک جنگلی شهدای تاکستان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی نیمه تمام پارک جنگلی شهدای تاکستان مشارکت ماده ۳ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ۸۵۰۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی نیمه تمام جنگلکاری و توسعه جنگل و احداث و تجهیز پارک جنگلی تاکستان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی نیمه تمام نهالستان بیابانی میلاد مشارکت ماده ۳ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ۱۴۴۶۲.۰۰
اداره کل منابع طبیعی نیمه تمام نهالستان سبحان مشارکت ماده ۳ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ۲۳۰۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی در حال بهره برداری نهالستان بیابانی میلاد BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۹۴۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی در حال بهره برداری نهالستان بیابانی میلاد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل منابع طبیعی در حال بهره برداری نهالستان سبحان BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۳۴۶۵.۰۰
اداره کل منابع طبیعی در حال بهره برداری نهالستان سبحان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل منابع طبیعی آماده بهره برداری تولید نهال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی آماده بهره برداری تولید نهال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۵۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام خانه زعیم R0T ماده ۲۷ ۳۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۹۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا آدرس: پارک آق امام BOT ماده ۲۷ ۲۰۳۲۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری تاکستان BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۲۵۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری تاکستان BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۸۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام لاله الموت(انرژی اتمی) BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام لاله الموت(انرژی اتمی) آدرس: الموت شرقی روستای کوچنان-تارولات-سایت انرژی اتمی BOT ماده ۲۷ ۳۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام مجتمع خدماتی و بهداشتی آبگرم BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۱۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام مجتمع خدماتی و بهداشتی معلم کلایه BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۸۵۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام مجتمع لاله الموت- انرژی اتمی BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۸۰۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده بهره برداری خانه صنایع دستی گازرخان آدرس: روستای گازرخان-ورودی روستا فروش ماده ۲۷ ۱۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده بهره برداری مجتمع خدماتی و بهداشتی آبگرم BOLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۱۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده بهره برداری مجتمع لاله (الموت) انرژی اتمی BOLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷ ۱۸۵۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید تکمیل زمین فوتبال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
اداره کل ورزش و جوانان جدید خانه تکواندو BOT ماده ۲۷ ۵۶۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید خانه تکواندو BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید زمین پونک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۳۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید زمین چمن اقبالیه B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۴۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید سالن اسکواش BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید سالن چندمنظوره پونک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۳۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید سالن چندمنظوره پونک B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۲۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید سالن شطرنج غدیر BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۸۵۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۲۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید میدان چوگان قزوین BOT ماده ۲۷ ۵۶۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید میدان چوگان قزوین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام آکادمی فوتبال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام استخر آبیک B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۲۵۰۴۸.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام استخر شال BOT ماده ۲۷ ۴۲۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام استخر مجموعه پیامبر اعظم (ص) BOT ماده ۲۷ ۴۵۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام استخر مجموعه پیامبر اعظم (ص) BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۴۵۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام استخر مجموعه پیامبر اعظم (ص) BOLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۵۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل زمین چمن اسفرورین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل زمین چمن اسفرورین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل زمین فوتبال BOT ماده ۲۷ ۲۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل زمین فوتبال BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل زمین فوتبال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل سالن بانوان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۱۹۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل سالن تنیس روی میز BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل سالن ورزشی کورانه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام چمن شریفیه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۸۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام چمن مصنوعی شترک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام خوابگاه بویین زهرا B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده ۲۷ ۸۴۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۴۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۵۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام دیوارکشی مجموعه ورزشی امام خمینی R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام زمین چمن دانسفهان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام زمین چمن مینودر B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۹۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام زمین چمن مینودر ( آکادمی فوتبال ) BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۴۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام زمین چمن مینودر ( آکادمی فوتبال ) BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۴۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن بدمینتون BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۶۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن چندمنظوره مهرگان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن ورزشی امیرآباد کهن BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن ورزشی ساج BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سرایداری آبیک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سرایداری الوند BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۰۷۱۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان در حال بهره برداری بازسازی چمن آبیک (مجموعه پیامبر اعظم ) R0T ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۸۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان در حال بهره برداری بازسازی سالن بعثت تاکستان R0T ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۶۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن بعثت تاکستان R0T ماده ۲۷ ۴۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری استخر بوئین زهرا R0T ماده ۲۷ ۶۳۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری استخر بوستان تاکستان R0T ماده ۲۷ ۹۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری استخر غدیر R0T ماده ۲۷ ۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری تعمیرات و موتورخانه استخربوستان ROLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۴۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری تعمیرات و موتورخانه یحیی اباد R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری دیوار کشی زمین فوتبال R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری زمین چمن طبیعی تختی R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری زمین چمن مصنوعی R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری زمین چمن مصنوعی پیامبراعظم R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن ۲۵۰۰نفره (لوله کشیگاز و تعمیرات) R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۵۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن امام خمینی تاکستان R0T ماده ۲۷ ۳۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن بعثت R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن ورزشی ارداق BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن وزنه برداری BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری هتل ورزش R0T ماده ۲۷ ۱۰۵۰۰.۰۰
جمعیت هلال احمر جدید استخر روباز چند منظوره BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰۰.۰۰
جمعیت هلال احمر جدید استخر ورزشی BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۲۰۰۰۰.۰۰
جمعیت هلال احمر نیمه تمام زمین اسکیت BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۴۸۰۰.۰۰
جمعیت هلال احمر نیمه تمام مرکز اداری، تجاری، درمانی و فرهنگی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید بیمارستان ۷۰۰ تختوابی قزوین BOT ۲۱۰۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید بيمارستان ۷۰۰ تختخوابي BOT ماده ۲۷ ۲۰۰۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید بيمارستان روان BOT ماده ۲۷ ۲۴۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید بيمارستان قدس BOT ماده ۲۷ ۱۵۰۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید پایگاه سلامت شماره ۱ مهرگان آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید پایگاه سلامت شماره ۱۰ محتشم(هلال احمر) آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید پایگاه سلامت شماره ۱۵ سینا آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید ستاد شبکه آبیک آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید كتابخانه پرديس BLT ماده ۲۷ ۱۵۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید محل زیست تیم سلامت ارتش آباد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید محل زیست تیم سلامت(سرایداری) شاهین تپه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱۱ شهید بابایی آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت محتشم آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت مینودر آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت ولایت(بین الملل) آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام الحاقی بیمارستان شهیدرجایی BOT ماده ۲۷ ۳۶۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام بيمارستان الوند BOT ماده ۲۷ ۴۵۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام پروژه الحاقی بیمارستان شهید رجایی BOT
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام پروژه بیمارستان الوند BOT
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام پروژه مجتمع خدماتی، رفاهی و آموزشی BOT
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام خرید خدمت غربالگری رتینوپاتی ماده ۴۶ آیین نامه مالی معاملاتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام طب كار BOT ماده ۲۷ ۸۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام واگذاری انجام ریپورتهای تصویربرداری مراکز درمانی تابعه دانشگاه BOT ماده ۴۶ آیین نامه مالی معاملاتی
شرکت آب منطقه ای جدید آبرسانی از سد بالاخانلو به شهرها و روستاهای جنوب استان BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۳۹۶۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید آبرساني از سد بالاخانلو به شهرها و روستاهاي جنوب استان قزوين BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۰۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید آبرساني به شهر قزوين از چاه هاي بيدستان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی البرز (ازمحل پساب البرز) BOT ۶۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی البرز (ازمحل پساب البرز) BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۶۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشتابی (از محل پساب قدیم آباد و البرز) BOT ۲۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشتابی (از محل پساب قدیم آباد و البرز) BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۲۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید استخر روباز BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۳۵۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر تاكستان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید تأمین و توزیع آب اراضی دشتابی بوئین زهرا از محل پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین و شهر صنعتی البرز BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۲۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید شبکه آبیاری و زهکشی اراضي كشاورزي مجاور تصفيه خانه فاضلاب شهر صنعتي البرز BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام احداث خطوط آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان FOT ۴۳۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام احداث خطوط آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان FOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۱۹۴۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام احداث شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان (از محل پساب تاکستان) FOT ۱۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۳۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو FOT ۱۲۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو FOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۲۹۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد نهب BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۱۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد نهب FOT قانون الحاق-تبصره۱۹ ۱۲۳۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد نهب FOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۳۸۹۷.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۲۲۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب FOT ۲۱۶۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب FOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۲۵۳۱.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اقبالیه بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه ۸۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اسفرورین بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه ۱۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر ضیاآباد بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه ۱۷۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان جدید احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۷۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه ۱۸۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شال بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه ۲۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شریفیه بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه ۱۰۸۵۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای شریفیه، نصرت آباد و مهرگان BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۱۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای شهرستان تاکستان بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۸۵۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای شهرستان تاکستان بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای شهرستان قزوین بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۱۳۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام تأمین آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی الموت BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۳۴۹۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام تأمین آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی خرقان شرقی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۴۸۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام تأمین آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی ضیاآباد مرکزی(فارسجین) BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۴۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام تأمین آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی ضیاآباد(فاز ۱و ۲) BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۱۶۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام تأمین آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی قاقازان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۲۱۳۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام تأمین آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی ماهین BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۰۳۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب تاکستان بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه ۷۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام طرح تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب تاکستان بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۶۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام طرح تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام مطالعه و انجام ارتقا کیفی تصفیه خانه فاضلاب بوئین زهرا بیع متقابل ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان در حال بهره برداری طرح فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر محمودآباد نمونه به روش بیع متقابل بیع متقابل/BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۵۱۸۷۰۱.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان قزوین نیمه تمام طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهرقزوین بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه ۲۳۲۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۱۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اسفرورین بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۲۴۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اسفرورین بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۷۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اقبالیه بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۳۳۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اقبالیه و چوبیندر بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۹۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شال بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۷۶۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شال بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۹۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر ضیاآباد بیع متقابل ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرستان البرز بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۱۱۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرضیاآباد بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث مدول اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر شریفیه بیع متقابل ماده ۲۰ قانون الحاق ۶۲۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۱۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب بوئین زهرا بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۵۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام آبرسانی به شهر تاکستان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۳۴۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام تکمیل احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک بیع متقابل/BOT قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام تکمیل شبکه و ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب تاکستان بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۳۷۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام تکمیل شبکه و ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۶۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام طرح ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر تاکستان بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۴۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام طرح ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۵۱۰۰۰۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
خانه سازمانی فروش ماده ۸ قانون ساماندهی ۱۹۰۰.۰۰ - - ۲۴.۰۰ ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل آموزش و پرورش
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
دبستان دکتر شریعتی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۷۲.۰۰ ۱۲
آیت اله کاشانی حصار مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۸۹.۰۰ ۰.۰۰
اداره سابق آموزش و پرورش منطقه مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
امام رضا (ع) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۷۷۴.۰۰ ۰.۰۰
امام صادق(ع) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۷۰۸۲.۰۰ ۰.۰۰
امیرالمومنین(ع) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۵۹۹.۰۰ ۰.۰۰
باقر العلوم مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۸۷۶۹.۰۰ ۰.۰۰
بشارت مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۱۹۹.۰۰ ۰.۰۰
بلال مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۲۲.۰۰ ۰.۰۰
جنداله مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۴۴.۰۰ ۰.۰۰
حجاب مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۸۳۶۹.۰۰ ۰.۰۰
دارالقرآن یاسین واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۱۳.۰۰ ۱۲
دانش مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۸۳۲۸.۰۰ ۰.۰۰
دانشگاه فنی مهندسی( آموزشگاه مهدیه) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۲۰۰.۰۰ ۱۲
دبستان آيت اله كاشاني واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۱۸۵.۰۰ ۱۲
دبستان پیام لک واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۳۶۵.۰۰ ۱۲
دبستان دانش ناصر آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۲۸۷۸.۰۰ ۱۲
دبستان سلمان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۳۸۶.۰۰ ۱۲
دبستان شاهد آروچان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۳۷۹.۰۰ ۱۲
دبستان شهید شمس اسماعیلی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۵۵۰.۰۰ ۱۲
دبستان شهید مطهری واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۴۰۲.۰۰ ۱۲
دبستان شهید مفتح الوند اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۱۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۶.۰۰ ۱.۵۰
دبستان مفتح واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۲۲۸.۰۰ ۱۲
دبستان وحدت واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۱۹۶.۰۰ ۱۲
دبیرستان قدیمی اسدآبادی اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۱۹۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۸.۰۰ ۱۶.۵۰
دبیرستان قدیمی اسدآبادی( علمی کاربردی کاسپین) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۲۱۶.۰۰ ۱۲
دبیرستان نجابت کوهین واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۱۷.۰۰ ۱۲
درمانگاه فرهنگیان اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۳۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۶۰.۰۰ ۲.۵۰
زنده یادسمیه کاکاوند مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۴۹۰۶.۰۰ ۰.۰۰
سالن بدتسازی شهید مطهری واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۱۱۲.۰۰ ۱۲
سپاس (۳) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۱۱.۰۰ ۰.۰۰
شهدای گمنام مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۶۶۳.۰۰ ۰.۰۰
شهید احمد کاظمی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۳۳.۰۰ ۰.۰۰
شهید زهرایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۹۶۳۵.۰۰ ۰.۰۰
شهید علی نژادچمن امیرآباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۷۸.۰۰ ۰.۰۰
شهید مرتضی مصلائی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۰۳۶۷.۰۰ ۰.۰۰
شهید نواب صفوی زوارک واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۲۱۲.۰۰ ۱۲
شهیدزارعی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۱۷۵.۰۰ ۰.۰۰
شهیدزنگنه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۸۹.۰۰ ۰.۰۰
غدیر مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۴۲۲.۰۰ ۰.۰۰
غیردولتی ابتدایی گل نرگس(مدرسه امیدهای انقلاب) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۳۳ قانون تنظیمم ۵۷۷.۰۰ ۱۲
کانون فرهنگی شهیدرجایی( سالن کشتی) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۳۶.۰۰ ۱۲
مجتمع سنبل اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ - ۱۲ ۷۵.۰۰ ۵۳.۰۰
مدرسه آیت اله کاشانی حصار واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۲۸۹.۰۰ ۱۲
مدرسه ابتدایی سمیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۴۹۶.۰۰ ۱۲
مدرسه امام خمینی(ره) اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۴.۰۰ ۰.۴۰
مدرسه امام رضا(ع) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۱۹۶۴.۰۰ ۱۲
مدرسه امام صادق(ع) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۳۱۳۷.۰۰ ۱۲
مدرسه امید انقلاب محمدیه اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۳۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۴۰.۰۰ ۲.۵۰
مدرسه امیرالمومنین(ع) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۵۹۹.۰۰ ۱۲
مدرسه امیرکبیر مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه باقر العلوم واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۳۳۰۸.۰۰ ۱۲
مدرسه بشارت واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۴۹۳.۰۰ ۱۲
مدرسه بلال واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۲۰۸.۰۰ ۱۲
مدرسه جنداله واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۲۴۴.۰۰ ۱۲
مدرسه حجاب واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۳۵۴۳.۰۰ ۱۲
مدرسه دانش واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۱۸۷۳.۰۰ ۱۲
مدرسه دانش( عصمت آباد) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۱۲
مدرسه دانش(عصمت آباد) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۷۷۴.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه دستمند اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۴۹۵.۰۰ ۱۲ ۱۱ ۲۲۰.۰۰ ۴۱.۲۵
مدرسه زنده یاد سمیه کاکاوند واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۲۹۷۲.۰۰ ۱۲
مدرسه سابق مهدیه مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه سپاس واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۱۲
مدرسه سمیه مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه شبانه روزی زوارک اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۳۵۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۰.۰۰ ۲۹.۵۰
مدرسه شهدای گمنام واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۱۹۳۰.۰۰ ۱۲
مدرسه شهید احمد کاظمی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۲۰۴.۰۰ ۱۲
مدرسه شهید زارعی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۱۶۴۹.۰۰ ۱۲
مدرسه شهید زنگه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۲۸۹.۰۰ ۱۲
مدرسه شهید زهرایی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۳۲۴۷.۰۰ ۱۲
مدرسه شهید علی نژاد چمن امیرآباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۲۱۱.۰۰ ۱۲
مدرسه شهید مرتضی مصلائی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۴۰۳۴.۰۰ ۱۲
مدرسه غدیر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۳۵۶.۰۰ ۱۲
مدرسه فروغ ناصرآباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۲۷۶.۰۰ ۱۲
مدرسه قدیمی نبی اکرم اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۱۸۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۸۰.۰۰ ۱۵.۰۰
مدرسه ناز نخ واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۴۰۵۹.۰۰ ۱۲
مدرسه نبی اکرم( موسسه آموزش عالی دارالفنون) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۳ قانون تنظیم ۱۱۵۸.۰۰ ۱۲
مدرسه هجرت واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۳۷۷.۰۰ ۱۲
مدرسه یا زهرا(س) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۵۳۳.۰۰ ۱۲
نازنخ مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۹۵۴۶.۰۰ ۰.۰۰
واحد مسکونی مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
هجرت مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۶۶.۰۰ ۰.۰۰
یازهرا(س) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۵۳۳.۰۰ ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل بهزیستی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
مجتمع بازيار اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۹۱.۰۰ ۴۰.۸۰
مجتمع معلم کلایه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۱۷۷.۰۰ ۷.۸۰
بویین زهرا خ معلم غربی اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۶۰.۰۰ ۴۲.۰۰
ساختمان پيشگيري سابق خ ۲۲ بهمن اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰
ساختمان خ نواب تاكستان اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۹.۰۰ ۶.۶۰
ساختمان خ نواب كوچه شهيد قاسمي (اوتیسم سابق) اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۵۳۸.۰۰ ۴۲.۰۰
ساختمان سابق بویین زهرا اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰۹.۰۰ ۹۶.۰۰
ساختمان سابق خوابگاه خيام اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۷۸۳.۰۰ ۹۰.۰۰
طبقه دوم ساختمان خ پاسداران بويين زهرا اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۵۶۵.۰۰ ۳۰.۰۰
قسمتي از مجتمع شهیدرجایی اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۴۹۷۵.۰۰ ۱۳۲.۰۰
مجتمع ۷۲ تن امین اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۲۰.۰۰ ۹۶.۰۰
مجتمع ۷۲ تن طلیعه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۰۰۷.۰۰ ۹۶.۰۰
مجتمع ۷۲ تن نانوایی اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۸۵.۰۰ ۴۲.۰۰
مجتمع اقباليه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰۲.۰۰ ۱۲.۰۰
مجتمع بهزیستی ۷دی اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۷۶.۰۰ ۲۹.۴۰
مجتمع چوبيندر اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۶.۰۰ ۶۰.۰۰
مجتمع حصارخروان اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰
مجتمع رازمیان اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۴۵.۰۰ ۶.۰۰
مجتمع ضياآباد اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۹۷۸.۰۰ ۲۴.۰۰
مجتمع کوهین اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۳۷۷.۰۰ ۷۸.۰۰
مجتمع(کریم اهل بیت ) اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۱۶۸.۰۰ ۸۴.۰۰
مرکز توانبخشی ابراهیم آباد خیرین ماده ۱۰ قانون الحاق (۲) ۳۰۰.۰۰
مرکزنگهداری کودکان بی سرپرست حليمه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۰۶۸.۰۰ ۱۵۶.۰۰
مرکزنگهداری کودکان بی سرپرست محمديه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۵۷.۰۰ ۷۲.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل تبلیغات اسلامی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
اتحادیه موسسات قرآن مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
بیمه دانا اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۸۴.۰۰
خبرگزاری مهر مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
خدمات پذیرائی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۰.۰۰ ۳۶۰.۰۰
سپهر برادران مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
سپهر خواهران مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
شورای هیاتهای مذهبی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
کانون مداحان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
کتاب شهر مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰.۰۰ ۰.۰۰
مجتمع کانون های فرهنگی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
مجموعه فرهنگی ،ورزشی کارگران نور قزوین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۲۴ ۰.۰۰ ۹۰۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل راه و شهرسازی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
استخر مهرگان فروش ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور ۲۸۰۰۰.۰۰
سالن ورزشی مهرگان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۲۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی مهرگان فروش ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور ۱۵۰۰۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
آب انبار آقا مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰
آب انبار حاج کاظم مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰
آب انبار حکیم اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۵۰
بازارها و کاروانسراهای تاریخی حاج موسی مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه تاریخی زعیم مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
کلیسای کانتور اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۳۰
آب انبار سردار مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۵۰.۰۰ ۰.۰۰
آب انبار مسجد جامع اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۳.۰۰
ترویج صنایع دستی انعقاد قرارداد ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۱۲۱۴.۰۰ ۱۲
ترویج میراث فرهنگی انعقاد قرارداد ماده ۴۱ قانون الحاق (۲) ۴۰۴۶.۰۰ ۱۲
چاپخانه تاریخی اتحاد مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۱۵۰.۰۰ ۳ ۱۲ ۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
حمام و خانه بهروزی مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۱۲۰۰۰.۰۰ ۶ ۲۴۰ ۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه تاریخی رئوفی اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۲.۰۰
خانه حاج محمود بهشتی مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۵۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه های تاریخی آرازی اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۰۰.۰۰ ۱.۴۰
خانه های تاریخی یزدی ها مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۵۰.۰۰ ۰.۰۰
کمپ گردشگری معلم کلایه فروش ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰.۰۰ ۸ ۱۰۰۰.۰۰
مجموعه تاریخی و فرهنگی سرای سعدالسلطنه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۰ قانون الحاق ۰.۰۰ ۲۴۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
واگذاری بنای تاریخی گراند هتل ROLT صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (ماده ۱۱۴ ق ب چهارم) ۹۰۰۰۰.۰۰ ۳۱ ۳۶۰ ۱۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۱۲۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل ورزش و جوانان
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
آژانس غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۰.۰۰ ۲.۲۰
آژانس غدیر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۰.۰۰ ۱۲
آکادمی فوتبال BOT ماده ۲۷ قانون الحاق برخی موادر به قانون تنظیم یخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) ۲۸۴۹۴.۰۰ ۵ ۳۵۵
استخر تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲۸.۹۰
استخر تاکستان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
استخر شال BOT ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ ۲۱۰۰۰.۰۰ ۲۴ ۲۱۶ ۲۳۲۴.۰۰
استخر شهدای غواص اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۶۰۰.۰۰ ۱۰.۳۰
استخر شهدای غواص واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
استخر شهیدرجایی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰۰.۰۰ ۶.۷۰
استخر غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۴۲۰۰.۰۰ ۱۶۶.۷۰
استخر گلستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۵۷.۵۰
باستانی شهید نظافتی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۱۰
باستانی شهید نظافتی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
تعمیر و بازسازی سالن امام علی R0T ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۱۱۳.۰۰ ۲ ۸۲ ۱۱۱۳.۰۰ ۰.۰۰
تعمیر و تجهیز سالن شهدای محمدیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۸۰۹.۰۰ ۷۵
چمن مصنوعی الوند اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۵.۰۰
چمن مصنوعی الوند واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۰.۰۰ ۱۲
چمن مصنوعی پیامبراعظم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۳.۵۰
چمن مصنوعی پیامبراعظم واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
چمن مصنوعی تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۰۰
چمن مصنوعی تاکستان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
چمن مصنوعی شریفیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۴.۲۰
چمن مصنوعی شریفیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
چمن مصنوعی محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۶.۳۰
چمن مصنوعی محمدیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۰.۰۰ ۱۲
چند منظوره ۲ قشلاق مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
چند منظوره۱ قشلاق مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه تیراندازی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۸.۳۰
زمین تنیس خاکی غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۰۰.۰۰ ۳.۲۰
زمین تنیس خاکی مینودر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۰۰.۰۰ ۸.۳۰
زمین تنیس خاکی مینودر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۰.۰۰ ۱۲
زمین چمن طبیعی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۶.۷۰
زمین چمن طبیعی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲.۰۰
زمین چمن طبیعی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
زمین چمن طبیعی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۰.۰۰ ۱۲
زمین چمن قشلاق مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
زمین چمن قشلاق واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
زمین هندبال ساحلی BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۲۸۸.۰۰ ۲.۵ ۷۹ ۱۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن الهیه مینودر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۰۰.۰۰ ۱۲
سالن امام خمینی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۵.۷۰
سالن امام خمینی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۰.۰۰ ۱۲
سالن امام علی بیدستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۷.۵۰
سالن باستانی شهدا اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۸۰
سالن باستانی شهدا واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن باستانی قمربنی هاشم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۰۰
سالن باستانی قمربنی هاشم واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن بانوان محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲۵.۸۰
سالن بعثت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲.۹۰
سالن بعثت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۶.۳۰
سالن بعثت ROLT ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ ۱۰۰۰.۰۰ ۲ ۷۰ ۴۲۲.۰۰ ۱۵.۰۰
سالن بعثت واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن بعثت الوند اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۸.۳۰
سالن بعثت الوند واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۰۰.۰۰ ۱۲
سالن بعثت دانسفهان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۸۰
سالن بعثت دانسفهان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۸.۰۰ ۱۲
سالن پارسه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۵۰.۰۰ ۲.۵۰
سالن پاسارگاد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۵۰.۰۰ ۲۹.۲۰
سالن تختی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۱.۳۰
سالن تکواندو غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۴.۲۰
سالن تکواندو غدیر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۵.۰۰ ۱۲
سالن تنیس روی میز غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۷.۰۰
سالن تیراندازی هدف اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱.۷۰
سالن تیراندازی هدف واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۲.۰۰ ۱۲
سالن جانبازان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۴۸۰.۰۰ ۱۲.۷۰
سالن جانبازان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۵۲.۰۰ ۱۲
سالن جدید نرجه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۰۰
سالن جدید نرجه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۶.۰۰ ۱۲
سالن جودو غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۴۰
سالن جودو غدیر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن چند منظوره بکندی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن چند منظوره بکندی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن چند منظوره حیدریه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن چند منظوره ضیا آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱.۴۰
سالن چند منظوره کلج مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن چند منظوره کلج واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن چند منظوره میلاد نرجه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن چند منظوره میلاد نرجه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن چند منظوره نیکویه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن چند منظوره نیکویه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن حجاب اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۴.۲۰
سالن حجاب واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷۵.۰۰ ۱۲
سالن حجاب R0T ماده ۲۷ قانون الحاق برخی موادر به قانون تنظیم یخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) ۲۹۴۰.۰۰ ۴ ۷۴
سالن حجاب اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۴۸۰.۰۰ ۱۳.۳۰
سالن حجاب اقبالیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۰.۰۰ ۱۲
سالن حجاب بانوان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۶.۲۵
سالن حجاب بانوان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۸.۰۰ ۱۲
سالن حجاب غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۴۵۰.۰۰ ۳۸.۴۰
سالن رزمی اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۶.۷۰
سالن رزمی اقبالیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۰.۰۰ ۸۰
سالن رزمی تختی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲.۳۰
سالن رزمی تختی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۳.۰۰ ۱۲
سالن رزمی شهید آوینی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۷۰
سالن رزمی شهید آوینی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۲.۰۰ ۱۲
سالن رزمی محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۴.۶۰
سالن رزمی محمدیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۰.۰۰ ۱۲
سالن ژیمناستیک اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۷۵
سالن ژیمناستیک واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ژیمناستیک غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۱۲.۵۰
سالن ژیمناستیک غدیر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۰.۰۰ ۱۲
سالن سگز آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۴۰
سالن سگز آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۱۰.۰۰ ۱۲
سالن شطرنج غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱.۰۰
سالن شهدا اسفرورین (جدید) اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۰۰
سالن شهدا اسفرورین (جدید) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۰.۰۰ ۱۲
سالن شهدا شال اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۸۰
سالن شهدا شال واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۰.۰۰ ۱۲
سالن شهدا محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲۳.۵۰
سالن شهدای زیاران مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن شهدای زیاران واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن شهرستانک مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن شهیدرجایی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۵۰.۰۰ ۳۷.۵۰
سالن شیداصفهان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن شیداصفهان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن عفاف غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۲۳.۳۰
سالن علی ابن ابی طالب اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲۴.۳۰
سالن فجر شریفیه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰۰.۰۰
سالن فجر شریفیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۰.۰۰ ۱۲
سالن کاراته غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۴.۲۰
سالن کاراته غدیر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۰.۰۰ ۱۲
سالن کشتی اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۰۰
سالن کشتی اقبالیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۰.۰۰ ۲۰
سالن کشتی تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۵۰
سالن کشتی محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۳۰
سالن کشتی محمدیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶.۰۰ ۱۲
سالن کشتی مینودر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۳.۸۰
سالن کوثر دانسفهان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱.۸۰
سالن کوثر دانسفهان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۰.۰۰ ۱۲
سالن کوچک ناصر آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن کوچک ناصر آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن کوهین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۵۰
سالن کوهین واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۵.۰۰ ۱۲
سالن محمود آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۷.۰۰
سالن محمود آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۵.۰۰ ۱۲
سالن محمودآباد BOT ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ ۲۰۰۰.۰۰ ۴ ۲۱۲ ۲۸۶.۰۰
سالن میلاد اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۱.۱۰
سالن میلاد اقبالیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۵.۰۰ ۱۲
سالن میلاد شهرک مدرس مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن میلاد شهرک مدرس واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن میهن بانوان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۰.۰۰
سالن میهن بانوان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۰.۰۰ ۱۲
سالن میهن(بانوان البرز) اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱۶.۷۰
سالن میهن(بانوان البرز) واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۴۰.۰۰ ۱۲
سالن ناشنوایان مینودر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۱۲.۵۰
سالن ناصرآباد میرپنجی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ناصرآباد میرپنجی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن والفجر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۷.۵۰
سالن والفجر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۵.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی آبگرم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲.۱۰
سالن ورزشی آبگرم واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۰.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی آقا بابا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی آقا بابا واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی آوج اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۷۰
سالن ورزشی آوج واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی ارتش آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی ارتش آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی ارداق واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی بعثت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۶.۷۰
سالن ورزشی بعثت واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی پارسه BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۱۰۰.۰۰ ۲.۵ ۷۹ ۱۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی پیامبر اعظم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱۱.۰۰
سالن ورزشی پیامبر اعظم واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۰.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی پیریوسفیان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی پیریوسفیان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی حصار خروان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی حصار خروان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی خاکعلی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۵۰
سالن ورزشی خاکعلی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۰.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی خرمدشت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۳۰
سالن ورزشی خرمدشت واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۰.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی خوزنین مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی ژیمناستیک اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۷.۵۰
سالن ورزشی ژیمناستیک واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۵.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی سیردان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی سیردان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی ضیاءآباد ساخت یا BOT ‎/ ROT(بازسازی، بهره برداری و انتقال) ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۶۰۰.۰۰ ۴ - ۱۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی عصمت آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۳۰
سالن ورزشی عصمت آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی فارسجین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی فارسجین واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی کمال آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی کمال آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی کوثر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱۱.۷۰
سالن ورزشی کوثر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷۰.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی لوشکان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی لوشکان واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی میثاق شریفیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۵.۰۰
سالن ورزشی میثاق شریفیه واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۰.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی میهن اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۰.۸۰
سالن ورزشی میهن واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۵.۰۰ ۱۲
سالن ورزشی نصرت آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی نصرت آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی نظام آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی نظام آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ورزشی یحیی آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی یحیی آباد واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن وزنه برداری اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۰۰
سالن وزنه برداری واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن وزنه برداری غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۱.۰۰
سالن وزنه برداری غدیر واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲
سالن ولایت اسفرورین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۷۵
سالن ولایت اسفرورین واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۰.۰۰ ۱۲
پروژه‌های واگذارشده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سیردان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نصرت آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۲۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۲۹.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارتش آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باورس خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قشلاق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶۱.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آراسنج خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۷.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین کش خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۵.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیریوسفیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۴۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۴۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ترازان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۳.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تلاتر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۷.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار خروان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۴.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصارولیعصر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۴.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زوارک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاران خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاکین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین تپه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۶۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شنستق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک مدرس خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۲۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۲۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهیدآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۴.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عصمت آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶۱.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فارسجین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلات خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۵.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلنجین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۵۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۹۴.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوندج خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لهارد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ماهین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۳.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصرآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظام آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۵۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیارک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۳.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یارود خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چوبیندر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۸۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۸۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اقبالیه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۳.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۷۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۷۵.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۰ خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۱ خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ناصرآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۸۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۸۴.۰۰ ۰.۰۰
احداث مرکز رادیوتراپی خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ - ۰.۰۰ ۰.۰۰
اکو مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۷.۰۰ ۰.۰۰
الکترومیوگرافی مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۳۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۳۶.۰۰ ۰.۰۰
ام.آر.آی بیمارستان شهیدرجایی سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۶ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
بینایی سنجی بیمارستان بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۲۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۲۵.۰۰ ۰.۰۰
خدمات بستری بیمارستان خیریه رحیمیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۵۱۳.۰۰ ۰.۰۰
خدمات بستری و دیالیز بیمارستان خصوصی ولیعصرآبیک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۷۱۱.۰۰ ۰.۰۰
خدمات بستری و دیالیز بیمارستان رحیمیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۱۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۱۴.۰۰ ۰.۰۰
خدمات بستری و دیالیز بیمارستان ولیعصرآبیک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۱۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۱۲.۰۰ ۰.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آراسنج اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۵۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۱۴.۰۰ ۵۴.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین کش اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۲۰.۰۰ ۱۶.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پناه آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۷۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۴۲.۰۰ ۵۶.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیر یوسفیان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۴۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۸۷.۰۰ ۷۰.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ترازان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۹۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۹۸.۰۰ ۲۴.۲۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تلاتر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰۳.۰۰ ۱۳.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۴.۰۰ ۹.۹۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاران اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۶۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۸۰.۰۰ ۴۶.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاکین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۴۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۸۰.۰۰ ۲۰.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شنستق اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۷۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۱.۰۰ ۲۲.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۰۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۶۵.۰۰ ۳۳.۴۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صادق آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۶۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۴۸.۰۰ ۳۸.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عصمت آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۱۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۱۰.۰۰ ۷۶.۲۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قشلاق اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۱۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۵۹.۰۰ ۷۶.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلات اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰۸.۰۰ ۱۶.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلنجین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۲۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۱۰.۰۰ ۴۳.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۷۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۴۴.۰۰ ۱۱۴.۹۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیکوئیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۱۷.۰۰ ۳۲.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی رازمیان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۰۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۲۳.۰۰ ۳۳.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کوهین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۳۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۰۴.۰۰ ۵۲.۷۰
داروخانه شهری (۲۵ مورد) خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۸۳۷۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۴۴۹.۰۰
داروخانه مراکز روستایی (۳۷ مورد) خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۰۹۸۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۳۶۰.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آقابابا اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۱۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۰۳.۰۰ ۹۳.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۲۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶۶.۰۰ ۱۹.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارتش آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۵.۰۰ ۱۳.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۷۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۲۲.۰۰ ۴۷.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اک اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۵۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۰۲.۰۰ ۷۹.۷۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار خروان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۰۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۴۶.۰۰ ۴۲.۲۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین تپه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۸۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۱۵.۰۰ ۱۰۶.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک مدرس اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۷۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۹۲.۰۰ ۶۴.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فارسجین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۷.۰۰ ۲۲.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوندج اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۶۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۱۰.۰۰ ۳۸.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصر آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۸۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۱۵.۰۰ ۴۸.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظام آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۳۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۵۹.۰۰ ۱۰۲.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یارود اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۸.۰۰ ۱۲.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یحیی آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۰۳۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۳۶.۰۰ ۸۶.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۴۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۹۱.۰۰ ۳۷.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باورس اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۸۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۰۱.۰۰ ۴۰.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار ولیعصر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۳۵.۰۰ ۳۲.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رجائی دشت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۹۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۴۳.۰۰ ۴۱.۴۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لهارد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۲۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۵۴.۰۰ ۵۱.۹۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۹۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۲۲.۰۰ ۴۰.۹۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آبگرم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۰۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۵۷.۰۰ ۱۰۰.۷۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آوج اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۱۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۲۹.۰۰ ۵۹.۷۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ارداق اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۴۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۴۷.۰۰ ۹۵.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسفرورین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۵۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۴۴۲.۰۰ ۱۵۴.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بوئین زهرا اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۳۷۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۹۱۹.۰۰ ۲۸۰.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چوبیندر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۰۱۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۴۹.۰۰ ۸۴.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خاکعلی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۷۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۳۸.۰۰ ۹۷.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خرمدشت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۰۸۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۸۳.۰۰ ۹۰.۴۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دانسفهان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۵۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۲۷.۰۰ ۱۲۱.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سگز آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۳۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۸۱.۰۰ ۹۴.۴۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سیردان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۷۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۵.۰۰ ۲۲.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شال اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۲۸۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۰۳۴.۰۰ ۱۹۰.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شریف آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۱۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵۹۶.۰۰ ۲۱۷.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۷۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۰۷.۰۰ ۴۷.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ قزوین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۱۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۰۳.۰۰ ۱۰۹.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۱ قزوین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۳۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۱۴.۰۰ ۲۸.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۲ تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۸۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۱۱.۰۰ ۵۷.۲۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ضیاء آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۹۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۰۶.۰۰ ۱۰۸.۲۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی معلم کلایه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۶۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۱۴.۰۰ ۳۰.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ناصر آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۴۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۳۰۱.۰۰ ۱۱۲.۲۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نرجه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۹۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۱۷.۰۰ ۹۹.۳۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قشلاق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آراسنج خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آقابابا خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۵۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین کش خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۸.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۲.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارتش آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باورس خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پناه آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیریوسفیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ترازان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تلاتر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار خروان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصارولیعصر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رجائی دشت خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زوارک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاران خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاکین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین تپه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شنستق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک مدرس خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهیدآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صادق آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عصمت آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فارسجین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلات خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلنجین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوندج خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لهارد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ماهین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصرآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظام آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیارک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیکوئیه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یارود خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یحیی آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۸.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آبگرم خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۲.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ارداق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۲.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسفرورین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶۴.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اقبالیه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بوئین زهرا خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۸۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۸۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چوبیندر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۴.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خاکعلی خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خرمدشت خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۵۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دانسفهان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۰۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی رازمیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۸.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سگزآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سیردان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شال خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۲۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۲۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شریف آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۷۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۷۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ راه آهن خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۰شهید بلدیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۱مینودر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۸.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ضیاء آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کوهین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ناصرآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۲.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نرجه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نصرت آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۱۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۴.۰۰ ۰.۰۰
سنگ شکن مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۵۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۵۶۶.۰۰ ۰.۰۰
سی تی اسکن بیمارستان شهیدرجایی سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۶ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
سی تی اسکن بیمارستان قدس سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۶ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
سی تی اسکن و سونوگرافی مرکز بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
شنوایی شناسی مرکز آموزشی و درمانی کوثر مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۴.۰۰ ۰.۰۰
شنوايي سنجي بیمارستان کوثر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - - ۱۳۴.۰۰ ۰.۰۰
فیزیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۳۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۳۶.۰۰ ۰.۰۰
فیزیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۴۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۴۰.۰۰ ۰.۰۰
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۰ قزوین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۲۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۶۱.۰۰ ۳۵.۷۰
واحد اسکرین مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۹.۰۰ ۰.۰۰
واحد اسکرین مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱.۸۹ ۰.۰۰
واحد دیالیز قزوین سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۸ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
واحد دیالیزتاکستان سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۶ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
واحد روانشناسی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۵۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵۸.۰۰ ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده شرکت آب منطقه ای
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
آبرسانی به استان قزوین از سد طالقان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۶۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۳۶ ۳۰۰ ۲۵۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
احداث تصفیه خانه آبرسانی از سد طالقان به ۱۴ شهر شمالی استان قزوین و روستاهای مسیر ساخت یا BOT ‎/ ROT(بازسازی، بهره برداری و انتقال) ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۱۵۰۰۰۰.۰۰ ۳۶ ۳۰۰ ۱۵۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
خانه تئاتر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۱۸.۰۰ ۴.۰۶
خانه رباتیک اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۱۵.۰۰ ۴.۹۰