سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

رونق تولید وخروج بنگاه ها از رکود


گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۵/۱۲/۲۷
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم نامه معاون اول طرح های نیمه تمام و راکد جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۳ ۵۳.۰۰ ۴۱۱۴۵۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵۵۷۸۵.۰۰ ۱.۰۰ ۳۵۰۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲۰۰۰.۰۰ ۶۴ ۵۰۲۲۴۳
تجارت ۶ ۷۳.۰۰ ۷۵۸۴۵۷.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۳۶۸۵۳.۰۰ ۹.۰۰ ۴۳۴۴۹۹.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۱۴۳ ۱۸۲۹۸۰۹
صادرات ۹ ۴۸.۰۰ ۲۶۹۳۰۵.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۵۲۴۹۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۷۶۸۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۵۵۸۰.۰۰ ۱۰۲ ۱۲۸۹۹۰۰
ملت ۷ ۷۲.۰۰ ۷۳۸۶۷۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۱۲۶۶۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۹۸۳۳۰۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲۳ ۱۹۳۴۶۳۹
سپه ۲ ۸۳.۰۰ ۷۳۳۰۵۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲۶۰۰۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۲۳۶۰۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۱۱۶ ۲۰۹۵۰۵۰
کشاورزی ۴ ۲۵۰.۰۰ ۸۶۱۸۰۴.۰۰ ۸۸.۰۰ ۳۹۵۰۹۷.۰۰ ۴.۰۰ ۱۲۷۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲۸۳۶۸۰.۰۰ ۳۴۲ ۱۳۸۳۹۰۱
رفاه ۱۶ ۲۳.۰۰ ۱۰۷۹۹۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳۳۴۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۳ ۵۹۱۳۳۰
صنعت و معدن ۱۵ ۳۵.۰۰ ۴۲۰۸۰۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹۰۸۲۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۳۴۹۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۸۲۲۱۳.۰۰ ۶۱ ۸۶۰۷۲۳
توسعه صادرات ۱ ۶.۰۰ ۱۵۲۵۰۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴۷۶۵۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۸۱۵۰
توسعه تعاون ۱۳ ۱۹.۰۰ ۵۱۹۰۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۶۴۶۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸۴ ۱۰۸۳۶۰
انصار ۳.۰۰ ۱۰۴۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳ ۱۰۴۰۰
شهر ۸ ۳.۰۰ ۴۱۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳ ۴۱۵۰۰
آینده ۱۰ ۲.۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳۹۹۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴ ۱۳۹۹۰
سامان ۱.۰۰ ۹۸۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱ ۹۸۰۰
کارآفرین ۲.۰۰ ۳۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲ ۳۰۰۰۰
اقتصاد نوین ۱.۰۰ ۲۲۴۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱ ۲۲۴۰
جمع کل: ۶۷۴۴۶۰۹۸۷۶۳۲۴۱۸۹۱۱۵۶۹۶۴۵۱۱۰۰۳۱۳۳۹۴۴۷۳۱۰۹۴۱۱۰۱۲۰۳۵

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم نامه معاون اول طرح های نیمه تمام و راکد جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱۰۴.۰۰ ۴۴۳۰۰۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵۵۸۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳۵۰۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲۰۰۰.۰۰ ۱۱۵ ۵۳۳۸۰۰
تجارت ۷۳.۰۰ ۸۵۰۰۰۰.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۳۶۹۰۰.۰۰ ۹.۰۰ ۴۳۴۵۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۱۴۳ ۱۹۲۱۴۰۰
صادرات ۵۳.۰۰ ۳۱۷۰۰۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۵۲۵۰۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۷۶۸۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۵۵۸۰.۰۰ ۱۰۷ ۱۳۳۷۶۰۰
ملت ۶۸.۰۰ ۷۰۹۰۰۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۱۲۷۰۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۹۸۳۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱۹ ۱۹۰۵۰۰۰
مسکن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
سپه ۸۸.۰۰ ۷۳۸۰۰۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲۶۰۰۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۲۳۶۰۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۱۲۱ ۲۱۰۰۰۰۰
کشاورزی ۱۹۹.۰۰ ۸۰۳۰۰۰.۰۰ ۸۸.۰۰ ۳۹۵۱۰۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱۲۷۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲۸۳۰۰۰.۰۰ ۲۹۱ ۱۳۲۵۱۰۰
رفاه ۲۳.۰۰ ۱۰۱۰۰۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳۳۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۳ ۵۸۴۳۰۰
صنعت و معدن ۳۴.۰۰ ۴۰۱۰۰۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹۰۸۰۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۳۴۹۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۸۲۰۰۰.۰۰ ۶۰ ۸۴۰۹۰۰
توسعه صادرات ۶.۰۰ ۱۳۱۰۰۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴۷۷۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲ ۲۸۶۷۰۰
توسعه تعاون ۱۹.۰۰ ۴۲۰۰۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۶۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸۴ ۹۸۵۰۰
انصار ۳.۰۰ ۱۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳ ۱۱۰۰۰
دی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
شهر ۲.۰۰ ۴۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲ ۴۰۰۰۰
آینده ۳.۰۰ ۱۱۰۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵ ۱۵۰۰۰
سامان ۱.۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱ ۱۰۰۰۰
کارآفرین ۱.۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱ ۱۰۰۰۰
اقتصاد نوین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
پارسیان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
پاسارگاد ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
سینا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
جمع کل: ۶۷۷۴۶۱۷۰۰۰۳۲۴۱۸۹۱۳۰۰۹۶۴۵۱۱۰۰۰۱۳۳۹۳۵۸۰۱۰۹۷۱۱۰۱۹۳۰۰

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۶۷.۰۰ ۳۱۷۳۴۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۸۵ ۳۷۴۲۵۳
تجارت ۴ ۶۶.۰۰ ۸۸۲۰۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۳ ۱۶۷۸۹۸۸
صادرات ۳ ۴۵.۰۰ ۵۸۵۱۸۷.۰۰ ۹۰.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۳۵ ۲۰۲۱۴۸۰
ملت ۲ ۳۸.۰۰ ۴۷۸۱۴۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۹۳ ۱۳۳۹۹۳۶
سپه ۸ ۵۵.۰۰ ۵۲۰۶۴۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۳۷۸۲۱.۰۰ ۱۴۲ ۱۳۵۸۴۶۱
کشاورزی ۶ ۱۵۴.۰۰ ۴۴۲۳۷۹.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۱۹۲ ۴۹۰۷۴۴
رفاه ۱۲ ۱۸.۰۰ ۷۸۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۲ ۹۶۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۵.۰۰ ۳۲۹۹۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۷۶۸۸۱.۰۰ ۴۳ ۷۰۶۷۸۱
پست بانک ۲۵۵ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۴ ۲۴.۰۰ ۶۳۰۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۳۷ ۷۰۷۴۰
انصار ۱۵ ۱.۰۰ ۲۵۰۰.۰۰ ۱ ۲۵۰۰
آینده ۱۱ ۳.۰۰ ۲۶۰۰۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶۲۷۰۰.۰۰ ۱۵ ۸۸۷۰۰
پاسارگاد ۲۲ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۵۰۳۳۸۳۳۴۴۱۴۳۲۴۵۹۵۱۹۲۹۳۵۸۴۲۸۶۳۳

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۹۸.۰۰ ۴۲۰۱۴۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱۱۶ ۴۷۷۰۵۹
تجارت ۷ ۶۹.۰۰ ۹۷۲۰۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۶ ۱۷۶۸۹۸۸
صادرات ۳ ۵۱.۰۰ ۶۴۸۸۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۴۰ ۲۰۸۵۱۸۰
ملت ۲ ۴۱.۰۰ ۵۶۱۱۴۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۹۶ ۱۴۲۲۹۳۶
سپه ۸ ۶۰.۰۰ ۵۳۹۵۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۴۲ ۱۴۷۴۷۷۷
کشاورزی ۵ ۱۸۴.۰۰ ۵۵۱۱۳۹.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۲۲۲ ۵۹۹۵۰۴
رفاه ۱۲ ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۴ ۱۳۳۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۸.۰۰ ۳۷۶۷۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۴۶ ۷۶۹۴۸۱
پست بانک ۲۴ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۵ ۲۹.۰۰ ۷۳۸۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۴۲ ۸۱۵۴۰
انصار ۱۴ ۱.۰۰ ۲۵۰۰.۰۰ ۱ ۲۵۰۰
آینده ۱۱ ۴.۰۰ ۲۷۰۰۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۲۰ ۹۶۴۰۰
پاسارگاد ۲۱ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۵۹۲۴۳۹۶۲۲۷۴۳۰۴۷۱۵۱۸۸۱۰۲۲۹۱۱۱۴۱۵

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۱۰۳.۰۰ ۴۴۵۶۴۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱۲۱ ۵۰۲۵۵۹
تجارت ۷ ۷۰.۰۰ ۹۸۹۰۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۷ ۱۷۸۵۹۸۸
صادرات ۳ ۵۱.۰۰ ۶۴۸۸۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۴۰ ۲۰۸۵۱۸۰
ملت ۵۲ ۱۹۳.۰۰ ۵۷۶۳۳۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۲۴۸ ۱۴۳۸۱۳۵
سپه ۸ ۶۰.۰۰ ۵۳۹۵۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۴۲ ۱۴۷۴۷۷۷
کشاورزی ۲۵ ۴۱.۰۰ ۵۶۱۱۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۷۹ ۶۰۹۵۰۵
رفاه ۱۲ ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۴ ۱۳۳۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۸.۰۰ ۳۸۲۷۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۴۶ ۷۷۵۴۸۱
پست بانک ۲۴ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۵ ۲۹.۰۰ ۷۳۸۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۴۲ ۸۱۵۴۰
انصار ۱۴ ۱.۰۰ ۲۵۰۰.۰۰ ۱ ۲۵۰۰
آینده ۱۱ ۴.۰۰ ۲۷۰۰۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۲۰ ۹۶۴۰۰
پاسارگاد ۲۱ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۶۰۷۴۴۶۹۹۲۷۴۳۰۴۷۱۵۱۸۸۱۰۳۷۹۱۸۵۱۱۵

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۱۰۸.۰۰ ۴۵۳۳۲۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱۲۶ ۵۱۰۲۳۹
تجارت ۶ ۷۲.۰۰ ۱۰۲۴۴۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۹ ۱۸۲۱۳۸۸
صادرات ۲ ۵۱.۰۰ ۶۴۸۸۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۴۰ ۲۰۸۵۱۸۰
ملت ۳ ۴۲.۰۰ ۵۶۹۱۴۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۹۷ ۱۴۳۰۹۳۶
سپه ۵ ۶۲.۰۰ ۵۶۲۰۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۴۴ ۱۴۹۷۲۷۷
کشاورزی ۸ ۲۱۰.۰۰ ۶۱۶۰۶۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۲۴۸ ۶۶۴۴۳۰
رفاه ۱۲ ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۴ ۱۳۳۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۸.۰۰ ۳۸۲۷۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۴۶ ۷۷۵۴۸۱
پست بانک ۲۴ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۵ ۳۱.۰۰ ۷۷۳۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۴۴ ۸۵۰۴۰
انصار ۱۴ ۱.۰۰ ۲۵۰۰.۰۰ ۱ ۲۵۰۰
آینده ۱۱ ۴.۰۰ ۲۷۰۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۱۹ ۹۶۴۰۰
سامان ۲۷ ۱.۰۰ ۲۸۳۰۰.۰۰ ۱ ۲۸۳۰۰
پاسارگاد ۲۲ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۶۳۷۴۶۱۵۰۳۳۴۲۹۴۷۱۵۱۸۸۱۰۶۶۹۳۳۰۲۲۱

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۱۱۰.۰۰ ۴۵۵۳۲۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱۲۸ ۵۱۲۲۳۹
تجارت ۷۶ ۷۲.۰۰ ۱۰۲۴۴۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۹ ۱۸۲۱۳۸۸
صادرات ۲ ۵۱.۰۰ ۶۵۷۸۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۴۰ ۲۰۹۴۱۸۰
ملت ۳ ۴۲.۰۰ ۵۶۹۱۴۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۹۷ ۱۴۳۰۹۳۶
سپه ۵ ۶۳.۰۰ ۵۸۲۰۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۴۵ ۱۵۱۷۲۷۷
کشاورزی ۶۸ ۲۱۶.۰۰ ۶۳۳۲۹۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۲۵۴ ۶۸۱۶۶۰
رفاه ۱۲ ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۴ ۱۳۳۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۸.۰۰ ۴۰۹۹۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۴۶ ۸۰۲۶۸۱
پست بانک ۲۴ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۵ ۳۲.۰۰ ۷۷۸۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۴۵ ۸۵۵۴۰
انصار ۱۳ ۲.۰۰ ۵۰۰۰.۰۰ ۲ ۵۰۰۰
آینده ۹۱۱ ۵.۰۰ ۱۲۷۰۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۲۰ ۱۹۶۴۰۰
سامان ۲۷ ۱.۰۰ ۲۸۳۰۰.۰۰ ۱ ۲۸۳۰۰
پاسارگاد ۲۲ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۶۴۹۴۷۹۳۴۶۳۴۲۹۴۷۱۵۱۸۸۱۰۷۸۹۵۰۸۶۵۱

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۱۱۲.۰۰ ۴۵۸۶۲۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱۳۰ ۵۱۵۵۳۹
تجارت ۷۶ ۷۲.۰۰ ۱۰۲۴۴۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۹ ۱۸۲۱۳۸۸
صادرات ۲ ۵۱.۰۰ ۶۵۷۸۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۴۰ ۲۰۹۴۱۸۰
ملت ۳ ۴۲.۰۰ ۵۶۹۱۴۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۹۷ ۱۴۳۰۹۳۶
سپه ۵ ۶۳.۰۰ ۵۸۲۰۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۴۵ ۱۵۱۷۲۷۷
کشاورزی ۶۸ ۲۲۰.۰۰ ۶۴۲۶۹۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۲۵۸ ۶۹۱۰۶۰
رفاه ۱۲ ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۴ ۱۳۳۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۸.۰۰ ۴۰۹۹۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۴۶ ۸۰۲۶۸۱
پست بانک ۲۴ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۵ ۳۲.۰۰ ۷۷۸۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۴۵ ۸۵۵۴۰
انصار ۱۳ ۲.۰۰ ۵۰۰۰.۰۰ ۲ ۵۰۰۰
آینده ۹۱۱ ۵.۰۰ ۱۲۷۰۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۲۰ ۱۹۶۴۰۰
سامان ۲۷ ۱.۰۰ ۲۸۳۰۰.۰۰ ۱ ۲۸۳۰۰
پاسارگاد ۲۲ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۶۵۵۴۸۰۶۱۶۳۴۲۹۴۷۱۵۱۸۸۱۰۸۴۹۵۲۱۳۵۱

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
نام بانک رتبه منابع بهین یاب جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۱۰.۰۰ ۱۰۰۳۱۶.۰۰ ۱۰ ۱۰۰۳۱۶
تجارت ۷ ۸.۰۰ ۱۸۹۵۰۰.۰۰ ۸ ۱۸۹۵۰۰
صادرات ۲ ۵.۰۰ ۱۲۳۰۰۰.۰۰ ۵ ۱۲۳۰۰۰
ملت ۳ ۸.۰۰ ۱۴۰۲۴۰.۰۰ ۸ ۱۴۰۲۴۰
سپه ۵ ۸.۰۰ ۸۶۳۰۰.۰۰ ۸ ۸۶۳۰۰
کشاورزی ۶ ۱۳.۰۰ ۴۲۶۰۰.۰۰ ۱۳ ۴۲۶۰۰
صنعت و معدن ۲.۰۰ ۳۰۰۰۰.۰۰ ۲ ۳۰۰۰۰
توسعه تعاون ۱.۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۱ ۱۰۰۰
آینده ۹ ۳.۰۰ ۱۲۰۰۰۰.۰۰ ۳ ۱۲۰۰۰۰
جمع کل: ۵۸۸۳۲۹۵۶۵۸۸۳۲۹۵۶

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۲ ۲۷.۰۰ ۱۳۹۱۴۰.۰۰ ۲۷ ۱۳۹۱۴۰
تجارت ۶ ۱۷.۰۰ ۳۵۶۸۰۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۷۷۰۹۳.۰۰ ۳۴ ۶۳۳۸۹۳
صادرات ۱ ۱۷.۰۰ ۱۵۱۵۶۰.۰۰ ۱۷ ۱۵۱۵۶۰
ملت ۳ ۲۲.۰۰ ۳۳۳۵۳۹.۰۰ ۲۲ ۳۳۳۵۳۹
سپه ۴ ۲۱.۰۰ ۳۳۵۹۰۰.۰۰ ۲۱ ۳۳۵۹۰۰
کشاورزی ۵ ۲۶.۰۰ ۵۹۸۷۰.۰۰ ۲۶ ۵۹۸۷۰
صنعت و معدن ۲۸ ۱۰.۰۰ ۳۰۶۰۰۰.۰۰ ۱۰ ۳۰۶۰۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۲.۰۰ ۱۲۱۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲۷۱۰۰.۰۰ ۵ ۱۴۸۱۰۰
توسعه تعاون ۲۴ ۷.۰۰ ۱۵۰۵۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱۸۱۵۰.۰۰ ۲۲ ۱۳۳۲۰۰
آینده ۹ ۵.۰۰ ۱۳۰۹۰۰.۰۰ ۵.۰۰ ۱۷۳۰۶۰.۰۰ ۱۰ ۳۰۳۹۶۰
سینا ۱۱.۰۰ ۱۲۵۰۰۰.۰۰ ۱۱ ۱۲۵۰۰۰
جمع کل: ۱۵۴۱۹۴۹۷۵۹۵۱۷۲۰۴۰۳۲۰۵۲۶۷۰۱۶۲

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۲ ۵۲.۰۰ ۳۱۳۶۸۰.۰۰ ۵۲ ۳۱۳۶۸۰
تجارت ۶ ۲۰.۰۰ ۵۲۶۸۰۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۷۳۷۷۲۷.۰۰ ۸۴ ۱۲۶۴۵۲۷
صادرات ۱۲ ۲۲.۰۰ ۲۸۲۵۶۰.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۲۶۳۰۳۰۶.۰۰ ۱۷۴ ۲۹۱۲۸۶۶
ملت ۳ ۲۹.۰۰ ۴۲۰۸۲۵.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۲۴۲۹۰۴۶.۰۰ ۱۵۸ ۲۸۴۹۸۷۱
سپه ۴ ۲۶.۰۰ ۵۴۱۹۰۰.۰۰ ۷۳.۰۰ ۵۳۸۰۴۱.۰۰ ۹۹ ۱۰۷۹۹۴۱
کشاورزی ۵ ۳۱.۰۰ ۷۶۸۱۰.۰۰ ۳۱ ۷۶۸۱۰
رفاه ۱۲ ۱۹.۰۰ ۴۸۷۵۴۴.۰۰ ۱۹ ۴۸۷۵۴۴
صنعت و معدن ۲۸ ۱۵.۰۰ ۴۴۹۱۳۴.۰۰ ۱۵ ۴۴۹۱۳۴
توسعه صادرات ۳۰ ۲.۰۰ ۱۲۳۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲۷۱۰۰.۰۰ ۵ ۱۵۰۱۰۰
توسعه تعاون ۲۴ ۱۴.۰۰ ۲۵۵۵۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱۸۱۵۰.۰۰ ۲۹ ۱۴۳۷۰۰
آینده ۹ ۸.۰۰ ۲۲۹۹۰۰.۰۰ ۸.۰۰ ۲۱۳۹۰۰.۰۰ ۱۶ ۴۴۳۸۰۰
سامان ۲۷ ۳.۰۰ ۲۷۰۰.۰۰ ۳ ۲۷۰۰
سینا ۲۵ ۱۱.۰۰ ۱۲۵۰۰۰.۰۰ ۱۱ ۱۲۵۰۰۰
جمع کل: ۲۱۹۲۹۹۰۱۵۹۴۷۷۷۳۰۹۵۱۴۶۹۶۱۰۲۹۹۶۷۳

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۲ ۷۴.۰۰ ۳۷۳۷۵۶.۰۰ ۷۴ ۳۷۳۷۵۶
تجارت ۵ ۲۵.۰۰ ۸۷۶۸۰۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۷۳۷۷۲۷.۰۰ ۸۹ ۱۶۱۴۵۲۷
صادرات ۱ ۳۱.۰۰ ۳۳۵۱۶۳.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۲۶۳۰۳۰۶.۰۰ ۱۸۳ ۲۹۶۵۴۶۹
ملت ۳ ۳۳.۰۰ ۴۷۱۳۲۵.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۲۴۲۹۰۴۶.۰۰ ۱۶۲ ۲۹۰۰۳۷۱
سپه ۴ ۳۲.۰۰ ۵۹۱۶۰۰.۰۰ ۲۶۲.۰۰ ۹۰۱۲۹۴.۰۰ ۲۹۴ ۱۴۹۲۸۹۴
کشاورزی ۷ ۳۹.۰۰ ۱۱۳۴۳۵.۰۰ ۳۹ ۱۱۳۴۳۵
رفاه ۹ ۱۹.۰۰ ۴۸۷۵۴۴.۰۰ ۱۹ ۴۸۷۵۴۴
صنعت و معدن ۲۵ ۱۷.۰۰ ۴۸۴۱۳۴.۰۰ ۱۷ ۴۸۴۱۳۴
توسعه صادرات ۲۹ ۲.۰۰ ۱۲۱۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲۷۱۰۰.۰۰ ۵ ۱۴۸۱۰۰
توسعه تعاون ۲۳ ۱۹.۰۰ ۳۴۵۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱۸۱۵۰.۰۰ ۳۴ ۱۵۲۶۵۰
انصار ۱۲ ۴.۰۰ ۶۲۰۰۰.۰۰ ۴ ۶۲۰۰۰
آینده ۱۰ ۱۰.۰۰ ۲۳۶۰۳۵.۰۰ ۸.۰۰ ۲۱۳۹۰۰.۰۰ ۱۸ ۴۴۹۹۳۵
سامان ۲۶ ۳.۰۰ ۲۷۰۰.۰۰ ۳ ۲۷۰۰
سینا ۲۴ ۱۱.۰۰ ۱۲۵۰۰۰.۰۰ ۱۱ ۱۲۵۰۰۰
جمع کل: ۲۸۶۳۶۹۹۷۴۸۶۶۶۷۶۷۲۷۶۷۹۵۲۱۱۳۷۲۵۱۵

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۲ ۸۲.۰۰ ۳۹۴۷۵۶.۰۰ ۸۲ ۳۹۴۷۵۶
تجارت ۵ ۲۶.۰۰ ۹۰۶۸۰۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۷۳۷۷۲۷.۰۰ ۹۰ ۱۶۴۴۵۲۷
صادرات ۱ ۳۸.۰۰ ۳۹۳۰۹۰.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۲۶۳۰۳۰۶.۰۰ ۱۹۰ ۳۰۲۳۳۹۶
ملت ۳ ۳۵.۰۰ ۴۸۱۸۲۵.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۲۴۲۹۰۴۶.۰۰ ۱۶۴ ۲۹۱۰۸۷۱
سپه ۴ ۳۳.۰۰ ۶۳۶۶۰۰.۰۰ ۲۶۲.۰۰ ۹۰۱۲۹۴.۰۰ ۲۹۵ ۱۵۳۷۸۹۴
کشاورزی ۷ ۴۰.۰۰ ۱۱۴۴۳۵.۰۰ ۴۰ ۱۱۴۴۳۵
رفاه ۱۹.۰۰ ۴۸۷۵۴۴.۰۰ ۱۹ ۴۸۷۵۴۴
صنعت و معدن ۲۵ ۱۸.۰۰ ۴۸۹۱۳۴.۰۰ ۱۸ ۴۸۹۱۳۴
توسعه صادرات ۲۹ ۲.۰۰ ۱۲۳۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲۷۱۰۰.۰۰ ۵ ۱۵۰۱۰۰
توسعه تعاون ۲۳ ۲۳.۰۰ ۵۶۸۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱۸۱۵۰.۰۰ ۳۸ ۱۷۴۹۵۰
انصار ۱۲ ۴.۰۰ ۶۲۰۰۰.۰۰ ۴ ۶۲۰۰۰
آینده ۱۰ ۱۰.۰۰ ۲۳۶۰۳۵.۰۰ ۸.۰۰ ۲۱۳۹۰۰.۰۰ ۱۸ ۴۴۹۹۳۵
سامان ۳.۰۰ ۲۷۰۰.۰۰ ۳ ۲۷۰۰
سینا ۱۱.۰۰ ۱۲۵۰۰۰.۰۰ ۱۱ ۱۲۵۰۰۰
جمع کل: ۳۱۱۳۸۹۴۴۷۵۶۶۶۷۶۷۲۷۶۷۹۷۷۱۱۵۶۷۲۴۲

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۲ ۸۲.۰۰ ۳۹۴۷۵۶.۰۰ ۸۲ ۳۹۴۷۵۶
تجارت ۵ ۲۶.۰۰ ۹۰۶۸۰۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۷۳۷۷۲۷.۰۰ ۹۰ ۱۶۴۴۵۲۷
صادرات ۱ ۳۸.۰۰ ۳۹۳۰۹۰.۰۰ ۱۵۲.۰۰ ۲۶۳۰۳۰۶.۰۰ ۱۹۰ ۳۰۲۳۳۹۶
ملت ۳ ۳۵.۰۰ ۴۸۱۸۲۵.۰۰ ۱۲۹.۰۰ ۲۴۲۹۰۴۶.۰۰ ۱۶۴ ۲۹۱۰۸۷۱
سپه ۴ ۳۳.۰۰ ۶۳۶۶۰۰.۰۰ ۲۶۲.۰۰ ۹۰۱۲۹۴.۰۰ ۲۹۵ ۱۵۳۷۸۹۴
کشاورزی ۶ ۴۰.۰۰ ۱۱۴۴۳۵.۰۰ ۴۰ ۱۱۴۴۳۵
رفاه ۱۰ ۱۹.۰۰ ۴۸۷۵۴۴.۰۰ ۱۹ ۴۸۷۵۴۴
صنعت و معدن ۲۶ ۱۹.۰۰ ۴۹۴۱۳۴.۰۰ ۱۹ ۴۹۴۱۳۴
توسعه صادرات ۲۸ ۲.۰۰ ۱۲۳۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲۷۱۰۰.۰۰ ۵ ۱۵۰۱۰۰
توسعه تعاون ۳۲ ۲۴.۰۰ ۷۰۸۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱۸۱۵۰.۰۰ ۳۹ ۱۸۸۹۵۰
انصار ۱۲ ۴.۰۰ ۶۲۰۰۰.۰۰ ۴ ۶۲۰۰۰
آینده ۷ ۱۰.۰۰ ۲۳۶۰۳۵.۰۰ ۸.۰۰ ۲۱۳۹۰۰.۰۰ ۱۸ ۴۴۹۹۳۵
سامان ۲۵ ۳.۰۰ ۲۷۰۰.۰۰ ۳ ۲۷۰۰
سینا ۲۳ ۱۱.۰۰ ۱۲۵۰۰۰.۰۰ ۱۱ ۱۲۵۰۰۰
جمع کل: ۳۱۳۳۹۱۳۴۷۵۶۶۶۷۶۷۲۷۶۷۹۷۹۱۱۵۸۶۲۴۲

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۲ ۳۶.۰۰ ۸۳۲۷۸۰.۰۰ ۳۶ ۸۳۲۷۸۰
تجارت ۵ ۱۲.۰۰ ۳۰۳۰۰۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۳۰۰۰
صادرات ۱ ۳۴.۰۰ ۱۱۴۳۴۰۴.۰۰ ۳۴ ۱۱۴۳۴۰۴
ملت ۳ ۲۶.۰۰ ۸۹۴۱۰۰.۰۰ ۲۶ ۸۹۴۱۰۰
سپه ۴ ۲۴.۰۰ ۴۷۵۴۰۰.۰۰ ۲۴ ۴۷۵۴۰۰
کشاورزی ۶ ۶.۰۰ ۳۷۰۰۰.۰۰ ۶ ۳۷۰۰۰
رفاه ۱۰ ۶.۰۰ ۷۱۵۰۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱۰۱۸۰.۰۰ ۱۰ ۸۱۶۸۰
صنعت و معدن ۲۶ ۵.۰۰ ۲۸۵۰۰۰.۰۰ ۷.۰۰ ۱۳۶۲۰۰.۰۰ ۱۲ ۴۲۱۲۰۰
توسعه تعاون ۲۲ ۹.۰۰ ۷۱۳۵۰۰.۰۰ ۹ ۷۱۳۵۰۰
آینده ۸ ۸.۰۰ ۵۶۹۶۰۰.۰۰ ۸ ۵۶۹۶۰۰
پاسارگاد ۱۰ ۱.۰۰ ۷۲۰.۰۰ ۱ ۷۲۰
سینا ۲۴ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱ ۱۵۰۰
جمع کل: ۱۶۷۵۳۲۶۷۸۴۱۲۱۴۷۱۰۰۱۷۹۵۴۷۳۸۸۴

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۳ ۱۰۷.۰۰ ۱۱۹۲۴۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۲۳۴۹۷۵.۰۰ ۱۲۵ ۸۴۲۷۳۷۵
تجارت ۵ ۳۴.۰۰ ۲۶۶۴۷۰۰.۰۰ ۶۷.۰۰ ۹۷۱۴۲۷.۰۰ ۱۰۱ ۳۶۳۶۱۲۷
صادرات ۲ ۷۱.۰۰ ۵۹۰۲۳۹۵.۰۰ ۷۱ ۵۹۰۲۳۹۵
ملت ۴ ۵۹.۰۰ ۴۶۲۲۴۴۰.۰۰ ۲۴۷.۰۰ ۴۸۷۱۸۱۴.۰۰ ۳۰۶ ۹۴۹۴۲۵۴
سپه ۱ ۶۱.۰۰ ۱۶۷۸۶۹۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۷۱۹۷۷۸.۰۰ ۹۴ ۲۳۹۸۴۶۸
کشاورزی ۷ ۱۳.۰۰ ۷۳۶۳۰.۰۰ ۸.۰۰ ۳۸۵۰۰.۰۰ ۲۱ ۱۱۲۱۳۰
رفاه ۶ ۱۳.۰۰ ۳۲۷۵۰۰.۰۰ ۴۶.۰۰ ۷۵۶۰۸۱.۰۰ ۵۹ ۱۰۸۳۵۸۱
صنعت و معدن ۲۵ ۱۳.۰۰ ۶۵۰۰۰۰.۰۰ ۸.۰۰ ۱۴۲۷۰۰.۰۰ ۲۱ ۷۹۲۷۰۰
پست بانک ۱۴ ۳.۰۰ ۴۰۰۰۰.۰۰ ۳ ۴۰۰۰۰
توسعه صادرات ۱.۰۰ ۲۷۰۰۰.۰۰ ۱ ۲۷۰۰۰
توسعه تعاون ۱۳ ۲۰.۰۰ ۱۴۶۵۵۰۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۹۷۳۰۰.۰۰ ۴۶ ۱۵۶۲۸۰۰
انصار ۱ ۳.۰۰ ۵۶۰۰۰.۰۰ ۳ ۵۶۰۰۰
آینده ۱۰ ۸.۰۰ ۵۶۹۶۰۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱۶۲۷۶۵.۰۰ ۱۲ ۷۳۲۳۶۵
پارسیان ۵.۰۰ ۱۷۷۴۶۵.۰۰ ۵ ۱۷۷۴۶۵
پاسارگاد ۱.۰۰ ۷۲۰.۰۰ ۱ ۷۲۰
سینا ۲۳ ۲.۰۰ ۸۵۰۰.۰۰ ۲ ۸۵۰۰
جمع کل: ۴۰۷۱۹۲۵۱۳۵۵۴۶۴۱۵۲۰۰۵۲۵۸۷۱۳۴۴۵۱۸۸۰

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱۲۵.۰۰ ۱۶۹۲۶۰۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۷۶۲۷۹۷۵.۰۰ ۱۴۵ ۹۳۲۰۵۷۵
تجارت ۴۲.۰۰ ۲۹۳۲۹۵۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۱۲۶۷۵۳۰.۰۰ ۱۲۲ ۴۲۰۰۴۸۰
صادرات ۸۳.۰۰ ۷۰۸۶۶۹۵.۰۰ ۸۳ ۷۰۸۶۶۹۵
ملت ۷۳.۰۰ ۵۷۹۳۴۴۰.۰۰ ۲۴۸.۰۰ ۴۸۷۳۴۴۸.۰۰ ۳۲۱ ۱۰۶۶۶۸۸۸
سپه ۷۳.۰۰ ۲۳۲۹۰۹۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۷۱۹۷۷۸.۰۰ ۱۰۶ ۳۰۴۸۸۶۸
کشاورزی ۱۹.۰۰ ۱۷۲۰۴۸.۰۰ ۸.۰۰ ۳۸۵۰۰.۰۰ ۲۷ ۲۱۰۵۴۸
رفاه ۱۷.۰۰ ۴۲۲۵۰۰.۰۰ ۴۸.۰۰ ۸۵۶۰۸۱.۰۰ ۶۵ ۱۲۷۸۵۸۱
صنعت و معدن ۱۷.۰۰ ۸۱۷۹۰۰.۰۰ ۸.۰۰ ۱۴۲۷۰۰.۰۰ ۲۵ ۹۶۰۶۰۰
پست بانک ۳.۰۰ ۴۰۰۰۰.۰۰ ۳ ۴۰۰۰۰
توسعه صادرات ۲.۰۰ ۵۷۰۰۰.۰۰ ۲ ۵۷۰۰۰
توسعه تعاون ۲۱.۰۰ ۱۴۶۶۵۰۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۴۹۹۶۰.۰۰ ۴۹ ۱۶۱۶۴۶۰
انصار ۳.۰۰ ۵۶۰۰۰.۰۰ ۳ ۵۶۰۰۰
شهر ۴.۰۰ ۴۳۹۰۰۰.۰۰ ۴ ۴۳۹۰۰۰
آینده ۱۰.۰۰ ۶۵۴۶۰۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱۶۲۷۶۵.۰۰ ۱۴ ۸۱۷۳۶۵
پارسیان ۸.۰۰ ۲۰۳۳۶۵.۰۰ ۸ ۲۰۳۳۶۵
پاسارگاد ۶.۰۰ ۱۷۵۱۵۱۵.۰۰ ۶ ۱۷۵۱۵۱۵
سینا ۲.۰۰ ۸۵۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۳ ۲۸۵۰۰
جمع کل: ۴۸۸۲۳۴۷۲۸۲۳۴۹۸۱۸۳۰۹۶۱۷۹۸۶۴۱۷۸۲۴۴۰