سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

درامد پایدار استانی


سال مصوب (میلیون ریال) عملکرد(میلیون ریال) تراز عملکرد(درصد)
۱۳۹۱ ۴۲۰۵۵۸۴.۰۰ ۴۴۰۷۴۷۲.۰۰ ۴.۸۰
۱۳۹۲ ۵۴۴۲۸۲۱.۰۰ ۵۹۴۷۱۶۳.۰۰ ۹.۲۷
۱۳۹۳ ۷۳۳۸۳۶۳.۰۰ ۷۹۴۷۱۸۲.۰۰ ۸.۳۰
۱۳۹۴ ۱۰۵۶۱۲۲۷.۰۰ ۹۵۲۴۱۴۷.۰۰ -۹.۸۲
۱۳۹۵ ۱۲۵۲۴۹۲۳.۰۰ ۱۱۸۳۶۰۰۰.۰۰ -۵.۵۰
۱۳۹۶ ۱۳۶۸۹۷۴۱.۰۰ ۱۳۸۳۶۲۳۶.۰۰ ۱.۰۷
جمع ۵۳۷۶۲۶۵۹.۰۰ ۵۳۴۹۸۲۰۰.۰۰

آخرین جلسات

جدیدترین بخش نامه ها

تماس با ما

استان قزوین - قزوین - خیابان نوروزیان - میدان سرداران- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
تلفن:
۳۳۶۶۸۰۰۴
فکس:
۳۳۶۶۸۳۸۹