ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۴ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۴ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

دستگاه های خدمات رسان از قطع خدمات برابر مصوبه شورای تامین استان خودداری نموده و جهت پیگیری امور نسبت به ارائه گزارش به ستاد تسهیل اقدام نمایند