کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۸ ام ارديبهشت, ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۸ ام ارديبهشت, ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت پیگیری از سازمان توسعه تجارت ایران
وضعیت:
توضیحات

به استناد مصوبه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ استان و موافقت کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان در مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷، احداث پایانه صادراتی شمس آذر مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید مجوز پایانه مذکور توسط سازمان توسعه تجارت ایران (با رعایت ضوابط احداث پایانه صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران) صادر گردد.