کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۸ ام مرداد, ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۸ ام مرداد, ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰
مسئول پیگیری:
اتاق- سازمان صمت
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید کمیته   بررسی رفتارهای تجاری  به صورت منظم جهت رصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان  با حضور نمایندگان سازمان صمت، گمرک، او اتاق بازرگانی تشکیل گردد.