کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۸ ام مرداد, ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۸ ام مرداد, ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰
مسئول پیگیری:
اتاق
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند تاکنون رفع تعهد ارزی نمایند، مستندات را به اتاق ارائه نمایند تا پس از بررسی و نظرات کارشناسی موارد به مراجع گزارش گردد درنهایت صادرکنندگان باید به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند.