کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان صنعت معدن و تجارت
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید جلسه آتی کارگروه توسعه صادرات با حضور تمامی صادرکنندگان استان برگزار گردد.