کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام فروردين, ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان صنعت معدن و تجارت
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید یک هیأت تجاری به سرپرستی استاندار محترم همزمان با برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه به این کشور اعزام گردد.