کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰
مسئول پیگیری:
جهاد کشاورزی
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید سازمان جهاد و کشاورزی استان برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در جهت تحقق  سهم صادراتی تعیین شده وافزایش صادرات بخش کشاورزی را ظرف یک هفته به دبیر خانه کارگروه توسعه صادرات استان اعلام نماید