کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۵ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰
مسئول پیگیری:
کلیه دستگاه ها
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید جلسات کمیته های تخصص کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی هر دو هفته توسط دستگاه های ذیربط برگزار و صورتجلسات به دبیر خانه کارگروه  ارائه گردد.