کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۷ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۷ ام دى, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۰
مسئول پیگیری:
نمایندگی وزارت امورخارجه استان
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید در جلسه آتی کارگروهنمایندگی وزارت امور خارجه دراستان گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته با  سفارتخانه های کشورمان درخارج  و رایزانان  بازرگانی جهت اعزام و پذیرش هیات های تجاری در استان گزارش ارائه نمائيد .